Uitspraak: Accountant krijgt waarschuwing voor onduidelijke facturen

Een accountant is belast met het samenstellen van de jaarrekeningen voor een uitzendbureau die werkt met Poolse werknemers in de tuinbouwsector. De kantoorgenoten van de accountant voeren de loonadministratie uit en zijn belast met andere fiscale werkzaamheden. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de accountant.

De Inspectie SZW besluit in 2015 het accountantskantoor te bezoeken voor een controle. In het kader van die controle worden enkele medewerkers ondervraagt. Enkele medewerkers verklaren dat:

 • Het uitzendbureau facturen of bankafschriften fysiek af komt geven;
 • Alleen de netto uitbetaalde bedragen per e-mail worden doorgegeven;
 • De loonadministrateur die bedragen bruteerde;
 • Het kantoor geen urenbriefjes kreeg;
 • De medewerkers dus niet wisten hoeveel uren er waren gewerkt voor de uitbetaalde bedragen;
 • De lonen waren ‘all-in’;
 • De administrateur had gehoord dat het bureau schoof met uren.

De aangiften over de jaren 2012-2015 zijn door de Belastingdienst onderzocht. Naar aanleiding van het onderzoek is een naheffingsaanslag en een boete opgelegd. De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (hierna: SCNU) heeft het uitzendbureau aangeschreven omdat aan de Poolse medewerkers minder loon wordt betaald dan in de cao is afgesproken. Ook blijkt dat het uitzendbureau de medewerkers niet heeft aangemeld bij een pensioenfonds. Daarvoor moet het uitzendbureau zeventig mille betalen. In de loonbetalingen aan de Poolse medewerkers waren geen pensioenpremies opgenomen. De SCNU heeft het uitzendbureau in mei 2019 gedagvaard.

Het accountantskantoor heeft de opdracht voor de werkzaamheden in maart 2018 teruggegeven. Er volgt een zaak waarin de rechter het uitzendbureau veroordeelt om bijna 25.000 euro te betalen plus de wettelijke rente en de proceskosten. Het bureau kan deze kosten niet voldoen en gaat failliet. In het verslag van het faillissement staat dat de loonadministratie niet goed zou zijn uitgevoerd door het accountantskantoor, dat daardoor aanslagen zijn opgelegd en het bureau deze bedragen niet kon voldoen. Dit zou ertoe hebben geleid dat het bureau failliet werd verklaard.

De klacht

Het uitzendbureau stelt dat het faillissement komt door het accountantskantoor. Daarom wordt een klacht ingediend tegen de verantwoordelijk accountant. Volgens het uitzendbureau kan de accountant de volgende verwijten worden gemaakt. De accountant:

 • a. was verantwoordelijk voor de werkzaamheden voor de loonadministratie. Deze werkzaamheden zijn niet zorgvuldig en vakbekwaam uitgevoerd. Accountant is tekortgeschoten in zijn verplichting om de klant tijdens de controles van de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de SNCU te informeren en te begeleiden;
 • b. heeft de opdracht in 2018 teruggegeven zonder redelijke opzegtermijn;
 • c. is tekortgeschoten in zijn zorgplicht tegenover het uitzendbureau en de eigenaar van het bureau;
 • d. is niet voldoende duidelijk geweest over de werkzaamheden die zijn uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid en daarvoor opgestelde facturen.

Oordeel

De klachtonderdelen die zien op feiten die na 31 december 2015 hebben plaatsgevonden, zijn gegrond verklaard (grond a en d). De overige klachten zijn ongegrond. De accountant was verantwoordelijk voor de werkzaamheden die andere medewerkers binnen het kantoor voor het uitzendbureau uitvoerden. De accountant moet er dan voor zorgen dat zijn medewerkers adequaat zijn toegerust en adequaat worden begeleid (artikel 14 VGBA). Ook moet de accountant toezicht op die werkzaamheden houden en deze uitvoering beoordelen. Uit het rapport van de Inspectie SZW blijkt dat de Wet minimumloon is overtreden voor 31 december 2015. De klacht is alleen ontvankelijk voor hetgeen wat na die datum heeft afgespeeld.

De Belastingdienst had naheffingen en een boete opgelegd. Het bureau had geen kilometerregistratie bijgehouden of andere gegevens bijgehouden met betrekking tot het rijden in de auto. Het kantoor heeft het bureau hierop gewezen en ook de fiscale aspecten van het privégebruik van een bedrijfsauto aangekaart.

Werknemers hebben minder loon ontvangen dan waar zij recht op hadden. Dit komt omdat het uitzendbureau alleen nettobedragen doorgaf, welke werden teruggerekend naar brutobedragen. Er kon niet worden vastgesteld of er uren werden gewerkt waarvoor een toeslag gold. De accountant had maatregelen moeten treffen om dit niet-integere handelen te doen eindigen. Medewerkers van het accountantsbureau hebben ter vergeefs meermaals het uitzendbureau verzocht om meer gegevens aan te leveren. Het bureau leverde deze gegevens niet aan en heeft ook geen nabetaling gedaan. De accountantswerkzaamheden zijn voor maart 2018 niet gestaakt. De accountant had eerder moeten stoppen met de werkzaamheden voor het uitzendbureau dat te weinig informatie aanleverde.

Indien een opdracht wordt teruggegeven, moeten de fundamentele beginselen in acht worden genomen. Onder omstandigheden kan de opdracht worden teruggegeven zonder dat een opzegtermijn geldt. De accountant hoefde de werkzaamheden niet voort te zetten nu de klacht meermaals de benodigde gegevens niet aanleverde. Daarnaast was er al meermaals gewezen op het feit dat de accountant zou stoppen als de gegevens niet werden aangeleverd.

Daarnaast heeft de klant voldoende tijd gehad om te anticiperen op het vertrek. De accountant heeft ook contact gehad met de nieuwe accountant van het uitzendbureau. Daarom is er geen strijd met enig fundamenteel beginsel.

Het uitzendbureau heeft op enig moment verzocht om een urenverantwoording. De accountant heeft toen alleen maar het aantal uren per categorie medewerker opgegeven plus het bijbehorende uurtarief. Deze toelichting is te algemeen van karakter. Er is geen inzicht gegeven, daarom is in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Aan de accountant wordt een waarschuwing gegeven. De accountant had meer kunnen doen om zich te distantiëren van het niet-integer handelen van het uitzendbureau. Ook is er onvoldoende gezorgd voor inzicht in de facturen. De accountant heeft in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van integriteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant