Uitspraak: Accountant overlegt vervalste en onjuiste documenten bij hypotheekaanvraag

In 2016 benaderde een accountant [Bank1] voor een hypotheekaanvraag, waarbij zij essentiële documenten moest indienen. De recente uitspraak van de Accountantskamer onthult echter dat de betrokkene vervalste en onjuiste documenten heeft ingediend, resulterend in het verkrijgen van een hypothecaire geldlening van € 907.800. De accountant heeft hiermee de fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit geschonden.

De hypotheekaanvraag

Betrokkene, een accountant, benaderde in 2016 [Bank1] voor een mogelijke hypotheekaanvraag. In juli van dat jaar voerde [C], accountmanager en hypotheekspecialist bij [Bank1], een gesprek met betrokkene. Na afloop stuurde [C] een e-mail met specifieke benodigdheden voor de hypotheekaanvraag, waaronder salarisspecificaties, een werkgeversverklaring, en een bevestiging van het spaarsaldo.

Op basis van deze informatie heeft [C] vervolgens een hypotheekadviesrapport opgesteld, waarin een hypothecaire lening van € 907.800 werd aanbevolen, met € 100.000 aan eigen middelen, gebaseerd op het jaarinkomen van betrokkene bij [BV1]. Op 1 december 2016 ondertekende betrokkene de hypotheekofferte, waarin zij onder meer verklaarde dat de verstrekte informatie juist en volledig was.

Op 5 januari 2017 werd de hypotheekakte gepasseerd, waarbij [Bank1] € 662.885 overmaakte voor aankoopkosten, afsluitkosten, en facturen van [klusbedrijf1] voor de verbouwing.

In september 2018 diende het Openbaar Ministerie (hierna: klager) een klacht in tegen betrokkene, gerelateerd aan een eerdere kwestie in 2014 waarin zij vervalste documenten gebruikte voor financiering van een restaurantproject. De Accountantskamer verklaarde de klacht gegrond en schrapte betrokkene voor vijf jaar uit de registers, wat ook in hoger beroep werd bevestigd.

In juni 2019 deed [Bank1] aangifte van hypotheekfraude, inclusief inkomensfraude en bouwdepotfraude, gerelateerd aan de hypotheekaanvraag van betrokkene in 2016. Klager verrichtte opnieuw strafrechtelijk onderzoek, waarbij [C] en [G], eigenaar van [klusbedrijf1], als getuigen werden gehoord.

Klacht

Klager dient ook opnieuw een klacht in bij de Accountantskamer. Betrokkene heeft volgens klager namelijk gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags-en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene dat zij opzettelijk onjuiste documenten aan [Bank1] ter beschikking heeft gesteld. Daarmee heeft betrokkene bankmedewerkers misleid teneinde een hypothecaire financiering van € 907.800 te verkrijgen. Bovendien heeft betrokkene (vermoedelijk) vervalste facturen van [klusbedrijf1] overgelegd, waarna [Bank1] het geld uit het bouwdepot dat bestemd was voor de verbouwing van de woning aan betrokkene ter beschikking heeft gesteld.

Tuchtrechtelijke behandeling

De Accountantskamer toetst het handelen of nalaten van betrokkene aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Ten eerste benadrukt de kamer de relevantie van de tuchtrechtelijke procedure, ondanks dat het aanvragen van een hypotheek voor een eigen woning een privésituatie betreft. Het aanvragen van een hypotheek merkt de Accountantskamer aan als een professionele dienst in de zin van artikel 1 van de VGBA, omdat dit een werkzaamheid betreft waarvoor een accountant zijn vakbekwaamheid aanwendt of kan aanwenden.

Telkens wanneer een accountant werkzaamheden verricht waarbij deze vakbekwaamheid aanwendt waarover een accountant beschikt dan wel behoort te beschikken – dus telkens wanneer een accountant een professionele dienst verleent – wordt de accountant geacht het accountantsberoep uit te oefenen en heeft de accountant zich te houden aan de fundamentele beginselen. Daarbij maakt het niet uit of de accountant de professionele dienst verleent in het kader van zakelijk handelen of privéhandelen. Een professionele dienst valt altijd onder de reikwijdte van het tuchtrecht.

Vervalste en onjuiste documenten

De kern van de klacht is dat de betrokkene vervalste of onjuiste documenten heeft verstrekt aan [Bank1] om een hypothecaire lening van € 970.800 te verkrijgen. De betwiste documenten omvatten een werkgeversverklaring, negen salarisstroken, aangifte IB/PV over 2015, een bankafschrift van [Bank3], en drie facturen van [klusbedrijf1]. De betrokkene heeft geen verweer gevoerd. Zij heeft dus niet gemotiveerd betwist dat de genoemde documenten vervalst of onjuist zijn. Gelet daarop stelt de Accountantskamer het volgende vast.

De kamer stelt vast dat de werkgeversverklaring onjuist is, salarisstroken niet kloppen, aangifte IB/PV onjuist is, het bankafschrift van [Bank3] vervalst is, en de facturen van [klusbedrijf1] hoogstwaarschijnlijk vervalst zijn. De Accountantskamer concludeert uit het voorgaande dat betrokkene verschillende vervalste of onjuiste documenten aan [Bank1] heeft verstrekt, waardoor medewerkers van deze bank zijn misleid. Op grond van deze misleidende informatie heeft [Bank1] aan betrokkene een hypothecaire geldlening verstrekt.

Maatregel

De Accountantskamer verklaart de klacht geheel gegrond en overweegt de oplegging van een tuchtrechtelijke maatregel. De betrokkene heeft de bank misleid door vervalste documenten in te dienen bij het aanvragen van een hypotheek, wat in strijd is met het fundamentele beginsel van integriteit en professionaliteit. De betrokkene heeft haar eigen belang boven het algemeen belang laten prevaleren, wat het accountantsberoep ernstig in diskrediet heeft gebracht.

Gezien de aard en ernst van de verwijtbare gedraging en de context, waarbij de betrokkene geen verweer heeft gevoerd, wordt een doorhaling als vertrekpunt genomen voor de op te leggen maatregel. De Accountantskamer merkt op dat de betrokkene eerder betrokken was bij een vergelijkbare zaak waarin zij een financiële instelling misleidde. Hoewel geen formele recidive, wordt dit patroon wel meegewogen in de beslissing. De Accountantskamer bepaalt dat de termijn van niet-herinschrijving in de registers tien jaar zal zijn, waarbij de duur van het nu op te leggen verbod tot herinschrijving vijf jaar bedraagt. Deze maatregel zal pas ingaan nadat de eerdere termijn van doorhaling is geëindigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Of heeft u schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant