Uitspraak: Accountant wordt beticht van nalatigheid bij uitvoeren van haar taken

De zaak betreft een klacht ingediend tegen een accountant door een voormalige cliënt, waarin wordt beweerd dat de accountant nalatig was in het uitvoeren van haar taken met betrekking tot het jaarlijks samenstellen van administratieve uitwerkingen van huwelijkse voorwaarden. Deze nalatigheid leidde tot geschillen tijdens een echtscheidingsprocedure en resulteerde uiteindelijk in een tuchtklacht.

Achtergrond van de zaak

Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben het accountantskantoor de opdracht gegeven om ten behoeve van een periodiek verrekeningsbeding jaarlijks een administratieve uitwerking van de huwelijkse voorwaarden samen te stellen. Betrokkene, een accountant, was daarvoor eindverantwoordelijk.

Na de verkoop van alle onroerende zaken van de echtgenoot in 2012 en het daaropvolgende falen van de accountant om de jaarlijkse administratieve uitwerkingen uit te voeren, ontstonden er geschillen tussen de echtgenoten tijdens hun echtscheidingsprocedure. De rechtbank concludeerde dat geen periodieke verrekening had plaatsgevonden, wat leidde tot een finale verrekening van de vermogens.

Na de echtscheiding heeft de klager, een van de echtgenoten, het accountantskantoor aansprakelijk gesteld voor de schade die hij leed als gevolg van de nalatigheid van de accountant. Het accountantskantoor heeft de aansprakelijkheid echter afgewezen. Klager diende vervolgens een tuchtklacht in tegen de betrokken accountant.

Na herhaaldelijke verzoeken van klager om een reactie op zijn claims, reageerde het accountantskantoor en de betrokken accountant uiteindelijk met een afwijzing van de aansprakelijkheid voor de geleden schade. Dit leidde tot verdere stappen van klager, waaronder het indienen van de tuchtklacht tegen de accountant wegens zijn nalatigheid in het uitvoeren van zijn taken.

Klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags-en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene dat zij ondanks herhaalde verzoeken niet heeft gereageerd op de brieven en e-mails die namens klager aan het accountantskantoor zijn gestuurd. Daarnaast heeft betrokkene niet voldaan aan de opdracht om jaarlijks aan de hand van de huwelijke voorwaarden administratieve uitwerkingen samen te stellen en zorg te dragen voor de verrekening. Tenslotte heeft betrokkene de administratieve uitwerkingen van de huwelijkse voorwaarden niet correct opgesteld.

Accountant antwoordt niet op brieven en mails

Het handelen en/of nalaten waarop de klacht betrekking heeft moet worden getoetst aan de Verordening gedrags-en beroepsregels accountants (VGBA) en de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS).

Ten eerste klaagt klager erover dat betrokkene niet heeft gereageerd op brieven en e-mails. De Accountantskamer stelt dat betrokkene de accountant van klager én zijn (ex-)echtgenote is geweest bij zowel het samenstellen van de administratieve uitwerkingen als tijdens het mediationtraject. Aangezien in de brieven werd gevraagd om te reageren om de stellingen van de (ex-)echtgenote van klager in de echtscheidingsprocedure, ontstond er een bedreiging van de objectiviteit van betrokkene. Betrokkene heeft deze bedreiging onderkend en daarom overleg gevoerd met de jurist van het accountantskantoor. Hierbij zijn zij tot der conclusie gekomen dat haar objectiviteit in het geding was en dat zij niet langer bij het dossier van klager betrokken zou meten zijn. De Accountantskamer acht deze conclusie aanvaardbaar. Betrokkene kan daarom niet worden verweten dat hij zelf niet op de brief van klager heeft gereageerd.

Nalatigheid bij uitvoeren van de opdracht

Daarnaast heeft klager betoogd dat betrokkene niet heeft voldaan aan de opdracht om jaarlijks administratieve uitwerkingen samen te stellen volgens de huwelijkse voorwaarden. Hij wees op het gebrek aan uitwerkingen vanaf 2012 en verwees naar een echtscheidingsbeschikking waarin werd geoordeeld dat de periodieke verrekenplicht niet werd nageleefd. De Accountantskamer stelt echter vast dat het niet de taak van de accountant is om jaarlijks te verrekenen, maar van klager en zijn (ex-)echtgenote. Klager erkende op de zitting dat zij hadden ingestemd met uitstel vanwege een lopende procedure bij de Belastingdienst. Dit uitstel zou worden gevolgd door het samenstellen van de uitwerkingen achteraf. Na het einde van de belastingprocedure en tijdens de echtscheidingsprocedure was er geen gelegenheid meer voor deze administratieve handelingen. Daarom werd het klachtonderdeel ongegrond verklaard.

Tenslotte stelt klager dat betrokkene de huwelijkse voorwaarden niet correct heeft toegepast bij het opstellen van de administratieve uitwerkingen, met name met betrekking tot de verkoop van onroerend goed aan de gemeente. Hij stelde dat de boekwinsten op onroerende zaken onterecht waren meegenomen als te verrekenen inkomsten. Echter, de Accountantskamer oordeelde dat betrokkene voldoende onderbouwing heeft geboden voor de opgenomen bedragen. Betrokkene baseerde haar uitwerking op de notitie uit 2012, waarin de uitgangspunten voor verrekening werden beschreven. Bovendien kon betrokkene onderscheid maken tussen verschillende vergoedingen, zoals pachtschadevergoeding voor grond en gebouwen, en deze correct toewijzen aan het inkomen van klager en de onderneming. Het klachtonderdeel werd daarom als ongegrond beschouwd.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Of heeft u schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant