Uitspraak: Accountant wordt verweten fouten te hebben gemaakt bij controle van jaarrekening

Betrokkene is accountant. Hij heeft de jaarrekening 2019 van de gemeente gecontroleerd en een goedkeurende verklaring bij deze jaarrekening afgegeven. Klagers zijn leden van de gemeenteraad van deze gemeente.

Bij brief van 25 juni 2020 heeft betrokkene zijn accountantsverslag 2019 naar (de leden van) de gemeenteraad gestuurd.

Per e-mails van juli en augustus 2020 hebben klagers zich tot betrokkene gewend met verzoeken om nadere toelichting over de afschrijving en onttrekking. Betrokkene heeft hun in reactie hierop laten weten geen vragen van individuele raadsleden te kunnen beantwoorden en hun verwezen naar de auditcommissie of de griffie van de gemeente.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedragsen beroepsregels. Klagers verwijten betrokkene het volgende:

  • anders dan betrokkene in zijn verslag heeft vermeld ligt aan de afschrijving ten bedrage van € 4,1 miljoen ten laste van de reserves geen raadsbesluit ten grondslag;
  • als er in 2019 een raadsbesluit genomen is om afschrijvingen ten bedrage van € 4,1 miljoen ten laste van de reserves te brengen, dan had de onttrekking aan de reserves niet in de jaarrekening 2019 mogen worden verwerkt;
  • betrokkene heeft in zijn accountantsverslag ten onrechte vastgesteld dat aan de onttrekkingen voor een bedrag van € 4,5 miljoen raadsbesluiten ten grondslag liggen;
  • betrokkene heeft geen rekening gehouden met de termijnbepaling van artikel 197 Gemeentewet en de door hem getekende stukken te laat ingediend.

De beoordeling

Op bladzijde 18 van zijn accountantsverslag heeft betrokkene vermeld dat sprake is van een forse budgetoverschrijding bij het “Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat”. Het verslag vermeldt “Onrechtmatig en telt niet mee in het oordeel”. Onduidelijk is of en zo ja, welke rol het besluit van de gemeenteraad van 26 november 2019 hierbij heeft gespeeld. Betrokkene heeft goedgevonden dat de afboeking van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut volledig in het boekjaar 2019 is verwerkt.

De Accountantskamer vraagt betrokkene hierover een nadere toelichting te verstrekken door middel van een gemotiveerde en met relevante dossierstukken onderbouwde beantwoording van vragen omtrent het controledossier. Betrokkene wordt hierbij gevraagd nauwkeurig mee te delen welke voorschriften en besluiten hij bij zijn overwegingen heeft betrokken.

In afwachting van de stukken houdt de accountantskamer de zaak aan. Klagers zullen in de gelegenheid worden gesteld te reageren binnen vier weken na de ontvangst van de beantwoording van de vragen. Daarna zal de Accountantskamer beoordelen of een vervolgzitting wenselijk is.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant