Uitspraak: Accountant legt opdracht niet schriftelijk vast, Accountantskamer legt een waarschuwing op

Meneer X en A werken sinds 2012 samen in een VOF. Ongeveer 2 jaar later hebben zij een groot deel van de activiteiten ondergebracht in een BV. Zij waren enig bestuurders van deze BV en hielden in deze vennootschap 75% van de aandelen. In het najaar van 2015 heeft meneer D interesse getoond in overname van de aandelen in de BV. Meneer X en A hebben vervolgens contact gezocht met accountant B. Accountant B heeft de balansen en winst- en verliesrekeningen van zowel de VOF als van de BV over 2015 toegestuurd gekregen waarbij Accountant B meteen heeft medegedeeld aan meneer X en A dat het ‘best wel lastig is om op basis van de aangeleverde gegevens iets zinnigs te zeggen’. Hij heeft geprobeerd de cijfers in een Excel bestand in grote lijnen weer te geven en uitdrukkelijk vermeld dat het van belang is dat de uitgangspunten kloppen.

Excelmodel van de accountant wordt gebruikt voor waardebepaling van de aandelen

In november 2015 heeft meneer X aan Accountant B laten weten dat er een aantal tegenvallers zijn geweest qua kosten die nog niet geboekt waren. Vervolgens hebben meneer X en A het Excelmodel als basis gebruikt voor de bepaling van de koopprijs van de aandelen in de BV waarnaar de aandelen in december 2015 zijn geleverd aan BV3.

Meneer X heeft vervolgens een klacht ingediend bij de Accountantskamer tegen Accountant B. Volgens meneer X heeft Accountant B gehandeld in strijd met de gedrags- en beroepsregels. De cijfers die Accountant B aangeleverd heeft gekregen heeft hij volgens meneer X onvoldoende doorgrond. Daarnaast heeft hij de cijfers zonder enige controle afgegeven terwijl hij wist dat meneer X deze cijfers zou gebruiken bij de verkoop van de aandelen.

Accountant B heeft zich verweerd tegen de vordering en stelt dat de opdracht enkel een mondeling verzoek van meneer X was waarbij hij Accountant B vroeg mee te denken over de wijze van vaststelling van de waarden van de aandelen. Hij heeft erkend dat achteraf gezien hij bij het opstellen van het Excelmodel een aantal punten op een andere wijze had kunnen en moeten handelen. Dit met name om zo te voldoen aan de toepasselijke vaktechnische voorschriften.

Accountant heeft niet voldaan aan de beroepsvoorschriften bij de uitvoering van de opdracht en opstellen Excelmodel

Volgens de Standaard is het vereist dat een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd. In de opdrachtbevestiging diende Accountant B dan de intentie van de opdracht, in dit geval het globaal bepalen van een waarde, moeten opnemen. Volgens de beroepsvoorschriften had Accountant B daarnaast meneer X op tijd in moeten lichten dat hij de overeengekomen werkzaamheden niet kon uitvoeren omdat de verkregen informatie te beperkt was. De Accountantskamer komt tot de conclusie dat Accountant B bij de uitvoering van de opdracht en bij het opstellen van het Excelmodel niet heeft voldaan aan de beroepsvoorschriften. Accountant B heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De Accountantskamer oordeelt dan ook dat de klacht gegrond is en als maatregel legt zij een waarschuwing op aan Accountant B.

Klik hier voor de hele uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant