Uitspraak: Accountant berispt wegens integer handelen jegens cliënt

In deze zaak staat het fundamentele beginsel van integriteit centraal. Appellant is accountant. Op hetzelfde adres als waar het kantoor van appellant is gevestigd, is Y gevestigd. Y is een belastingadviseur. Op enig moment heeft X hem gevraagd aan te sluiten bij een bespreking met X. Partijen spraken toen dat appellant X bij het tweede beroep op de inkeerregeling zou vertegenwoordigen. Voor de werkzaamheden van appellant kwamen zij naast het uurtarief ook een ‘success fee’ overeen.

Succes fee

De success fee luidt als volgt. Als de inkomstenbelasting en daarover te heffen boete inzake de besproken inkeerregeling wordt opgelegd en deze minder dan de hierboven genoemde € 312.000,– bedraagt dan zal ondergetekende buiten zijn gefactureerde uren inzake zijn werkzaamheden een “succes fee” rekenen van 15 % excl. BTW van dat verschil.

De Belastingdienst heeft na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst aan X een aanslag opgelegd van € 40.660,-. Appellant heeft vervolgens een declaratie van de succes fee gestuurd. X heeft geweigerd deze te betalen, waarna appellant naar de rechter stapte. De rechtbank heeft de vorderingen van appellant tot veroordeling van X tot betaling van de success fee op grond van dwaling een aanvullende success fee van € 26.048,88, afgewezen en de success fee-afspraak vernietigd. De rechtbank achtte voldoende aannemelijk dat X de overeenkomst met deze inhoud niet zou hebben gesloten bij een juiste voorstelling van zaken. Appellant ging in hoger beroep, maar heeft dit beroep na een schikking met X ingetrokken.

Uitspraak van de Accountantskamer

De klacht houdt in dat appellant in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels heeft gehandeld doordat hij met X onder een valse voorstelling van zaken een resultaatafhankelijke beloning is overeengekomen.

De Accountantskamer heeft de klacht gegrond verklaard en aan appellant de maatregel opgelegd van tijdelijke doorhaling voor de duur van één maand. Appellant heeft volgens de Accountantskamer niet onderkend dat het overeenkomen van een success fee een bedreiging kon zijn voor het zich houden aan het fundamentele beginsel van objectiviteit. Appellant heeft daarnaast niet eerlijk en oprecht gehandeld en misbruik gemaakt van het vertrouwen van X, zo oordeelde de Accountantskamer.

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

Appellant heeft erkend dat hij pas achteraf heeft ingezien dat success fee risico’s zou kunnen opleveren voor de naleving van de fundamentele beginselen. Appellant heeft dan ook geen toereikende maatregel genomen die ertoe leidt dat hij zich houdt aan de fundamentele beginselen en deze bedreiging. Maar het College onderschrijft niet het oordeel dat appellant niet eerlijk en oprecht heeft gehandeld en misbruik heeft gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen. Appellant had zijn voorstel omtrent de succes fee op betere informatie moeten baseren, maar dat betekent niet dat hij met het doen van dat voorstel niet integer heeft gehandeld.

De accountantskamer heeft rekening houdend met de aard en ernst van de geconstateerde verzuimen appellant de maatregel opgelegd van tijdelijke doorhaling voor de duur van één maand. Hierbij heeft de Accountantskamer de schending van de integriteit in aanmerking genomen. Maar dit verwijt houdt geen stand in hoger beroep. Het College acht een lichtere maatregel dan ook op zijn plaats. Aan appellant wordt de maatregel van berisping opgelegd. Lees de gehele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant