Uitspraak: Accountant handelt onzorgvuldig door jaarrekeningen volgens verkeerde regime vast te stellen

In een recente uitspraak van de Accountantskamer is een accountant berispt wegens het ten onrechte toepassen van het microregime bij het opstellen van jaarrekeningen voor [BV3].

Achtergrond van de zaak

[BV3] is enig aandeelhouder van [BV4]. [B4] levert automatiseringsdiensten aan bedrijven. Op enig moment is onenigheid ontstaan tussen de aandeelhouders van [BV3] en is besloten om de samenwerking te beëindigen. Klaagster is in november 2018 als directeur van [BV3] en als directeur van [BV4] geschorst en is in februari 2019 bij beide vennootschappen ontslagen.

Betrokkene is accountant en heeft over de boekjaren 2017 tot en met 2019 de jaarrekeningen van [BV3] en [BV4] samengesteld. Voor 2020 heeft betrokkene een conceptjaarrekening opgesteld. Bij het opstellen van deze jaarrekeningen is het microregime als bedoeld in artikel 2:395a van het Burgerlijk Wetboek toegepast.

Klaagster heeft tijdens de aandeelhoudersvergadering van [BV3] in december 2021 geklaagd over de toepassing van het microregime bij het opstellen van de jaarrekeningen. Het bestuur van [BV3] heeft vervolgens navraag gedaan bij betrokkene. Betrokkene heeft hierbij geantwoord dat het microregime inderdaad niet had mogen worden toegepast. Betrokkene is daarom in overleg getreden met het bestuur van [BV3] en heeft laten weten dat hij de jaarrekeningen wil corrigeren. In januari 2022 heeft betrokkene vervolgens de gecorrigeerde jaarrekeningen beschikbaar gesteld.

Toepassing van het verkeerde regime

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt betrokkene dat hij bij het opstellen van de gepubliceerde jaarrekeningen 2017 tot en met 2019 en van de conceptjaarrekening 2020 van [BV3] ten onrechte het microregime heeft toegepast.

Ernstige fout die een bekwaam handelend accountant niet hoort te maken

De beoordeling van de klacht vindt plaats aan de hand van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

Ten eerste stelt de kamer dat het vast staat dat betrokkene ten onrechte voor het vaststellen van de jaarrekeningen het microregime heeft toegepast, aangezien niet voldaan is aan de wettelijke vereisten van artikel 2:395a Burgerlijk Wetboek. Betrokkene heeft hieromtrent verklaard dat hij te veel heeft vertrouwd op zijn assistent, die de jaarrekeningen feitelijk heeft samengesteld.

De kamer is van oordeel dat aan betrokkene kan worden verweten dat hij in strijd met artikel 2:395a Burgerlijk Wetboek bij het samenstellen van de jaarrekeningen van meerdere jaren het microregime heeft toegepast. Dat de samenstellingswerkzaamheden feitelijk zijn uitgevoerd door een assistent, staat hieraan niet in de weg. Op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 2 VGBA was betrokkene gehouden om ervoor te zorgen dat sprake was van toereikende begeleiding van, toezicht op en beoordeling van de werkzaamheden van zijn assistent. Nu betrokkene de fout niet heeft gezien, duidt volgens de kamer op een ernstige fout die een bekwaam handelend accountant niet hoort te maken. Betrokkene heeft hiermee dan ook gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De klacht wordt daarom dan ook gegrond geacht.

Berisping

Gezien de gegrondheid van de klacht, wordt betrokkene een maatregel van berisping opgelegd. De kamer neemt hierbij in aanmerking dat betrokkene zijn fout heeft proberen te herstellen, maar dit niet op een adequate wijze heeft gedaan nu hij de aanvankelijk door hem afgegeven verklaringen niet van onwaarde heeft verklaard. Vooral gezien het bestaande conflict tussen de aandeelhouders, had betrokkene extra voorzichtig moeten zijn.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Of heeft u schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant