Second opinion - Zorgplicht Advocaten

Zorgplicht Advocaten

Second opinion

Geen redelijke kans op succes

Het kan zo maar zijn dat uw rechtsbijstandsverzekeraar meent dat uw zaak geen redelijke kans op succes heeft. Dat kan meerdere oorzaken hebben, waaronder;

  • het ontbreken van kennis zijdens de rechtsbijstandsverzekeraar over een specifiek rechtsgebied;
  • de rechtsbijstandsverzekeraar heeft niet alle stukken in het dossier en doet zelf onvoldoende moeite om het dossier compleet te maken door stukken op te vragen bij derden en/of de wederpartij;
  • enz.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw zaak daadwerkelijk geen redelijke kans op succes heeft.

U heeft het recht om het oordeel van de rechtsbijstandsverzekeraar te laten toetsen door een externe advocaat. Dat laten toetsen door een externe advocaat kan zelfs op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Dit wordt een second opinion genoemd. Ook wij kunnen een second opinion voor u uitvoeren, indien u meent dat de rechtsbijstandsverzekeraar ten onrechte meent dat uw zaak geen redelijke kans op succes heeft.

Wij zijn een advocatenkantoor dat onafhankelijk is van rechtsbijstandsverzekeraars. Daarnaast zijn wij ook onafhankelijk van de aan de rechtsbijstandsverzekeraars gelieerde vennootschappen. Bij ons krijgt u (dus) een objectief oordeel over de vraag of uw zaak een redelijke kans op succes heeft.

Recht op vrije advocaatkeuze

Het Europese Hof van Justitie besliste op 7 november 2013 dat uit de Europese Richtlijn (artikel 4 van de Richtlijn 87/344/EEG) voortvloeit dat de rechtsbijstandverzekeraar zijn verzekerde in iedere gerechtelijke of administratieve procedure vrije advocaatkeuze moet bieden. Dus ook in procedures waarvoor procesvertegenwoordiging (advocaat) niet verplicht is, zoals arbeidszaken, huurzaken en zaken waarbij de vordering lager is dan € 25.000,=. Op 21 februari 2014 van dit jaar heeft de Hoge Raad – naar aanleiding van het arrest van het HvJ dus – de vrije advocaatkeuze in die zin formeel bevestigd. Het recht op vrije advocaatkeuze dat is neergelegd in artikel 4 van de Europese Richtlijn is door de wetgever in artikel 4:67 Wft geïmplementeerd.

Artikel 4:67 Wft (nieuw) luidt als volgt:

Een rechtsbijstandverzekeraar draagt er zorg voor dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen

  • om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen; of
  • indien zich een belangenconflict voordoet.

De rechtsbijstandsverzekeraar DAS paste hierop weliswaar de polisvoorwaarden aan, maar bleef volhouden dat ontslagprocedures bij het UWV niet vielen onder de vrije advocaatkeuze. Volgens de verzekeraar was er in zulke gevallen namelijk geen sprake van ‘een administratieve procedure’, ofwel een procedure waarbij de rechter komt kijken, terwijl de wet zou bepalen dat verzekerden alleen zelf hun advocaat mogen kiezen in het geval van een rechterlijke procedure. De Europese Richtlijn voor rechtsbijstandverzekeringen (en ook artikel 4:67 Wft) kent naast het begrip “gerechtelijke procedure” ook nog het begrip “administratieve procedure”. In een procedure voor de Hoge Raad verdedigde zowel DAS Rechtsbijstand als Stichting Achmea Rechtsbijstand dat het begrip “administratieve procedure” beperkt dient te worden uitgelegd. Volgens de verzekeraars zou daarmee bijvoorbeeld een ontslagprocedure bij het UWV niet daaronder vallen of een bezwaarprocedure bij een gemeente. De Hoge Raad was het daarmee niet eens en stelde (wederom) prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie.

Het Europese Hof van Justitie beslist nu in antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad dat het begrip ‘administratieve procedure’ ruim moet worden uitgelegd: ook in het geval van een UWV-procedure kan een cliënt aanspraak maken op vergoeding van de kosten van een externe advocaat.

Geschil valt buiten de dekking

Laatste Tweets

Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zij stellen u bijvoorbeeld in staat berichten te delen op social media of om relevantere advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op 'Ik geef toestemming’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u onze website niet gebruiken. Elektronische communicatie en het gebruik van het Internet kunnen mogelijk leiden tot een onopgemerkte inbreuk op uw privacy. Wij kunnen geheimhouding alleen garanderen indien u ons schriftelijk of telefonisch benadert, dan wel dat u een afspraak maakt op ons kantoor. Meer informatie is beschikbaar in ons Privacystatuut.U kunt tijdens kantoortijden altijd bellen naar 0416-650086 of een email sturen naar info@zorgplichtadvocaten.com. Ook kunt u desgewenst een afspraak maken op ons kantoor of per post met ons communiceren.