Uitspraak: Accountant had rol als bestuurder en heeft geen maatregelen getroffen om onjuiste, onvolledige informatie te herstellen

Een naamloze vennootschap investeert, bijvoorbeeld in vastgoed. Twee dga’s houden via een gezamenlijke bv de aandelen in de nv. Sinds 2007 zijn zij bestuurder van die nv. De overige toonderaandelen zijn in handen van een bv van een accountant. Deze accountant heeft zijn aandelen in 2017 verkocht en is toen voor zichzelf begonnen. De accountant verleent onder andere trustdiensten.

In 2012 heeft de nv de vastgoedportefeuille voor 5 miljoen euro verkocht. Uit deze opbrengst heeft de vennootschap een lening aan de bv van de twee dga’s verstrekt. Er zijn twee jaar vestreken totdat de accountant een gerechtelijke procedure instelt. In de procedures stelt de accountant dat de dga’s in privé aansprakelijk zullen zijn voor de schade als hun bv niet voldoet aan de verplichtingen van de leningovereenkomst. De advocaat van de accountant heeft de financiële gegevens van de bv van de twee dga’s ingebracht in de procedure.

De accountant heeft in een volgende gerechtelijke procedure geëist dat de dga’s hem 6 miljoen euro betalen. Het gaat in die procedure om de vraag of de accountant in het bezit is van toonderaandelen nummer 11 tot en met 20.

In 2017 zou de accountant en de anderen een verklaring hebben getekend waarin staat opgenomen dat de toonderaandelen van de ene bv zijn doorgeschoven naar de andere bv van de accountant. Die verklaring is door de accountant in verschillende gerechtelijke procedures gebruikt.

De twee dga’s zijn het niet eens met de handelswijze van de accountant. De accountant zou volgens hen onjuiste en misleidende informatie gebruiken. Daarom sommeren zij de accountant om de informatie terug te trekken. Daarnaast zou de accountant ten onrechte hebben beweerd dat het eigen vermogen van de bv van de twee dga’s in de periode 2011-2014 gemiddeld tien miljoen euro negatief betrof.

Klacht

Klagers stellen dat de accountant als bestuurder van de vennootschap onjuiste en onvolledige informatie heeft verstrekt in een gerechtelijke procedure. Er is een verzoek gedaan om de informatie te verwijderen dan wel aan te passen. De accountant heeft nagelaten de informatie juist te weergeven dan wel weg te nemen. De accountant heeft juist strafrechtelijk aangifte gedaan en een onware verklaring ondertekend en onder ede deze verklaring bevestigd.

Oordeel

De Kamer stelt allereerst dat “indien een accountant werkzaamheden verricht waarbij hij zijn vakbekwaamheid gebruikt en dus een professionele dienst verricht, hij wordt geacht zijn beroep uit te oefenen en daarom zich moet houden aan de fundamentele beginselen. Daarbij maakt het niet uit of hij de professionele dienst zakelijk dan wel privé verleent.”

Klagers hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de accountant had moeten twijfelen aan het aandelenbezit van zijn besloten vennootschap in de naamloze vennootschap. Volgens de Kamer is de klacht omtrent belangenverstrengeling onvoldoende onderbouwd. Er is niet aangetoond dat de accountant betrokken was bij het opstellen van de jaarrekening van diens bv. Klagers hebben slechts verwezen naar de cijfers die de advocaat van de accountant heeft ingebracht in de gerechtelijke procedure. Daarnaast is verwezen naar de repliek van de accountant. Die repliek is niet overgelegd aan de Kamer.

In vaste jurisprudentie is bepaald dat tegen een accountant die een civielrechtelijk standpunt inneemt, geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt, behoudens bijzondere gevallen. Er is sprake van een bijzonder geval geoordeeld zou moeten worden dat een door een accountant ingenomen standpunt bewust onjuist of misleidend (te kwader trouw) blijkt of naar zijn aard bezien door een objectieve, redelijke en goed geïnformeerde derde (die alle relevante informatie heeft) zal worden opgevat als schadelijk voor de goede naam van het accountantsberoep (het accountantsberoep in diskrediet).

Het is onvoldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van zo’n bijzondere omstandigheid. Daarom is de klacht ongegrond. Daarnaast is de klacht met betrekking tot de functies van de accountant onvoldoende onderbouwd. Die klacht is daarom dan ook ongegrond, voor zover deze al ontvankelijk zou zijn. Er wordt geen maatregel opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant