Uitspraak: Accountant krijgt waarschuwing wegens niet vakbekwaam en onzorgvuldig handelen

Betrokkene is sinds 1996 ingeschreven in de registers van de NBA. Klager is enig aandeelhouder en bestuurder van klaagster. Klager is werkzaam geweest als notaris. Per 1 januari 2011 is hij ontslagen uit zijn ambt. Een kantoorgenoot is benoemd als waarnemer van het notarisambt van klager.

De kantoorgenoot is op enig moment geschorst als waarnemer. Daarom is bepaald dat B waarnemer van het notarisambt van klager dient te worden. Voor de te verrichten werkzaamheden is een honorarium vastgesteld. De benoeming is meermaals verlengd.

In totaal heeft de waarnemer een bedrag van ongeveer 250.000 euro aan werkzaamheden gedeclareerd. Klager is gedagvaard om deze betaling te voldoen. De rechtbank heeft eerder geoordeeld dat de waarnemer zijn declaraties moest voorzien van een deugdelijke onderbouwing. Het gaat om 40 declaraties van de waarnemer. In het rapport staat onder andere dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met Standaard 4400N van de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS). De waarnemer heeft het rapport op enig moment in een gerechtelijke procedure betrokken. Klager heeft diverse vragen over het rapport gesteld, maar er is geen inhoudelijke reactie op de vragen gekomen.

De klacht

Klagers zijn van mening dat in strijd is gehandeld met de geldende gedrags- en beroepsregels. Zo wordt onder andere het verwijt gemaakt dat de opdracht ten onrechte is aanvaard, het rapport een deugdelijke grondslag mist en dat met het rapport een zekere mate van assurance is verricht.

Beoordeling

Het verdient opmerking dat het handelen moet worden getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de NV COS. Het staat vast dat een opdracht is uitgevoerd waarop Standaard 4400N van toepassing is. Dit blijkt onder andere uit de opdracht zelf en het rapport.

Voor een opdracht wordt geaccepteerd moet worden nagegaan of de opdracht in de gegeven omstandigheden geschikt is. Daarvoor is het van belang dat het inzichtelijk wordt wat het doel en de verwachtingen zijn. In overleg met gebruikers moeten specifieke werkzaamheden worden overeengekomen. In het betreffende rapport is vermeld en daarmee onderkend dat (onder andere) klager beoogde gebruiker van het rapport is. De accountant had alleen gesproken met zijn opdrachtgever. Daarom is niet overeenkomstig Standaard 4400N gehandeld. Daarom komt de kamer tot het oordeel dat de accountant niet vakbekwaam en niet zorgvuldig heeft gehandeld. Er was echter geen grond om de opdracht niet te accepteren.

Daarnaast heeft betrokkene niet voldoende aangetoond wat wordt bedoeld met “niet verifieerbare uren”. Pas op de zitting is verklaard dat de uren niet konden worden gekoppeld aan e-mail- of telefoonverkeer of dossiers. Dit is echter niet in het dossier opgenomen. Ook is in het rapport opgenomen dat 20 van de 40 declaraties zijn onderbouwd en dit als representatief moet worden gezien voor alle 40 declaraties. Op de zitting is echter aangegeven dat het gaat om een statistische steekproef. Het zou gaan om deelwaarnemingen, die niet als representatief voor alle declaraties hadden mogen worden gepresenteerd. Een deugdelijke grondslag in het rapport mist echter. Daarom is gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Uit het rapport blijkt voldoende duidelijk dat betrokkene met de woorden “verifiëren” en “vaststellen” heeft bedoeld dat hij is nagegaan of de declaraties kunnen worden gerelateerd aan e-mail- of telefoonverkeer. Naar het oordeel van de Kamer bestaat het rapport voor het overgrote deel uit een weergave van feitelijke bevindingen. Wel is gesteld dat de onderbouwing bij 20 declaraties representatief is voor 40 declaraties. Dit past echter niet bij een rapport van feitelijke bevindingen. Daarmee heeft betrokkene gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

De Kamer besluit een maatregel op te leggen. Er heeft schending van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid plaatsgevonden. De maatregel van waarschuwing is daarom passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant