Uitspraak: Accountant schendt het fundamentele beginsel van professionaliteit

De vader van de vrouw in kwestie was in gemeenschap van goederen gehuwd met haar stiefmoeder. De echtgenoten waren vennoten in een vennootschap onder firma. De accountant stelde de jaarrekeningen samen van die onderneming. Ook verzorgde hij de aangiften Inkomstenbelasting van het echtpaar. De bezittingen van de vof zijn in 2016, voor het overlijden van de vader, verkocht.

De dochter en haar stiefmoeder zijn de enige erfgenamen van de vader. In zijn testament is de wettelijke verdeling toegepast. De stiefmoeder verkreeg alle bezittingen uit de nalatenschap onder de verplichting de schulden van de nalatenschap te voldoen. De dochter verkreeg een vordering op de stiefmoeder ter grootte van haar erfdeel, welke vordering pas opeisbaar is bij het overlijden van de stiefmoeder. De accountant heeft in opdracht van de stiefmoeder in oktober 2021 een vermogensopstelling gemaakt om te bepalen welke vordering de dochter op de stiefmoeder heeft uit hoofde van haar erfdeel in de nalatenschap van de vader. Na het overlijden van de stiefmoeder eind 2021 heeft de dochter de accountant gevraagd om die vermogensopstelling toe te lichten.

De accountant heeft informatie achtergehouden en onjuiste informatie verstrekt

De accountant heeft volgens de Accountantskamer een vermogensopstelling gemaakt die onjuist is aangezien niet alle saldi op alle bankrekeningen van de vader daarin waren meegenomen. Hij heeft bovendien in zijn communicatie met de vrouw de stellige indruk gewekt dat de vermogensopstelling juist en compleet is. Hij had daarin terughoudender moeten zijn, oordeelt de tuchtrechter. Het past niet bij de aard van de opdracht om de suggestie te wekken dat de vermogensopstelling juist is. Betrokkene had naar het oordeel van de Accountantskamer moeten vermelden dat hij de vermogensopstelling heeft opgesteld op basis van enkel de informatie die de stiefmoeder aan hem heeft verstrekt en dat hij geen nader onderzoek heeft verricht naar de volledigheid van die informatie. De Accountantskamer verklaart de klacht deels gegrond.

De accountant heeft zich in de communicatie niet professioneel gedragen

De Accountantskamer is verder onder meer van oordeel dat de communicatiestijl van de accountant veel te wensen over laat. Betrokkene antwoordt ontwijkend op vragen van klaagster en haar advocaat over een bijzonderheid in het vermogen van de beide vennoten. Dat de uitkomst van het ondernemingsvermogen juist is vastgesteld doet er niet aan af dat het op de weg van de accountant ligt om een dergelijke bijzonderheid met respect en professionele afstand toe te lichten. Betrokkene heeft zich denigrerend uitgelaten, ook ter zitting, over de deskundigheid van de financieel adviseur zonder oog te hebben voor zijn rol in de onderlinge communicatie. Al met al heeft de houding van betrokkene ertoe bijgedragen dat de afwikkeling van de nalatenschap onnodig moeizaam is verlopen.

Schending van het fundamentele beginsel van professionaliteit

De Accountantskamer is van oordeel dat betrokkene met zijn laatdunkende en denigrerende communicatiestijl over een vermogensopstelling, die bovendien onjuist was, het aanzien van het accountantsberoep in diskrediet heeft gebracht en dus in strijd heeft gehandeld met het fundamentele beginsel van professionaliteit. De schending van het fundamentele beginsel van professionaliteit moet betrokkene zwaar worden aangerekend. Alleen al daarom kan de Accountantskamer niet volstaan met een waarschuwing. De Accountantskamer legt aan de accountant de maatregel van berisping op.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant