Uitspraak: Accountant deed de controle en gaf advies aan failliet Van Campen Industries

Sinds 2000 was de accountant betrokken bij controle- en advieswerkzaamheden bij geluidsschermenbouwer Van Campen Industries (hierna: Van Campen). De accountant heeft steeds goedkeurende controleverklaringen afgegeven. De laatste verklaring is van oktober 2016 behorend bij de cijfers over 2015. Van Campen hield zich jarenlang bezig met het leveren en fabriceren van aluminium constructies en geluidsschermen.

Op eigen verzoek is het bedrijf op 24 mei 2017 failliet verklaard. De aanleiding voor het faillissement was een project ter waarde van 5.100.000 euro voor de levering van geluidsschermen. Er was meerwerk ontstaan, maar de opdrachtgever weigerde daarvoor te betalen.

De curator in het faillissement heeft een zaak aangespannen tegen de accountant. De accountant zou onvoldoende onafhankelijk en onvoldoende professioneel-kritisch zijn geweest.

Oordeel Accountantskamer

Volgens de Kamer moet een deel van de klachten gegrond worden verklaard. De controlewerkzaamheden van de accountant zijn op meerdere onderdelen onvoldoende geweest. De accountant mocht er niet zonder meer vanuit mocht gaan dat de claim van de afnemer geen relevant gegeven was voor de jaarrekening 2013. Aan een financier was melding gemaakt van een claim, wat de accountant had moeten zien als een belangrijk dispuut.

De omstandigheid dat in een conceptbrief aan een financier melding was gemaakt van de claim had voor de RA een indicatie moeten zijn dat het een belangrijk dispuut was. Het met het dispuut gemoeide bedrag lag ook ver boven de gehanteerde materialiteitsgrens van 105.000 euro. Toch heeft de accountant besloten geen nader onderzoek te doen naar de claim en mogelijke consequenties die dit met zich zouden meebrengen. Daarom heeft de accountant in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Daarnaast heeft de accountant zich ook nog aan andere tuchtrechtelijk verwijtbare handelingen schuldig gemaakt. Zo is er geen schriftelijke goedkeuring als bedoeld in artikel 28, onder b, van de ViO verleend voor het voortzetten van de controlewerkzaamheden. Deze goedkeuring is eveneens niet in het controledossier gevoegd. Door de werkzaamheden toch voort te zetten ondanks het ontbreken van de schriftelijke goedkeuring, is in strijd gehandeld met het bepaalde in artikel 28 van de ViO.

De accountant was langdurig en intensief betrokken, wat van invloed kan zijn op de onafhankelijkheid van de accountant. Dit heeft de accountant zelf onvoldoende onderkend. Ten aanzien van de jaarrekeningcontrole heeft de accountant in meerdere opzichten en meerdere keren in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ook heeft de accountant het management vaak geadviseerd en intensief overleg gepleegd met de bank. Daarnaast was de accountant betrokken bij de melding betalingsonmacht en het treffen van betalingsregelingen met de Belastingdienst.

De accountant heeft dus zowel adviserend als controlerend een rol gehad. Hierdoor is sprake van een slager dat zijn eigen vlees keurt. De Kamer is van oordeel dat de accountant in strijd heeft gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Aan de accountant wordt een doorhaling van een maand opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant