Uitspraak: Accountant had niet zonder toestemming informatie mogen verstrekken aan de inspecteur

Betrokkene is een accountant en staat ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Betrokkene is werkzaam als openbaar accountant in zijn praktijk. Klager heeft zich in mei 2019 tot het kantoor gewend. Voor klagers vennootschap was vanaf 1999 geen jaarrekening meer opgesteld, geen aangifte vennootschapsbelasting meer gedaan en niet meer voldaan aan de publicatieplicht bij de Kamer van Koophandel. Met de belastingdienst waren discussie ontstaan; ambtshalve werden aanslagen opgelegd. De vennootschap was zakelijk niet actief, maar was bedoeld als Pensioen-BV voor klager.

Met de inspecteur zijn afspraken gemaakt. Vanaf 2009 zouden er weer nieuwe aangiften worden bijgehouden. De belastingdienst had als voorwaarde gesteld dat klager een accountant zou inschakelen waarmee de belastingdienst kon instemmen. Betrokkene heeft in opdracht van klager en inventarisatie gemaakt en een plan van aanpak opgesteld. De inspecteur moest dit goedkeuren.

Een college van betrokkene heeft per mail van 6 augustus 2009 de jaarcijfers van klager ontvangen. De mail werd verzonden door een voormalig administrateur. In de mail is ook vermeld dat het ging om concept-jaarcijfers.

In de jaarcijfers 2002 is een voorziening voor pensioenverplichtingen opgenomen van ruim 1 miljoen. Betrokkene heeft een financiële reconstructie gemaakt over de jaren 2003-2009. Daarvan zijn verkorte overzichten opgesteld ten behoeve van een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst.

In september 2012 heeft betrokkene aan klager medegedeeld dat een goede werkrelatie niet langer mogelijk was en dat betrokkene de relatie wilde beëindigen.

Betrokkene zou hebben gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Ten grondslag aan de klacht ligt, gelet op de hiervoor genoemde uitspraak van het CBb, nog het verwijt dat betrokkene op 11 juni 2014 de conceptjaarrekening 2002 van klager naar de belastingdienst heeft gestuurd en daarbij niet heeft vermeld dat dit een concept betrof, terwijl de belastingdienst deze jaarrekening zou sturen naar het gerechtshof Den Haag. Hij heeft dit gedaan zonder toestemming van klager en op een moment dat de cliëntrelatie al was beëindigd. Hierdoor is klager in zijn procesbelang geschaad in een procedure over de pensioenvoorziening in de jaarrekening 2002 bij de bestuursrechter, te meer daar betrokkene in die procedure niet wilde optreden als getuige.

Het staat vast dat betrokkene desgevraagd aan een opvolgend inspecteur van de belastingdienst verstrekt. De jaarcijfers 2002 waren door klager aan betrokkene toevertrouwd om in 2009 een aansluiting te maken van de administratie voor het vaststellen van pensioentermijnen en om over belastingaangiften tot 2009 met de belastingdienst afspraken te maken. Het betreft gegevens die vertrouwelijk zijn verstrekt.

Artikel 16 van de VGBA verplicht de accountant die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen.

Betrokkene heeft zonder overleg met klager de gegevens aanstonds verstrekt op een verzoek van de opvolgend inspecteur van de belastingdienst. Dat was in verband met een belastingprocedure. Betrokkene heeft voor die verstrekking geen toestemming gevraagd aan klager. Die toestemming is naar het oordeel van de Accountantskamer ook niet (impliciet) af te leiden uit de eerdere verzending van stukken. De opvolgend inspecteur was niet bekend met die stukken.

Het lag ook niet voor de hand om zonder overleg met klager op het verzoek van de belastingdienst in te gaan. Door de vertrouwelijke informatie in strijd met het bepaalde in artikel 16 VGBA ter beschikking te stellen, heeft betrokkene gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid. De Accountantskamer acht in deze klachtzaak de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant