Uitspraak: Waarschuwing voor AA die werk van collega onderzoekt

Een accountant administratie-consultent (AA) onderzoekt het werk van zijn collega accountant administratie-consultent, maar maakt hierbij geen gebruik van hoor- en wederhoor en trekt hierbij te stellige conclusies. Het accountskantoor waar beide accountants werkzaam zijn, heeft vervolgens een klacht ingediend tegen de AA die zich kritisch heeft uitgelaten over zijn collega.

Administratieve uitwerking huwelijke voorwaarden

Een ondernemer was al lange tijd klant bij een accountantskantoor. Het accountantskantoor had als opdracht om jaarlijks een administratieve uitwerking van de huwelijke voorwaarden van de ondernemer en zijn (ex)-echtgenote samen te stellen. Dit ten behoeve van een periodiek verrekenbeding. Een accountant administratie-consultent was daarvoor de eindverantwoordelijke accountant. De eindverantwoordelijke accountant heeft, in het kader van de echtscheiding tussen de ondernemer en zijn (ex)-echtgenote, over de boekjaren 2012 tot en met 2016 uitwerkingen gemaakt van de huwelijkse voorwaarden. Er ontstond vervolgens een geschil tussen de ondernemer en het accountantskantoor over het verrekenbeding. Volgens de ondernemer heeft het accountantskantoor geen uitvoering gegeven aan de opdracht, het jaarlijks uitwerken van de in het huwelijke voorwaarden opgenomen periodiek verrekenbeding, die hij en zijn (ex)-echtgenote hadden gegeven. De ondernemer heeft de eindverantwoordelijke accountant daarvoor aansprakelijk gesteld.

Een andere accountant administratie-consultent (AA) binnen het accountantskantoor heeft op 4 september 2019 een e-mail aan de ondernemer verstuurd, waarin hij in een rapport heeft geschreven dat de eindverantwoordelijke accountant fouten heeft gemaakt bij de uitwerking van de huwelijkse voorwaarden. Op de grond van deze e-mail heeft de advocaat van de ondernemer het accountantskantoor nogmaals aansprakelijk gesteld. Op 26 augustus 2020 heeft de ondernemer een tuchtklacht ingediend tegen de eindverantwoordelijk accountant. Er wordt haar verweten dat zij de administratieve uitwerkingen van de huwelijke voorwaarden van 2012 niet correct heeft opgesteld. Tijdens de zitting is de AA aanwezig als informant van de ondernemer. Hij geeft aan dat de ondernemer hem vroeg zijn zaken te behartigen. Hij heeft daarom naar de berekeningen gekeken. Hierbij heeft hij een fout geconstateerd en heeft hij deze fout naar de advocaat van de ondernemer gestuurd. Hij geeft aan hierbij geen hoor- en wederhoor toe te hebben gepast. Ook geeft hij hierbij aan niet naar de huwelijke voorwaarden te hebben gekeken, aangezien hij geen jurist is en enkel naar de belastingkant heeft gekeken. Op 3 mei 2021 wordt door de Accountantskamer de klacht tegen de eindverantwoordelijk accountant in al haar onderdelen ongegrond verklaard.

Klacht tegen de AA

Vervolgens is er door het accountantskantoor een klacht ingediend tegen de AA die zich kritisch heeft uitgelaten over de inmiddels vrijgesproken eindverantwoordelijk accountant. Zij vindt dat de AA in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels heeft gehandeld. Zij verwijt hem dat hij ondanks dat er sprake is van paragraaf 4.9 van NBA handreiking 1127, geen hoor- en wederhoor heeft toegepast en hierdoor het rapport geen deugdelijke grondslag heeft. Ook heeft de AA in zijn rapport enige mate van zekerheid verschaft aan de ondernemer doordat hij daarin conclusies heeft getrokken. Hij heeft namelijk geschreven dat zijn conclusie is dat de betreffende uitwerking van 2012 onjuist is geweest. Dit heeft hij berust op onvoldoende en ongeschikte informatie.

Beoordeling van de Accountantskamer

Het staat vast dat de AA de eindverantwoordelijk accountant niet in de gelegenheid heeft gesteld om een reactie op het rapport te geven. De AA heeft dit op zitting erkend. De Accountantskamer oordeelt dus ook dat het rapport geen deugdelijke grondslag heeft, omdat er onterecht geen hoor- en wederhoor is toegepast. Er is sprake van NBA-handreiking 1127 in dit geval. De AA kon namelijk redelijkerwijs vermoeden dat zijn rapport zou worden gebruikt in dit geschil, dus is er sprake van opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning bij (potentiële) geschillen. Ook heeft de AA in zijn rapport geconcludeerd dat de door de eindverantwoordelijk accountant gemaakte uitwerking met betrekking tot het boekjaar 2012 onjuist is. Hij heeft de reikwijdte van de opdracht en de uitgevoerde werkzaamheden hierbij niet weergegeven zoals omschreven in paragraaf 4.5 Handreiking 1127. Doordat betrokkene dit heeft achterwege heeft gelaten, is de objectieve waarheidsvinding belemmerd.

Beslissing van de Accountantskamer

De Accountantskamer verklaart gegrond dat er sprake is van een ondeugdelijke grondslag door het niet toepassen van hoor- en wederhoor, dat de NBA handreiking 1127 onterecht niet is toegepast en de betrokkene onterecht in het rapport enige mate van zekerheid heeft verschaft zonder dat het rapport berustte op een voldoende deugdelijke grondslag. De AA krijgt als maatregel een waarschuwing opgelegd. Lees het volgende artikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant