Accountant beïnvloedt onrechtmatig de toetsing van zijn kantoor

Deze zaak speelt tussen meneer A en zijn tante. De tante heeft op 7 juli 2010 een uiterste wilsbeschikking gemaakt. Haar statenbijbel heeft zij aan haar broer gelegateerd. Aan meneer A heeft zij al haar sieraden, haar roerende goederen en haar woning gelegateerd of indien de woning tijdens haar overlijden niet meer haar eigendom is, de verkoopopbrengst daarvan en hem tot beheers executeur benoemd.

Notaris brengt onaangekondigd bezoek bij 97-jarige testatrice

Bijna 6 jaar later hebben de tante en meneer A op het kantoor van de notaris nog een bespreking gehad over haar uiterste wilsbeschikking. Tijdens deze bespreking heeft de notaris een akte gepasseerd waarbij de tante haar testament heeft herroepen en aan meneer A haar statenbijbel, al haar sieraden, haar roerende goederen en de verkoopopbrengst van haar woning van € 125.000,= gelegateerd. Iets meer dan een week later, op 9 juni 2016, heeft de notaris een onaangekondigd bezoek gebracht aan de Tante. Hij heeft naar aanleiding van deze bespreking in de woning van de tante een akte gepasseerd waarbij zij haar eerdere testament heeft herroepen. Zij verklaarde tegenover de notaris later pas te beseffen dat haar neven en nichten niet gelijkelijk delen in haar nalatenschap: ‘iedereen moet meedelen in alles voor hetzelfde deel’. In dit testament heeft zij haar erfgenamen tot enige erfgenamen benoemd op de wijze en voor de delen die door de wet zijn bepaald.

Eind augustus 2016 heeft haar huisarts een verklaring afgegeven dat de tante de ziekte van Alzheimer heeft en daarom niet in staat is of bemoeilijkt wordt om haar belangen behoorlijk waar te nemen. Er was al in januari 2015 alzheimer vastgesteld bij haar. De tante is in januari 2017 overleden.

Meneer A heeft na het overlijden van zijn tante enkele vragen gesteld aan de notaris waarop de notaris per brief heeft medegedeeld aan meneer A dat hij van mening was dat de tante in staat was een testament te maken maar dat hij haar wel vond aarzelen. Meneer A heeft vervolgens een klacht ingediend tegen de notaris omdat hij in de gegeven omstandigheden onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de tante bij de totstandkoming van haar testament op 9 juni 2016.

Kamer: bij elke akte rust een zwaarwegende zorgplicht op de notaris

Bij elke akte rust op de notaris een zwaarwegende zorgplicht om te onderzoeken of er is voldaan aan de in de wet gestelde vereisten voor het intreden van rechtsgevolgen. Een notaris moet daarom onder andere nagaan of zijn cliënt in staat is een wil te vormen zoals bedoeld in artikel 3:33 van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij komt het in eerste instantie aan op zijn eigen waarneming maar bij een gerede twijfel aan wilsbekwaamheid dient hij in het algemeen verder onderzoek te doen. Hiervoor is een Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid gemaakt. Dit Stappenplan biedt een toetsingskader aan notarissen.

In deze zaak gaat het om de vraag of de notaris in de gegeven omstandigheden voldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de tante. De notaris wist niet voorafgaande aan de gesprekken dat de tante alzheimer had. Hij was wel op de hoogte van het feit dat de tante ruim 97 jaar oud was en al eerder een volmacht aan meneer A had verleend omdat zij haar financiële belangen niet meer zelf kon behartigen. De notaris heeft bij de eerste wijziging enkel met de tante en meneer A samen gesproken. Hij vond het niet nodig om alleen met de tante te spreken omdat het slechts om een kleine wijziging ging. Volgens de notaris was er geen aanleiding om nader onderzoek te verrichten naar de wilsbekwaamheid van de tante. Echter, in de brief die de notaris na het overlijden van de tante aan meneer A heeft gestuurd verklaarde hij dat hij vond dat de tante aarzelde bij zijn vraag hoe het zat met de opbrengst van de woning.

Dat de notaris ondanks de aarzeling over de bestemming van de verkoopopbrengst niet alsnog een gesprek is aangegaan met de tante zonder de aanwezigheid van meneer A roept vragen op bij De Kamer voor het Notariaat. Maar na deze bespreking is de notaris nog persoonlijk langs geweest bij de tante om nogmaals te vragen of het de bedoeling was dat het grootste deel van haar nalatenschap naar meneer A zou gaan waarop de tante heeft verklaard dat alle neven en nichten een gelijk deel diende te krijgen. Hij heeft daarna voor haar een nieuw testament opgesteld waarin alle eerdere wilsbeschikkingen zijn herroepen.

Notaris heeft zorgplicht geschonden, kamer legt maatregel van berisping op

De kamer oordeelt dat de notaris onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de beoordeling of deze laatste ingrijpende wijziging inderdaad overeenstemde met de wil van de tante. Volgens de Kamer past het een notaris niet om na het wijzigen van een testament alleen en onaangekondigd een huisbezoek te brengen. Mede gezien de hoge leeftijd van de tante, het feit dat de notaris haar eerder vond aarzelen en dat zij zelf niet meer in staat was haar financiële belangen te behartigen acht de Kamer tuchtrechtelijk ernstig verwijtbaar dat hij die dag een akte heeft gepasseerd zonder medisch advies in te winnen en zonder enige getuigen. Haar testament is door die akte zeer ingrijpend gewijzigd. De Kamer acht de klacht dan ook gegrond en legt de maatregel van berisping op.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen of bel 0416 65 00 86

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant