Uitspraak: Accountant krijgt een waarschuwing mede gezien het feit dat hij niet zelf is tekortgeschoten in advisering

Betrokkene is ingeschreven als accountant-administratieconsulent in de daartoe bestemde registers. Betrokkene is partner bij B. Op het gebied van accountancy en juridische advisering verleent B verschillende diensten.

Klagers waren werkzaam in de horeca. Zij hadden een vof en huurde een pand van C. In dit pand hadden klagers een restaurant. De huur zou lopen tot eind september 2018. Deze zou doorlopen als niet één jaar van tevoren zou zijn opgezegd.

Nieuw plan

Klagers hebben begin 2017 het idee om te stoppen en elders een nieuw restaurant te openen. In juli 2017 zijn klagers van start gegaan met het nieuwe restaurant. Sinds 2014 maken klagers gebruik van de diensten van B. De werkzaamheden betroffen onder andere het samenstellen van de jaarrekening van de vof. D heeft een opdrachtbevestiging gestuurd namens B. In deze bevestiging stond dat met ingang van 2014 de werkzaamheden zouden worden verricht. Daarbij wordt volgends de COS 4410 gewerkt. Geen werkzaamheden worden uitgevoerd die bij controle- of beoordelingsopdrachten van jaarrekeningen van toepassing zijn. Er wordt geen zekerheid over de jaarrekeningen verstrekt. Naast de jaarrekening worden ook werkzaamheden verricht in het kader van verwerken van of begeleiden bij de administratie per periode, het verzorgen van aangiften omzetbelasting, het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, de behandeling van verzoek- en bezwaarschriften betreffende fiscale aangelegenheden, de correspondentie en overige communicatie met de belastingdienst inzake fiscale aangelegenheden op ons nemen, bespreken van de jaarrekening en de belastingaangifte(n), het opstellen van prognoses en liquiditeitsbegrotingen, het samenstellen van tussentijdse cijfers en gebruikelijke advisering inzake fiscale en bedrijfseconomische aspecten.

D verlaat organisatie

Begin 2017 hebben klagers advies gevraagd aan E. klagers waren bang dat zij nog lange tijd huur moesten betalen voor C, terwijl daar geen onderneming meer in bedrijf zou zijn. A is werkzaam als jurist bij B en vraagt wat de opzegtermijn is die in de overeenkomst staat. A geeft later aan de overeenkomst te hebben doorgenomen en geen duidelijk opzegtermijn te hebben gezien. Dan moet worden teruggevallen op de wettelijke regeling, die een opzegtermijn van 1 jaar voorschrijft. Klagers hebben de e-mail waarin zij de huur opzeggen, doorgestuurd aan contactpersoon E. E heeft deze doorgeleid naar F, ook werkzaam als jurist bij B.

Onderneming verkopen

Klagers pogen om de onderneming te verkopen aan een derde. Aangezien de huur was opgezegd tegen eind september 2018, was het verkopen moeilijk. Klagers zagen zich genoodzaakt de onderneming inclusief voorraad aan de eigenaar van het pand te verkopen. De huurovereenkomst is toen per 7 september 2017 beëindigd.

B aansprakelijk gesteld voor schade

De vof heeft B aansprakelijk gesteld voor de schade die zij heeft geleden doordat zij niet was geïnformeerd over het financiële risico van opzegging in relatie met de voorgenomen verkoop. Betrokkene heeft namens B alle aansprakelijkheid afgewezen. B is aanspraak blijven maken op de betaling voor de verrichte werkzaamheden. Op het kantoor van B heeft een bespreking plaatsgevonden tussen klagers en twee relatiebeheerders van B, onder wie E. Gedurende dit gesprek zijn klagers en B niet tot elkaar gekomen.

Advies

De klacht heeft betrekking op het strijdig handelen van betrokkene met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Daaraan worden de volgende verwijten ten grondslag gelegd: er is onjuist geadviseerd over de beëindig van de huur van het pand en betrokkene heeft niet tijdig gereageerd op brieven die hem zijn toegezonden.

De accountant is bij de uitoefening van werkzaamheden in het kader van zijn beroep onderworpen aan tuchtrechtspraak. Er moet worden gekeken naar de geldende gedrags- en beroepsregels die ten tijde van het handelen en/of nalaten geldig waren.

Normale bedrijfsuitoefening

De kamer maakt wel de opmerking dat E bij de advisering dan wel begeleiding tekort is geschoten. Er had namelijk nadrukkelijk gewezen moeten worden op de gevolgen van opzegging. Betrokkene kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de diensten van medewerkers A en F, nu zij een eigen interne tuchtklachtrecht kennen. Betrokkene is tekortgeschoten in het waarborgen van een advies over de gedelegeerde werkzaamheden, namelijk de bedrijfsverplaatsing. Betrokkene is ook tekort geschoten in het bijzonder toezicht op E. Daarom is in strijd gehandeld met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Onderdeel A van de klacht is gegrond.

Correspondentie

In het algemeen mag van een accountant worden verwacht dat hij correspondentie die tot hem is gericht ook daadwerkelijk tijdig wordt beantwoord. Niet elke situatie waarin niet voortvarend wordt geantwoord kan worden gezien als onzorgvuldig handelen. Dit is namelijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het is niet aan een derde om te bepalen binnen welk termijn een accountant gehouden is om te reageren. In dit geval oordeelt de kamer dat geen sprake is van een handelen dat in strijd is met enig fundamenteel beginsel. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond.

Maatregel

De klacht moet gedeeltelijk gegrond worden verklaard. De kamer heeft de optie om een maatregel op te leggen. Bij het vaststellen van een passende maatregel moet rekening worden gehouden met de aard en de ernst van het verzuim en de omstandigheden waaronder. In dit geval is de kamer van mening dat een waarschuwing op zijn plaats is.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant