Nieuws: De kwaliteit van accountantscontroles is gestegen

Volgens Christian Peters (onderzoeker en promovendus) is de kwaliteit van de accountantscontroles in de periode tot 2018 gestegen. Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit, omdat er behoefte bestond aan meer inzicht in de kwaliteit van wettelijke controles en de ontwikkelingen. Eerder had demissionair Minister van Financiën Hoekstra een oproep gedaan om meer objectieve informatie over de kwaliteit van de accountancysector te verkrijgen door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek van Peters richt Peters zich op het uitkomstniveau van controlekwaliteit én juist niet op het procesniveau van controlekwaliteit zoals de inspecties van de AFM dat wel doen. Peters betrekt onder andere de mate van winststuring in de gecontroleerde jaarrekening. Het onderzoek zou een algeheel beeld moeten schetsen over hoe het gesteld is met de kwaliteit van de wettelijke accountantscontroles.

Het rapport geeft allereerst een overzicht van de ontwikkeling voordat wordt ingegaan op de kwaliteit in de periode 2000 tot en met 2018. Het accountantsberoep kent een hoge mate van zelfregulatie. Tot 2006 waren er weinig controlestandaarden waar accountants zich aan diende te houden. Met de Wet Toezicht Accountantsorganisaties is hierin verandering gekomen. Vanaf 2009 begon de AFM inspecties te houden, waaruit bleek dat er een aantal kwetsbaarheden bestonden. In 2014 werd daarom de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep (WTA) opgericht. In een rapport van de WTA stond dat er een fundamentele verbetering nodig was om de kwaliteit van controles te verbeteren, waarvoor in 2015 de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) werd opgericht. Later heeft ook de Commissie Toekomst Accountantsberoep (CTA) onderzoek gedaan naar de kwaliteit.

In 2020 werd tweemaal geconstateerd dat er stappen zijn gezet om de kwaliteit te verbeteren, maar dit nog onvoldoende is om de kwaliteit te waarborgen. Volgens Peter is er geen concrete definitie van controlekwaliteit vastgesteld en is er ook geen integraal beeld van de kwaliteit. Door middel van informatie uit gecontroleerde jaarrekeningen moet er meer inzicht komen in de ontwikkeling en de kwaliteit van de afgelopen jaren.

De rol van de accountant is tweeledig als wettelijk controleur van de jaarrekening, namelijk: een opvoedende rol om minder op winst aan te sturen, en een correctie maken wanneer ondernemingen blijven volharden in winststuring. Uit de studie is gebleken dat de mate van winststuring sinds 2000 significant is gedaald. Sinds die periode is de controlekwaliteit gestegen.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant