Uitspraak: Accountant schendt zorgplicht door niet wijzen op gebrek aan zekerheden in contract

Een boer heeft een melkveehouderij. Dit is een eenmansbedrijf. De boer houdt zich bezig met melkproductie en veefokkerij. Daarnaast heeft hij nog bollengrond en een camping. In 2011 besluit hij zijn melkquotum en koeien te verkopen aan een bevriende boer. Voor het opstellen van het verkoopcontract neemt de boer contact op met een accountant. In dit verkoopcontract staan slechts 3 bepalingen: De koper koopt het melkquotum en het melk- en fokvee en de koper betaald in augustus 2011 € 144.425,- ineens, de overige € 357.251,- wordt in maandelijkse termijnen gedurende 5 jaar afbetaald. Er is 1 voorbehoud opgenomen: ‘onder voorbehoud van financiering door beide heren’. De melkkoeien zijn door de boer in januari 2012 geleverd aan de koper. Het jongvee wordt later in maandelijkse termijnen geleverd.

Boer gaat failliet en curator twijfelt aan de btw-aangiften

Vervolgens gaat de verkopende boer failliet. Tegen dit faillissement heeft hij hoger beroep ingesteld, met succes. Het faillissement wordt vernietigt. Hiermee zijn niet alle problemen opgelost. De adviseur van de curator die was aangesteld voor het faillissement van de boer heeft vervolgens gevraagd om een toelichting op de btw-aangiften vanaf 2011. Zo kan hij volgen hoe de BTW over het vee en het melkquotum is aangegeven en afgedragen.

De boer is in de veronderstelling dat bij de maandelijkse termijnen de BTW inbegrepen zit en dat deze ook maandelijks wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Dit was echter niet het geval. Ondanks dat het faillissement van de boer uiteindelijk is vernietigd bedragen enkel de curatorkosten al ruim € 40.000,-. De curator heeft contact gehad met de boer en aangegeven dat de curatorkosten alsmede de kosten van boeten, rente etc. wat betreft de BTW volledig te wijten zijn aan nalatigheid van werkzaamheden van de accountant (en zijn kantoor).

Boer dient in overleg met de curator een klacht in tegen accountant

De boer noemt daarbij een aantal klachtpunten:
A) Het verkoopcontract is te summier opgesteld.
B) In het verkoopcontract is geen enkele zekerheid opgenomen voor de boer. Dit kan hem, naar eigen zeggen, ‘nog veel verlies gaan opleveren’.
C) de facturatie was onduidelijk alsmede de gevolgen van de verkoop voor de omzetbelasting. Hierdoor heeft de koper in één keer zijn voorbelasting afgetrokken terwijl de boer werd aangeslagen en beboet door de Belastingdienst.
D) Ook wat betreft de aangiften van de omzetbelasting is de boer niet tevreden. De aangiften zijn niet of niet juist opgemaakt waardoor de boer in hevige financiële problemen kwam.

Accountant heeft fundamenteel beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid onvoldoende nageleefd

Klachten A tot en met C zijn gericht tegen de wijze waarop de accountant de boer heeft begeleid. Gezien de vermoedelijke geringe kennis van de boer had de accountant de boer moeten wijzen op de mogelijkheden tot het vragen van een eenvoudige zekerstelling van de koper. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een eigendomsvoorbehoud of pandrecht. De accountant had daarnaast de boer moeten waarschuwen voor de gevolgen van een contract zonder zekerstelling. Doordat de accountant dit niet heeft gedaan heeft hij niet voldaan aan zijn zorgplicht en het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. De Accountantskamer acht klacht D ongegrond. De accountant kreeg de benodigde administratie voor de aangiften te laat waardoor ook de aangiften te laat zijn ingediend. Dit komt voor rekening van de boer.

Accountant krijgt waarschuwing voor zijn handelen

Een deel van de klacht van de boer is gegrond verklaard door de Accountantskamer. De Accountantskamer mag daarom op grond van de wet een tuchtrechtelijke maatregel opleggen aan de accountant. De Accountantskamer oordeelt dat de accountant niet kritisch genoeg heeft gekeken naar de afspraken die de boer had gemaakt en de eventuele gevolgen daarvan. Daartegenover staat dat de boer, als ondernemer, ook eigen verantwoordelijkheid heeft voor het aangaan van zo’n summiere overeenkomst. Daarnaast verwaarloosde hij zijn eigen administratie. De Accountantskamer acht daarom in dit geval een waarschuwing passend.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant