Uitspraak: Accountant schiet tekort als verantwoordelijk accountant en kwaliteitsbepaler

De zaak betreft een reeks toetsingen van het accountantskantoor van betrokkene door de Raad voor Toezicht van de NBA, waarbij ernstige tekortkomingen in het interne kwaliteitssysteem aan het licht kwamen. Betrokkene werd geconfronteerd met klachten over het tekortschieten bij samenstellingsopdrachten en het ontoereikende kwaliteitssysteem, resulterend in een tuchtprocedure.

Achtergrond van de zaak

Het accountantskantoor van betrokkene onderging een reeks toetsingen door de Raad voor Toezicht van de NBA, waarbij werd vastgesteld dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing tekortschoot in zowel opzet als werking. Deze tekortkomingen kwamen aan het licht tijdens reguliere en voortgezette toetsingen in 2018 en 2019, waarbij werd geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem belangrijke gebreken vertoonde. Hoewel betrokkene een verbeterplan indiende en deze werd goedgekeurd, bleven de geïdentificeerde tekortkomingen bestaan, wat leidde tot verdere hertoetsingen in 2021 en 2022.

Tijdens deze latere toetsingen werden opnieuw meerdere samensteldossiers als onvoldoende beoordeeld, wat resulteerde in het advies van de Raad om een tuchtklacht in te dienen tegen betrokkene. Klager beweert dat betrokkene in strijd handelde met gedrags- en beroepsregels door tekort te schieten bij samenstellingsopdrachten en door het ontoereikende kwaliteitssysteem van het accountantskantoor. De tekortkomingen betroffen onder andere vakbekwaamheid, werking van het kwaliteitssysteem, aanvaarding en continuering van opdrachten, uitvoering van werkzaamheden, rapportage, en documentatie van de werkzaamheden.

Tekortgeschoten als verantwoordelijk accountant en kwaliteitsbepaler

De Accountantskamer toetst het handelen of nalaten van betrokkene aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS). Omdat de klacht een kantoortoetsing betreft moet ook worden getoetst aan de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen (Vo. Kwb) en de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS).

De Accountantskamer heeft geoordeeld dat betrokkene tekort is geschoten in zijn rol als verantwoordelijk accountant en kwaliteitsbepaler, waarbij ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd in de uitvoering van samenstellingsopdrachten en het kwaliteitssysteem van het accountantskantoor.

Betrokkene heeft tegen de constateringen van klager geen verweer gevoerd. De Accountantskamer heeft daarom geen aanleiding anders te oordelen over de gemaakte inhoudelijke verwijten. Ook heeft betrokkene niet betwist dat het kwaliteitssysteem van het accountantskantoor in werking niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Betrokkene heeft hierbij slechts beperkte maatregelen genomen om de kwaliteit van zijn werkzaamheden te verbeteren.

Privéomstandigheden doen hier niet aan af

Wel heeft betrokkene gewezen op zijn persoonlijke omstandigheden als mogelijke verklaringen voor zijn tekortschieten. Dit geeft de Accountantskamer geen reden om anders te oordelen over de gemaakte vakinhoudelijke verwijten. Dat betrokkene te maken heeft gehad met diverse problemen in zijn privésituatie, doet er niet aan af dat niet is voldaan aan de vakinhoudelijke eisen die gelden voor de door hem als samenstellend accountant en als kwaliteitsbepaler te verrichten werkzaamheden. Het algemeen belang brengt mee dat erop moet kunnen worden vertrouwd dat een accountant te allen tijde voldoet aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

Doorhaling

Concluderend wordt vanwege het fundamentele gebrek aan vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en gebrek aan structurele maatregelen, de klacht gegrond verklaard. Als passende maatregel heeft de Accountantskamer besloten tot doorhaling van de inschrijving van betrokkene in de registers, met een verbod tot herinschrijving van één jaar. Hoewel persoonlijke omstandigheden van betrokkene zijn meegewogen, vormen deze geen excuus voor de ernstige tekortkomingen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Of heeft u schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant