Uitspraak: Accountant schendt zorgplicht door jarenlang dezelfde fout te maken in de publicatiebalansen van een vennootschap

Mevrouw L is een accountant (hierna: “accountant L”) en werkzaam bij P Accountants en Belastingadviseurs. Accountant L zorgt al meerdere jaren voor het samenstellen van de jaarrekeningen en het opstellen van publicatiestukken voor E B.V. Zo ook voor 2014. Echter, in de publicatiebalans over 2014 is een regel weggevallen. Deze regel heeft betrekking op de post ‘agioreserve’, deze bedraagt € 290.000,-. Deze regel is dus niet zichtbaar, maar wel opgenomen in de subtelling. Daardoor is de publicatiebalans niet juist. Deze publicatiebalans is wel gedeponeerd bij de kamer van Koophandel in maart 2015. In oktober 2015 is de fout aan het licht gekomen. Accountant L heeft daarom een gecorrigeerde publicatiebalans opgemaakt en deze op 22 oktober 2015 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Accountantskamer: accountant heeft gehandeld in strijd met beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid

E B.V. heeft uiteindelijk een klacht ingediend tegen accountant L bij de Accountantskamer. De Accountantskamer heeft vastgesteld dat accountant L verantwoordelijk is voor het opstellen van een publicatiebalans en dat in de publicatiebalansen over de jaren 2010 tot en met 2014 telkens een regel met de post agioreserve is weggevallen. Op E B.V. rust een eigen verantwoordelijkheid voor de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde stukken. Echter, de Accountantskamer kan niet anders concluderen dan dat accountant L, door het ontbreken van de post agioreserve in de publicatiebalansen niet op te merken, onzorgvuldig heeft gehandeld bij het opstellen hiervan. Volgens de Accountantskamer heeft accountant L in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. De klacht van E B.V. is daarom gegrond.

E B.V. heeft vervolgens een procedure gestart bij de rechtbank Limburg. Zij vordert hier voor recht te verklaren dat accountant L toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen. Daarnaast vordert E B.V. een schadevergoeding van de door haar geleden schade. Doordat accountant L de post agioreserve niet heeft opgenomen in het eigen vermogen lijkt het eigen vermogen veel lager te zijn dan dat het daadwerkelijk is. Het balanstotaal wordt daardoor onjuist en er lijkt een negatieve tendens in het eigen vermogen te bestaan.

Door het handelen van accountant L stelt E B.V. schade te hebben geleden. Deze bestaat onder andere uit het afhaken van een potentiële klant, het verliezen van een klant dan wel het gedwongen korting moeten verlenen aan deze klant, het ziek worden van een werknemer en de toekomstige daling van de winst/stijging van de kosten.

Accountant moet zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend accountant mag worden verwacht

De rechtbank behandelt als eerste de vraag of accountant L toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen. De overeenkomst tussen E B.V. en accountant L is een overeenkomst van opdracht. Op grond van artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek moet de opdrachtnemer, in dit geval dus accountant L, bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Volgens de rechtbank betekent dit dat accountant L de zorgvuldigheid in acht moet nemen die van een redelijk bekwame en redelijk handelende accountant mag worden verwacht.

Accountant L heeft erkend dat zij een fout heeft gemaakt bij het opstellen van de publicatiebalans. De Accountantskamer heeft dit handelen aangemerkt als onzorgvuldig handelen. Volgens de rechtbank worden er echter wel andere maatstaven gehanteerd bij een tuchtrechtelijke procedure dan bij de beoordeling van civielrechtelijke aansprakelijkheid. In dit geval neemt de rechtbank de overwegingen van de Accountantskamer over. Dit houdt in dat accountant L niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van een redelijk bekwame en redelijk handelende accountant mocht worden verwacht. Accountant L heeft dus haar zorgplicht geschonden en is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen.

Rechtbank: is aannemelijk dat de BV schade heeft geleden door de zorgplichtschending van de accountant

De rechtbank gaat vervolgens verder met de vraag of de mogelijkheid van schade als gevolg van de toerekenbare tekortkoming aannemelijk is. E B.V. heeft volgens de rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt dat de potentiële klant haar beslissing om niet met E B.V. in zee te gaan op verkeerde/onvolledige publicatiecijfers heeft gebaseerd. De mogelijkheid van schade is daarom aannemelijk. Ook wat betreft de schade die E B.V. heeft geleden doordat een klant gedeeltelijk is afgehaakt en mogelijk korting zal bedingen is het volgens de rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt dat E B.V. mogelijk rente en kortingen is misgelopen doordat haar toeleveranciers aanbetalingen hebben bedongen. De mogelijkheid van schade is dus aannemelijk, aldus de rechtbank.

De rechtbank dient te beoordelen of er een causaal verband bestaat tussen de mogelijke schade en de tekortkoming. Volgens de rechtbank zou er zonder de gemaakte fout er geen verkeerde/onvolledige gegevens worden gepubliceerd. Daarmee is het causaal verband volgens de rechtbank gegeven. Het verweer dat anderen ook niet oplettend zijn geweest maakt volgens de rechtbank geen verschil. Ook het verweer van accountant L dat E B.V. eigen schuld heeft slaagt niet. Voor de berekening van de schade verwijst de rechtbank de zaak naar de schadestaatprocedure.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Limburg.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant