Uitspraak: Accountant controleert levering en financiering 1.500 certificaten van aandelen onvoldoende en wordt berispt

Meneer X richt in 2000 een bv op. Via X2 B.V. is meneer X aandeelhouder van een tweede bv. Meneer X is tot februari 2014 bestuurder van de bv. Vanaf mei 2014 tot en met oktober 2015 is meneer X daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van de bv. Uiteindelijk heeft meneer X in juni 2017 zijn aandelen in de bv verkocht.

Stichting Administratiekantoor koopt 1.500 certificaten van aandelen in andere bv

Enige tijd daarvoor, in 2004, is Stichting Administratiekantoor (hierna: “StAK”) opgericht. Meneer X was bestuurder van StAK. StAK bezit 26% van de aandelen in de bv en geeft certificaten van aandelen uit aan werknemers en managers van de bv. In 2013 hebben de bestuurders en aandeelhouders van de bv gezamenlijk besloten dat zij beter afscheid konden nemen van een van de bestuurders van de bv, meneer C. Meneer C was via zijn vennootschap ,B.V. C, eigenaar van 3.000 certificaten van aandelen in de bv. De bv en meneer C hebben afgesproken dat meneer C deze certificaten zou verkopen aan StAK. Dit alles is vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. StAK zou 1.500 certificaten van aandelen van B.V. C kopen voor een bedrag van € 631.155,-. Dit zou verrekend worden met een schuld van B.V. C waarna meneer C nog € 469.170,- zou ontvangen.

Nadat de beëindigingsovereenkomst is opgesteld, is er in het bestuur van de bv een discussie ontstaan over de vraag wie de certificaten moest kopen: de bv of StAK. Als gevolg hiervan heeft de levering van de certificaten, ondanks de betaling, niet plaatsgevonden. In de jaarrekening van de bv is de vordering van de bv op StAK opgenomen als een rekeningcourantvordering. Deze jaarrekening is door twee registeraccountants gecontroleerd. De accountants hebben verder geen aanleiding gezien om onderzoek te doen naar deze vordering..

Raad van Commissarissen geeft externe accountant opdracht tot controleren jaarrekening

Na controle van de jaarrekening door de accountants bleef er echter discussie over onder andere de manier waarop de vordering van de bv op de StAK in de jaarrekening was verwerkt. De Raad van Commissarissen hebben daarom besloten een externe accountant de opdracht te geven om te bekijken of de posten op juiste wijze zijn verwerkt in de jaarrekening. Deze accountant heeft in december 2014 het concept-rapport gepresenteerd voor de gehele Raad van Commissarissen. De conclusie van de externe accountant was dat ‘de ter discussie gestelde posten geen reden geven om aan te nemen dat deze verkeerd zijn behandeld en anders in de jaarrekening hadden moeten staan.’

Meneer X heeft in 2016 gevraagd of de accountant het rapport aan wilde passen op basis van alle informatie die hij in 2014 aan hem heeft verstrekt. De accountant weigerde dit, waarna meneer X een klacht indiende tegen de accountant en een teamlid. Volgens meneer X hebben de accountant en zijn teamlid in strijd gehandeld met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. De accountant zou het beginsel van zorgvuldigheid hebben geschonden door geen hoor en wederhoor toe te passen. Daarnaast heeft de accountant de beginselen van professionaliteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden door geen deugdelijk onderzoek te verrichten naar de vordering van de bv op StAK.

Voor zover de accountant verplicht was hoor en wederhoor toe te passen is de Accountantskamer van oordeel dat deze verplichting niet is geschonden. De accountant heeft in het kader van het onderzoek overleg gehad met alle betrokken partijen. De Accountantskamer acht dit klachtonderdeel dan ook ongegrond.

Accountant heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de levering en betaling van de 1.500 certificaten

De accountant is er volgens meneer X ten onrechte van uit gegaan dat de 1.500 certificaten tijdens het opstellen van de jaarrekening in het bezit van de StAK waren. Indien de accountant meer onderzoek had gedaan, zou hij weten dat de certificaten nog niet waren geleverd en dat StAK deze niet in haar portefeuille had. Op de zitting heeft de accountant bij de Accountantskamer verklaard dat hij heeft gekeken of er sprake was van een lening en dat hij vervolgens heeft geconcludeerd dat daarvan geen sprake was nu er een overeenkomst van lening ontbrak. Volgens de accountant hoefde hij niet te controleren of de certificaten wel aan StAK waren geleverd omdat dit buiten zijn opdracht viel. De accountant stelt dat hij niet naar de financiële positie van StAK heeft gekeken. Daarentegen heeft hij zich, ondanks dat hier niet om was gevraagd, wel uitgelaten over de inbaarheid van de vordering.

De accountant heeft, terwijl hij wist dat er ruim een jaar na de beëindigingsovereenkomst nog steeds onduidelijkheid bestond over de vraag hoe de transacties juridisch moesten worden vormgegeven, volstaan met de vaststelling dat er geen sprake was van een lening omdat er geen leningsovereenkomst was. Echter, juist door alle onduidelijkheden had de accountant na moeten gaan welke transacties precies hebben plaatsgevonden. Indien dat gebeurt was, had de accountant vast kunnen stellen dat de certificaten niet aan de StAK waren geleverd. Dit zou zeer relevante informatie zijn geweest in het kader van zijn opdracht.

De accountant heeft ook geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van de StAK, terwijl hij zich wel heeft uitgelaten over de inbaarheid van de vordering. De accountant was bekend met het feit dat de StAK de certificaten niet zelf kon betalen en volgens de Accountantskamer was er daarom ook alle aanleiding om juist ook naar de financiële positie van de StAK uitgebreider onderzoek te doen. Klachtonderdeel B is dan ook gegrond. De Accountantskamer legt aan de accountant de maatregel van berisping op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant