Uitspraak: Accountant handelt tuchtrechtelijk laakbaar door zijn samenstellende taak niet goed uit te voeren

K B.V. (hierna: “K”) is in 1977 opgericht en houdt zich bezig met de ontwikkeling van onroerend goed projecten. In 1999 is zij een samenwerkingsverband aangegaan met C B.V. (hierna: “C”) met als doel het ontwikkelen van een nieuwbouwproject. Daarvoor werd in 2000 F B.V. (hierna: “F”) opgericht waarvan C enig aandeelhouder en bestuurder was. Sinds 1998 heeft Accountant G de jaarrekeningen van C samengesteld. Vanaf de oprichting van F wordt ook de jaarrekening van F door Accountant G opgesteld. Accountant G is daarnaast vanaf 2007 betrokken bij en verantwoordelijk voor de samenstelopdrachten en hij heeft jaarlijks overzichten opgesteld van de 3 projecten waar K bij betrokken was. Dit gebeurde op basis van de door Accountant G samengestelde jaarrekeningen van F.

Bedrijven krijgen onenigheid over de uitvoering van het samenwerkingsverband

Uiteindelijk is er tussen K en C/F onenigheid ontstaan over de uitvoering van het samenwerkingsverband. C/F zou onvoldoende financiële verantwoording hebben afgelegd over de baten en lasten van de 3 projecten tegenover K. K stelt dat zij als medefinancier en als rechthebbende op de winst uit de projecten ook recht heeft op volledige informatie over de ontwikkeling, realisatie en winstgevendheid van de 3 projecten. K meent recht te hebben op het verstrekken van de jaarrekeningen van F.

K heeft een klacht ingediend tegen Accountant G. Hij zou volgens K tuchtrechtelijk laakbaar hebben gehandeld door zijn samenstellende taak niet in overeenstemming met de geldende regelgeving uit te voeren. Daarnaast heeft Accountant G volgens K het beginsel van integriteit, objectiviteit en deskundigheid/zorgvuldigheid onvoldoende nageleefd. Accountant G was volgens K bekend met de door F aan K gepresenteerde additionele planvoorbereidingskosten van ruim 2,3 miljoen euro. Toch heeft hij hiervan geen melding gemaakt in de jaarrekening. Daarnaast heeft hij ten onrechte in de projectoverzichten geen renteopbrengsten verantwoord. Accountant G diende hierover opheldering te vragen aan F.

Accountant heeft kosten van ruim € 2,3 miljoen euro niet opgenomen in de jaarrekening

In januari 2014 is K door F geconfronteerd met additionele planvoorbereidingskosten van ruim € 2,3 miljoen euro. Mede gelet op de gevolgen die deze kosten zouden kunnen hebben voor de exploitatie van de projecten had Accountant G volgens de Accountantskamer onderzoek moeten doen naar deze kosten. Accountant G verweert zich hiertegen door te stellen dat deze kosten mogelijk niet bij F in rekening zouden worden gebracht indien K af zou zien van rente-aanspraak op haar winstdeel. De Accountantskamer oordeelt echter dat dat in dit geval geen verschil maakt.

Wat betreft de renteopbrengsten betwist Accountant G niet dat de verschillende projecten rentebaten hebben opgeleverd. Echter, hij verweert zich wel door te stellen dat F tegen hem had gezegd deze baten niet in de overzichten op te nemen. Volgens de Accountantskamer diende Accountant G niet te weigeren de overzichten zonder verwerking van deze baten op te leveren maar hij diende er wel ten minste een melding van te maken dat deze categorie niet was verwerkt in de overzichten. Door dit niet te doen heeft Accountant G het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden. De Accountantskamer acht de klacht dan ook gegrond en legt de maatregel van berisping op aan Accountant G.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant