Uitspraak: Accountant wijst niet op risico’s van zuivere aanvaarding van nalatenschap en schendt zorgplicht

Meneer A en mevrouw K zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Meneer A had samen met zijn ouders een maatschap waarin een paprika- en hortensiakwekerij werd geëxploiteerd. Meneer A had naast deze maatschap ook nog een hortensiakwekerij als eenmanszaak. Meneer A is overleden waarnaar zijn ouders de maatschap hebben voortgezet. De Accountant was een openbaar accountant die verbonden was aan B Accountants B.V. De Accountant was voor het overlijden van A werkzaam voor de eenmanszaak en de maatschap en na het overlijden van meneer A was hij werkzaam voor de ouders en voor mevrouw K als erfgenaam.

De Accountant heeft van mevrouw K en de ouders van meneer A de opdracht gekregen om de balans en resultatenrekening van de maatschap per 31 mei 2011 op te stellen. Daarbij diende hij ook de cijfers op de fiscale aspecten te beoordelen. Daarnaast heeft hij ook de opdracht gekregen om de tussentijdse cijfers van de erven van meneer A op te stellen, ook hier de fiscale aspecten te beoordelen en de successieaangifte op te stellen. In juli 2011 zijn bovengenoemde stukken toegezonden aan mevrouw K met de mededeling dat meneer D binnenkort contact met haar opneemt om de cijfers te bespreken.

Nalatenschap zuiver aanvaard door echtgenote

Deze stukken heeft mevrouw K in augustus 2011 besproken met haar notaris. De nalatenschap van meneer A bleek uit deze cijfers positief te zijn waarop mevrouw K de nalatenschap zuiver aanvaard heeft. Door dit te aanvaarden is ze ook aansprakelijk geworden voor de tekorten. Deze bleken ruim aanwezig te zijn na een gesprek met de Rabobank. Mevrouw K blijft als debiteur aansprakelijk voor de maatschap. Dit heeft zij eind november 2011 per e-mail medegedeeld aan meneer D.

In februari 2013 heeft mevrouw F, werkzaam bij Bijzonder Beheer Rabobank, een overzicht aan mevrouw K verzonden met daarin de zakelijke financieringen en zekerheden van de maatschap van meneer A en zijn ouders. Mevrouw K is hiervoor nu mede-hoofdelijk aansprakelijk. Daarbij is mevrouw K verantwoordelijk gesteld voor een totale bankschuld van € 1.471.110,-. Mevrouw K heeft vervolgens in opdracht van de Rabobank haar woning en kassen in privé-eigendom verkocht.

Mevrouw K dient klacht in tegen accountant

Naar aanleiding van bovengenoemde heeft mevrouw K een klacht ingediend tegen haar Accountant. De Accountant heeft volgens mevrouw K onvolledige informatie verstrekt. Indien mevrouw K volledige informatie had ontvangen van de Accountant had zij de nalatenschap nooit zuiver aanvaard. De bankschuld was feitelijk groter dan voorgelegd waardoor mevrouw K een onjuist beeld had. De Accountant heeft zijn zorgplicht geschonden nu hij juist in deze situatie extra aandacht had moeten geven aan het dossier. Er was een tegenstrijdig belang voor de Accountant, het belang van de overgebleven maten is door het overlijden van meneer A tegenstrijdig geworden aan het belang van mevrouw K.

De Accountant heeft niet aan mevrouw K vermeld dat er een lening van € 600.000,- is verstrekt door Rabobank aan de privéonderneming van de ouders van A. Hiervoor heeft A hypothecaire garanties afgegeven. Daarnaast blijkt uit de opgave van de Rabobank dat de feitelijke schuld veel groter is dan de schuld die de Accountant weergegeven heeft. De Accountant was volledig bekend met de feitelijke stand van de schulden aan de Rabobank en de leasecontracten.

Accountantskamer: zorgplicht geschonden

De Accountantskamer oordeelt dat het tot de zorgplicht van de Accountant hoorde om mevrouw K nadrukkelijk op de risico’s van zuivere aanvaarding van de nalatenschap van haar echtgenoot en de financiële situatie van de maatschap te wijzen. Mevrouw K was een kwetsbare cliënte die onverwachts de nalatenschap van haar echtgenoot af diende te wikkelen. Ondanks dat de daadwerkelijke afhandeling door een notaris is gedaan moet de Accountant mevrouw K nog altijd van juiste en volledige informatie voorzien. De Accountant verweert zich door te stellen dat de informatie te vinden was in de jaarstukken en dus voor haar beschikbaar was betekent niet dat er geen zorgplicht meer rust op de Accountant.

De Accountant diende er in ieder geval voor te zorgen dat de notaris over de relevante gegevens beschikte. Hij beschikte zelf als accountant van de maatschap juist over alle relevante informatie. Doordat de Accountant zonder verdere verificatie aannam dat mevrouw K door anderen genoeg zou worden geïnformeerd om een weloverwogen beslissing te nemen is hij ernstig nalatig geweest in zijn zorgplicht naar klaagster. Hierdoor heeft hij het fundamentele beginsel van ‘deskundigheid en zorgvuldigheid’ geschonden. De Accountantskamer acht de klacht dan ook gegrond en legt de maatregel van berisping op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant