Uitspraak: Accountant bekritiseerd voor vermeende onjuistheden in financiële documenten

In een recente zaak heeft de Accountantskamer een tuchtklacht behandeld tegen een accountant die betrokken was bij de financiële afwikkeling van een geschil tussen voormalige partners. De klacht omvatte verschillende aantijgingen met betrekking tot onjuistheden en onvolledigheden van financiële documenten en het handelen van de accountant na eerdere uitspraken.

Achtergrond van de zaak

Betrokkene is een accountant die werkzaam is voor een accountantskantoor. Hij heeft diverse werkzaamheden verricht voor een holding en een BV, waarvan de enig bestuurder en aandeelhouder (hierna: de man) een relatie had met klaagster. Na het verbreken van deze relatie is er een geschil ontstaan over de afwikkeling van de samenleving, waaronder over kinderalimentatie.

Op verzoek van de man heeft betrokkene verschillende documenten opgesteld met betrekking tot de financiën van de man, de holding en de BV. Deze documenten zijn door de man ingebracht in de gerechtelijke procedure die tussen hem en klaagster aanhangig was. Klaagster heeft vervolgens in maart 2021 een tuchtklacht tegen betrokkene ingediend. Deze klacht zag op het feit dat betrokkene wist of had moeten weten dat de stukken in een juridisch geschil zouden worden gebruikt en dat de stukken onjuist, onvolledig of misleidend waren. Betrokkene heeft vervolgens bij uitspraak van 17 december 2021 de maatregel van waarschuwing opgelegd gekregen.

Op 31 december 2021 heeft betrokkene de jaarrekening 2020 van de holding samengesteld.

Klacht

Volgens klaagster heeft betrokkene wederom gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels.

Klaagster verwijt betrokkene dat hij geen uitvoering heeft gegeven aan de uitspraak van de Accountantskamer van 17 december 2021, dat verschillende door de accountant opgestelde documenten onjuistheden bevatten en dat hij heeft meegewerkt aan het verlagen van het DGA-loon. Daarnaast stelt klaagster dat betrokkene zowel in de eerste klachtenprocedure als in onderhavige klachtenprocedure niet de door hemzelf of onder zijn verantwoordelijkheid opgestelde originele documenten heeft verstrekt, waardoor hij niet eerlijk en oprecht heeft gehandeld en geen openheid van zaken heeft gegeven.

Ne bis in idem

Een aantal van de klachten zijn door de kamer niet-ontvankelijk verklaard. Dit komt omdat klaagster al eerder een klacht tegen betrokkene heeft ingediend in verband met de ten behoeve van de man opgestelde financiële documenten. Indien er met de klachtenonderdelen over dezelfde gedragingen wordt geklaagd, dienen die klachtenonderdelen op grond van het ne bis in idem beginsel niet-ontvankelijk worden verklaard.

Als de Accountantskamer toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van een klachtonderdeel, wordt het handelen of nalaten van betrokkene getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

Beoordeling

Klagers hebben aangevoerd dat de accountant naliet om passende maatregelen te treffen na de eerste uitspraak van de Accountantskamer, waarin werd gesteld dat bepaalde financiële informatie mogelijk onjuist was weergegeven. Ze bekritiseren ook het feit dat de accountant zijn eigen brief niet heeft ingebracht in de hogerberoepsprocedure. Echter, de Accountantskamer oordeelt dat de accountant niet verplicht was om specifieke maatregelen te nemen en dat het niet zijn taak was om zijn brief zelf in te dienen. Het klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Klachtonderdeel b, waarin wordt beweerd dat de cijfermatige overzichten onjuistheden bevatten, wordt door de Accountantskamer niet-ontvankelijk verklaard vanwege het beginsel van ne bis in idem. Dit geldt ook voor klachtenonderdeel c, waarin wordt beweerd dat er onjuistheden zijn het in andere overzichten en aangiften.

Klachtonderdeel d betreft de jaarrekening 2020 van de holding. De Accountantskamer verklaart dit klachtonderdeel ontvankelijk omdat het handelen of nalaten van de betrokkene na de indiening van de eerste klacht heeft plaatsgevonden. Klagers stellen dat de jaarrekening onjuistheden bevat, waaronder het ontbreken van de handtekening van betrokkene, een foutief bedrag aan nettoloon, en onjuiste vermeldingen in de toelichting. Betrokkene verklaart dat hij de jaarrekening wel heeft ondertekend en verduidelijkt de andere punten. De Accountantskamer concludeert dat de handtekening wel aanwezig is en dat betrokkene mocht vertrouwen op de verstrekte informatie voor het nettoloon. Echter, de onjuiste vermelding in de toelichting wordt erkend als een fout, wat wordt beschouwd als strijdig met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Dit deel van de klacht wordt gegrond verklaard.

Klachtonderdeel e, over het verlagen van het DGA-loon, wordt ongegrond verklaard vanwege gebrek aan bewijs dat betrokkene hierbij onjuist heeft gehandeld. Klachtonderdeel f, over het niet verstrekken van documenten, wordt eveneens ongegrond verklaard, omdat betrokkene niet verplicht was tot het overleggen van bepaalde stukken.

Maatregel

De Accountantskamer besluit om betrokkene geen tuchtrechtelijke maatregel op te leggen, ondanks dat de klacht gedeeltelijk gegrond is verklaard. Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat de tweede klacht van klaagster voornamelijk voortkomt uit de behoefte om duidelijkheid te verkrijgen over de vermogenspositie van de betrokkene. De meeste verwijten in de tweede klacht zijn niet-ontvankelijk of ongegrond bevonden, en alleen het verwijt over de onjuiste toelichting bij de jaarrekening is gegrond verklaard. Aangezien dit onderdeel geen aanleiding zou geven tot een zwaardere maatregel dan wat al eerder is opgelegd, wordt besloten om betrokkene geen verdere maatregel op te leggen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Of heeft u schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant