• Gefilterd op:
Dochter als erfgename niet blij met handelswijze notaris

Klachtonderdeel 1 (Ongegrond) Het handelen of nalaten van notarissen is zelfstandig aan het tuchtrecht onderworpen. De notaris draagt geen tuchtrechtelijke verantwoording voor een andere notaris. Omdat de notaris niet betrokken is geweest bij het bewuste telefoongesprek, is geen sprake van een verwijtbare gedraging. Klachtonderdeel 2 (Ongegrond) Als de erfgenamen een andere rente hadden willen afspreken, dan lag het initiatief bij moeder omdat zij als langstlevende echtgenoot de verschuldigde erfbelasting met betrekking tot de nalatenschap van vader diende te voldoen. Daarnaast is klaagster correct geïnformeerd over de mogelijkheden middels de informatiekaart. Klachtonderdelen 3, 6, 9 en 15 (Ongegrond) De vraag gaat hier of de notaris in de gegeven omstandigheden voldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van moeder. De notaris moet wel aanleiding hebben op te twijfelen aan de geestesgesteldheid. Verder zijn er een aantal stappenplannen die gebruikt kunnen worden, maar deze dienen niet als richtlijn waardoor de notaris zelf kan beslissen hier al dan niet gebruik van te maken. De notaris heeft aangevoerd niets te hebben gemerkt van lichamelijke dan wel psychische klachten van moeder. In de twee besprekingen is de wilsbekwaamheid van moeder onderzocht. Wegens de geheimhoudingsplicht kan de notaris die aantekeningen niet overleggen. Ook heeft de notaris eerst een concept aan moeder gestuurd en deze vervolgens uitvoerig besproken. Het is niet gebleken dat de notaris tot een andere conclusie had moeten komen met betrekking tot de bekwaamheid van moeder. Het hoefde bij de notaris niet bekend te zijn of moeder al dan niet in het bezit was van een van auto, fiets en/of gereedschap. Het feit dat mevrouw X geen bekende was van moeder is geen reden voor de notaris om te twijfelen aan de wil van moeder. Klachtonderdelen 4, 5, 7 en 17 (Ongegrond) Communicatie tussen klaagster en (de medewerkster) van de notaris heeft vaak schriftelijk plaatsgevonden. Klaagster heeft dit als bedreigend en intimiderend ervaren en heeft daarom een advocaat ingeschakeld. De kamer vindt niet dat uit de stukken blijkt dat sprake zou zijn van bedreiging en intimidatie. Het gaat niet om klachtwaardig handelen, nu slechts erg zakelijk maar wel correct is gecommuniceerd. Klachtonderdelen 8 en 16 (Ongegrond) De advocaat van klaagster heeft verzocht om een toelichting rondom het tot stand komen van het testament. De kamer sluit zich bij klaagster aan dat de reactie van de notaris te summier is. Het verwijt is terecht, maar is niet van zodanige aard dat sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Later is nog een uitgebreidere toelichting gegeven. Ook kan de notaris is het kader van de geheimhoudingsplicht niet alle vragen beantwoorden. Klachtonderdelen 10, 11, 12, 13 en 14 (Ongegrond) De notaris in de hoedanigheid als executeur heeft als taak de nalatenschap te beheren en de schulden uit de nalatenschap te voldoen. De klaagster en de notaris was niet meer open, waardoor in de communicatie oneffenheden zijn ontstaan. Niet is gebleken dat de notaris buiten haar bevoegdheden en plichten als executeur is getreden dan wel niet integer zou hebben gehandeld. De notaris heeft erkend per abuis de onjuiste waarde te hebben opgenomen. Het verwijt van klaagster is terecht. Naar het oordeel van de kamer is geen sprake van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid, omdat de notaris op verzoek van klaagster de waarde direct heeft gecorrigeerd. Verder is het niet ongebruikelijk om te vragen om een boedelvolmacht. Daarnaast heeft de notaris afspraken gemaakt over het verblijf van het hondje in een dierenpension. De kosten hiervoor worden verwerkt in de nalatenschap. De executeur is bevoegd en dan zijn de erfgenamen onbevoegd om op te treden. Alle klachtonderdelen worden ongegrond verklaard. Klik hier voor de volledige uitspraak.

Klachten niet van dien aard dat sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

Klachtonderdeel 1 In het vonnis van de rechtbank zijn de handelingen met betrekking tot het vestigen van het recht van hypotheek en pand vernietigd. De notaris heeft medewerking verleend aan het vestigen van dit recht. De notaris heeft onbetwist verklaard dat hij geen bemoeienis heeft gehad met het opstellen en verlenen van de akte. De akte is opgesteld door en verleden voor de waarnemer van de notaris. De kamer is van mening dat de handelingen van een waarnemend notaris in beginsel niet onder de verantwoordelijkheid valt van de waargenomen notaris. Dit kan anders zijn, maar daar is hier geen sprake zijn omdat de notaris geen bemoeienis heeft gehad. De notaris kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt: de klacht is ongegrond nu deze niet is gericht tegen de waarnemer van de notaris. Klachtonderdeel 2 Dit onderdeel ziet erop dat klagers verwijten dat de aansprakelijkheidsverzekering te laat is ingeschakeld en stukken te laat zijn overhandigd. De kamer overweegt de klacht. Daarop wijst zij klager erop dat de claim van klagers binnen 4 maanden is afgehandeld, wat te beschouwen is al een redelijke termijn. Het verzamelen van informatie duurde een tijdje in verband met een vakantieperiode. Ook gezien de gezondheidstoestand van de notaris heeft de zaak wellicht enige vertraging opgelopen. Toch is geen sprake van een dusdanig late reactie dat dit tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Dit onderdeel wordt ongegrond verklaard. Klagers hebben op de zitting verzocht op de notaris en de verzekeraar een termijn te stellen van maximaal vier weken waarin de schade op een acceptabele manier wordt afgehandeld. Klagers hebben hun klacht hiermee uitgebreid. Dit is in strijd met de goede procesorde, omdat de notaris daar niet behoorlijk op heeft kunnen reageren. Ook is in een dergelijke procedure geen plaats voor een termijnstelling. Dit onderdeel wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Notaris had niet voor de makkelijkste weg moeten kiezen

De notaris is onderworpen aan tuchtrecht omtrent zijn handelen of nalaten die strijdig kan zijn. De kamer dient te onderzoeken of de handelswijze een verwijtbare gedraging oplevert. De notaris heeft erkend dat de afhandeling niet vlekkeloos is verlopen. De notaris kan geen verwijt worden gemaakt over de verwarring dat de notaris in het bezit zou zijn van de administratie van moeder. Dit kan geen tuchtrechtelijk verwijt zijn. Ook het feit dat in eerste instantie een verkeerd adres stond vermeld, is een vergissing en kan niet worden aangemerkt als tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Daarnaast zou de notaris vorderingen onjuist hebben berekend en hebben opgenomen in de aangifte. Deze vordering is later gecorrigeerd. De kamer vindt dat hier wel sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. De notaris heeft op de zitting verklaard dat zij in het bezit was van het testament van vader en de opgelegde aanslag erfbelasting. Door deze stukken had de notaris te mogelijkheid om de nominale waarde te berekenen en te verwerken. De notaris heeft ten onrechte voor een gemakkelijke weg gekozen. Het is aan klager te danken dat de berekeningen alsnog juist zijn aangepast. De notaris had op basis van de documenten kunnen zien dat het legaat vrij van recht was. De kamer is van mening dat hier sprake is van een menselijke fout en geen sprake is van tuchtrechtelijke verwijtbaarheid. Wel had de notaris helderder moeten communiceren, zeker met betrekking tot de kosten voor het maken van bezwaar en de wijziging. De kamer acht de klacht gegrond en kan een maatregel opleggen. De kamer kijkt naar de feiten en omstandigheden en besluit een maatregel van waarschuwing op te leggen.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant