Uitspraak: Accountant berispt wegens te weinig informatie vergaren

Een curator die betrokken is bij een faillissement verwijt een accountant dat hij onvoldoende kritisch werk heeft verricht. Het bedrijf verkocht en leverde producten zoals servies, glaswerk en bestek. Sinds de oprichting van het accountantskantoor zijn de jaarrekeningen samengesteld, aangifte vennootschapsbelasting verwerkt en de administratie verzorgt. Het bedrijf ging failliet. De curator heeft tweemaal om informatie gevraagd. De accountant wilde, in verband met het onbetaald blijven van facturen, alleen nog in beperkte mate zijn antwoorden mondeling toelichten.

De klacht

De curator heeft een zaak aangespannen en heeft de volgende verwijten gemaakt.

  • Betrokkene heeft in de samengestelde jaarrekeningen van [BV1] over de jaren 2014, 2015 en 2016 ten onrechte een (niet schriftelijk vastgelegde) rekening-courant vordering op [BV2] integraal opgenomen;
  • De debiteurenpositie van [BV1] was jaar in jaar uit zeer hoog en betrokkene heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom de continuïteit van de onderneming niet in gevaar was en zelfs geadviseerd oude debiteuren te crediteren en ze opnieuw in te voeren tegen een actuele factuurdatum om de bank om de tuin te leiden;
  • Betrokkene heeft in de jaarrekening over 2016 een in de administratie opgenomen lijst met vraagposten ten onrechte verwerkt onder de post debiteuren;
  • Betrokkene heeft nagelaten (exploitatie)prognoses bij de directie van [BV1] op te vragen en in te zien, terwijl er alle reden was te twijfelen aan de continuïteit van de onderneming.

De beoordeling

De kamer heeft het eerste klachtonderdeel gegrond verklaard. De curator heeft meerdere malen om schriftelijke overeenkomsten gevraagd, maar nooit gekregen. Betrokkene had aanvullende informatie moeten vergaren over de mogelijkheid om door aanwending van het uit te keren dividend op de vordering af te lossen en over de termijn waarop dat zou kunnen gebeuren.

Het tweede klachtonderdeel wordt eveneens gegrond verklaard, net als het laatste onderdeel van de klacht. De accountant heeft niet voldaan aan Standaard 4410 van de NVCOS. Betrokkene had in de specifieke omstandigheden van het geval aanleiding moeten zien uitvoeriger onderzoek te doen naar het realiteitsgehalte van de overgelegde prognoses.

Het oordeel

De accountant kreeg een berisping opgelegd. De accountant heeft onvoldoende acht geslagen op het bepaalde in Standaard 4410 waaruit blijkt dat onvoldoende informatie is vergaard. De accountant heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant