• Gefilterd op:
Download – Adviseur schendt zorgplicht door niet te wijzen op goedkopere verzekering

Consument heeft via haar Adviseur een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Zij heeft jaarlijks bij Adviseur aangegeven de premie te hoog te vinden. Zij wilde minder premie gaan betalen en heeft uiteindelijk zelf bij de verzekeraar bij wie haar verzekering liep, een andere verzekering (een nieuw in de markt gezet product) gevonden tegen een veel lagere premie. Consument vordert een tegemoetkoming in de teveel door haar betaalde premie. De Commissie heeft de vordering toegwezen. Adviseur wist van dit nieuwe product. Het had naar het oordeel van de Commissie in dit specifieke geval in de rede gelegen dat Adviseur Consument over het nieuwe product zou hebben geïnformeerd en dat hij bij de verzekeraar zou hebben nagevraagd of Consument in aanmerking zou kunnen komen voor dit product.

Download – Accountant dreigt met claim indien tuchtklacht tegen hem wordt ingediend

Het handelen als penningsmeester wordt aangemerkt als beroepsmatig handelen en is daarmee aan tuchtrechtspraak onderworpen. Artikel 42, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wab is een restbepaling waaraan kan worden getoetst indien niet kan worden geconcludeerd dat de accountant heeft gehandeld in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Wab waaronder het fundamentele beginsel van professionaliteit.

Download – Zorgplicht schending hypotheekadviseur levert financieel voordeel op

De Commissie heeft in haar tussenuitspraak GC Kifid, 2019-257 geoordeeld dat de Adviseur zijn zorgplicht geschonden heeft. Partijen zijn na die uitspraak in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de hoogte van de schade. In deze einduitspraak oordeelt de Commissie dat Consument geen schade heeft geleden.

Download – Makelaar krijgt berisping voor behartigen eigen commerciële belang

Naar het oordeel van de Raad is niet komen vast te staan dat beklaagden aan klagers voldoende informatie hebben verstrekt om tot een verantwoorde verkoopbeslissing te komen. Beklaagden zijn in hun communicatie met klagers te kort geschoten. Voorts is gebleken dat beklaagden blijkbaar als beleid hebben ernaar te streven om van gegadigden, met wie zij onderhandelen, ook bemiddelingsopdrachten in de wacht te slepen. Dit is op zichzelf toegestaan, maar het is niet wenselijk en vergt grote alertheid van de betrokken makelaar op mogelijke tegenstrijdige belangen. In dit geval is in ieder geval de schijn gewekt dat beklaagden bij hun activiteiten ten behoeve van hun opdrachtgevers hun eigen belangen laten meewegen, hetgeen tot benadeling van hun opdrachtgever kan leiden. De klacht is in zoverre dan ook gegrond.

Download – Adviseur niet op de hoogte van fiscale aspecten hypotheekadvies

Consument heeft zich voor hypotheekadvies in verband met de aankoop van een nieuwe woning tot de adviseur gewend. Een gedeelte van de geldlening wordt in de offerte aangemerkt als 'consumptief' en niet als zijne een eigenwoningschuld. Consument heeft diverse keren gevraagd of dit correct was. Achteraf blijkt dat de gehele geldlening als eigenwoningschuld in de zin van box 1 van de inkomstenbelasting mag worden aangemerkt. Na veel inspanningen aan de zijde van Consument heeft de adviseur de belastingdienst gevraagd om de gehele geldlening als eigenwoningschuld aan te merken. De belastingdienst is daarmee akkoord gegaan. De Commissie oordeelt dat de adviseur tekort is geschoten jegens Consument; hij had op de hoogte moeten zijn van het fiscale overgangsrecht. De adviseur dient een gedeelte van de advieskosten terug te betalen.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant