Uitspraak: Accountant voldoet niet aan zorgplicht bij factureren van meerwerk

In deze zaak gaat het om een conflict over openstaande facturen voor meerwerk dat [eiser] stelt te hebben verricht, terwijl [gedaagden] betwisten dat daarvoor extra kosten verschuldigd zijn. De rechtbank baseert haar uitspraak op de vraag of [eiser] heeft voldaan aan haar zorgplicht als accountant door [gedaagden] wel of niet tijdig te hebben geïnformeerd over de kosten van het meerwerk.

Achtergrond van de zaak

[Eiser] is een accountacykantoor. [Gedaagden] zijn een vof, de beherend vennoten en een holding.

[Eiser] heeft accountantswerkzaamheden verricht voor de vof en de holding in januari 2017 tot oktober 2020. Partijen hebben daarvoor een overeenkomst gesloten. Voor de start van de werkzaamheden heeft [eiser] op 9 augustus 2016 een e-mail gestuurde aan [gedaagden], waarin hij aangeeft welke kosten hij in rekening zal brengen en waarvoor deze kosten zijn. [Gedaagden] hebben vanaf 1 januari 2017 maandelijks het afgesproken tarief betaald.

[Eiser] heeft op 4 oktober 2016 en 28 mei 2019 brieven gestuurd met betrekking tot opdrachtbevestigingen voor fiscale jaarstukken en samenstelling jaarrekening. Deze brieven vermeldden dat [eiser] werkzaamheden zou verrichten voor de vof en/of de holding en dat [eiser] een honorarium in rekening zal brengen voor de verrichte werkzaamheden. Daarbij zijn geen prijzen benoemd. Ook staat in de brieven dat op de diensten van [eiser] haar algemene voorwaarden van toepassing zijn, waarbij ook een exemplaar hiervan is bijgevoegd. Op 17 augustus 2018 heeft [eiser] ook een e-mail aan [gedaagden] gestuurd waarin staat dat er over de kosten van de financiering in verband met bepaalde aanvragen nog gesproken moet worden.

Tussen januari 2020 en januari 2021 heeft [eiser] zes facturen gestuurd voor werkzaamheden buiten de maandelijkse overeenkomst, met een totaalbedrag van €22.477,93 inclusief btw. De specificaties bij de facturen vermelden dat het gaat om werkzaamheden voor boekjaar 2017 tot en met 2020. [Gedaagden] heeft deze facturen niet betaald.

Facturen voor meerwerk

[Eiser] vordert dat [gedaagden] dienen te worden veroordeelt om deze facturen alsnog te betalen. [Eiser] baseert haar vordering op de stelling dat zij naast de werkzaamheden waarvoor [gedaagden] maandelijks betaalt meerwerk heeft verricht voor de vof en de holding, waar [gedaagden] voor moet betalen.

[Gedaagden] betwisten dat zij nog iets moeten betalen aan [eiser]. Allereerst betwisten [gedaagden] dat [eiser] een bedrag moet krijgen voor verricht meerwerk. [Gedaagden] erkennen dat [eiser] ook andere werkzaamheden heeft verricht, maar stellen dat ervan uit mocht worden gedaan dat [eiser] daarvoor geen extra kosten in rekening zou brengen. Dit komt volgens [gedaagden] doordat partijen in augustus 2016 een prijsafspraak hebben gemaakt en [eiser] daarna niet concreet met [gedaagden] heeft gesproken over aanvullende kosten. Ook heeft [eiser] pas jaren later de facturen gestuurd aan [gedaagden]. Daarnaast betwisten [gedaagden] dat [eiser] al het gestelde meerwerk heeft verricht.

Openstaande facturen hoeven niet betaald te worden

Ten eerste gaat het in deze zaak om de vraag of [gedaagden] de openstaande facturen van [eiser] moeten betalen. Voor het beantwoorden van die vraag moet de rechtbank eerst beoordelen of partijen hebben afgesproken dat [eiser] meerwerk zou verrichten en dat [gedaagden] [eiser] daarvoor (extra) zou betalen. De facturen die [eiser] betaald wil krijgen, zien namelijk op andere werkzaamheden dan waarover partijen een maandelijkse prijsafspraak hebben gemaakt en [gedaagden] betwisten dat zij daarvoor moet betalen.

De rechtbank oordeelt dat [gedaagden] niet voor de openstaande facturen van [eiser] hoeven te betalen. De rechtbank stelt dat [eiser] weliswaar op verzoek van [gedaagden] meer werk uitgevoerd heeft dan waarover partijen een prijsafspraak hebben gemaakt. Er kan echter niet worden gesteld dat [eiser] voor het verrichten daarvan [gedaagden] op de hoogte heeft gebracht van de daarmee gemoeide kosten en/of dat [eiser] daarover met [gedaagden] afspraken heeft gemaakt. Dat had [eiser] wel moeten doen, omdat [eiser] een accountant is en voor accountants zware eisen gelden als zij betaald willen krijgen voor meerwerk.

Zorgplicht accountant

De rechtbank gaat hierbij nog in op de zorgplicht van [eiser]. [Eiser] kan voor de extra werkzaamheden geen betaling afdwingen, omdat [eiser] niet heeft voldaan aan haar zorgplicht tegenover [gedaagden]. Die zorgplicht staat in artikel 7:401 en 7:403 van het Burgerlijk Wetboek en is nader ingevuld in de rechtspraak. De zorgplicht houdt in dat een accountant als opdrachtnemer zijn klant als opdrachtgever (tussentijds) op de hoogte houdt van zijn werkzaamheden bij het uitvoeren van de opdracht. Als de accountant boven op de afgesproken werkzaamheden meer werk moet uitvoeren, dan moet hij dit tijdig melden aan zijn klant, met opgave van de daaraan verbonden (geschatte) kosten.

De accountant heeft deze informatieplicht, ook als de opdrachtgever zelf verzoekt om extra werkzaamheden, zodat de opdrachtgever bewust is van de gevolgen van zijn verzoek en partijen eventueel kunnen overleggen. Een accountant moet dus vooraf heldere afspraken maken met zijn klant over welke werkzaamheden hij beschouwt als meerwerk, welke kosten hij daarvoor in rekening brengt en deze afspraken duidelijk vastleggen.

[Eiser] heeft [gedaagden] niet schriftelijk gewaarschuwd dat zij het gefactureerde meerwerk als zodanig beschouwt voordat zij eraan begon. Ook heeft zij [gedaagden] niet voor het starten schriftelijk gewaarschuwd voor de (geschatte) prijs van haar aanvullende werkzaamheden. [Eiser] stelt weliswaar dat zij [gedaagden] mondeling heeft gewaarschuwd voor extra kosten tijdens besprekingen, maar dit wordt door [gedaagden] betwist. Bovendien is dat dus in elk geval niet schriftelijk geweest.

Ook de mail waarin [eiser] stelt dat er nog gesproken moet worden over de kosten van financiering is niet voldoende. Uit die e-mail blijkt namelijk niet dat [eiser] [gedaagden] heeft gewaarschuwd welke kosten [gedaagden] konden verwachten voordat [eiser] was gestart met het meerwerk. Bovendien blijkt daaruit niet welke kosten er dan in rekening zullen worden gebracht. Omdat [eiser] de extra werkzaamheden bovendien pas jaren later in rekening heeft gebracht, zijn [gedaagden] er steeds van uit kunnen gaan dat daarvoor geen extra kosten in rekening werden gebracht.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Of heeft u schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant