Uitspraak: Accountants beschikken niet over verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In deze zaak ging het om het feit dat de accountants niet beschikten over een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is door een fout van de assurantiepersoon niet juist omgezet. Klagers verwijten de accountants dat zij geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Indien zij dit wel zouden hebben gehad, hadden klagers mogelijk niet jarenlang hoeven procederen om hun schade vergoed te krijgen

Achtergrond van de zaak

Betrokkenen zijn accountants en verbonden aan [accountantskantoor 1]. Tussen [BV 1] en [X2] (hierna: klagers) is een overeenkomst gesloten. Onderdeel van de overeenkomst is de verkoop en overdracht van de onderneming van [BV1] aan [X2] per 1 juli 2009. Nadat [BV1] in 2013 in staat van faillissement was verklaard, heeft de curator van [BV1] betrokkenen benaderd met de vraag om een rapportage op te stellen met betrekking tot de overname van de onderneming van [BV1] per 1 juli 2009 en de verwerking hiervan in de financiële administratie. Betrokkenen hebben een rapport opgesteld en aan de curator gestuurd. Op basis van dit rapport heeft de rechtbank Amsterdam klagers bij vonnis van 30 augustus 2017 veroordeeld tot betaling van € 805.355 aan de curator.

Klagers hebben op 26 juni 2018 een tuchtklacht ingediend over de totstandkoming van dit rapport door betrokkenen. Kort gezegd heeft de Accountantskamer in haar uitspraak van 25 februari 2019 geoordeeld dat het rapport een deugdelijke grondslag mist. Aan betrokkenen is toen de maatregel van berisping opgelegd.

Het gerechtshof Amsterdam heeft het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 30 augustus 2017 vernietigd. Het gevolg van deze uitspraak is dat klagers geen schadevergoeding aan de curator verschuldigd zijn.

Klagers hebben betrokkenen aansprakelijk gesteld voor de schade die zij hebben geleden vanwege het feit dat de rechtbank Amsterdam de curator op basis van het gebrekkige rapport van betrokkenen aanvankelijk in het gelijk heeft gesteld. Zij hebben onder meer verweerkosten moeten maken. Bij vonnis van de rechtbank Den Haag van 9 februari 2022 zijn betrokkenen veroordeeld tot vergoeding van de schade van klagers tot een bedrag van € 1.367.555,38. Tegen het vonnis is hoger beroep ingesteld.

Geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Betrokkenen hebben aan klagers meegedeeld dat zij niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aanvankelijk hadden betrokkenen een administratiekantoor. Via hun assurantiepersoon was een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het administratiekantoor afgesloten. De bedoeling was dat die verzekering, zodra betrokkenen accountant zouden zijn geworden, zou worden omgezet in een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een accountantskantoor. Die wijziging is door de [bank1], in haar hoedanigheid van assurantietussenpersoon, niet doorgegeven aan de verzekeraar. De rechtbank Rotterdam heeft in haar vonnis van 4 augustus 2021 voor recht verklaard dat [bank1] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens [accountantskantoor1] vanwege het feit dat zij niet (volledig) verzekerd is geweest als accountantskantoor.

Betrokkenen hebben volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Klagers verwijten betrokkenen onder andere dat zij niet beschikten over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Betrokkenen hadden volgens klagers de verplichting een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en daarop toe te zien. Als zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zouden hebben gehad, dan hadden klagers mogelijk niet jarenlang hoeven procederen om hun schade vergoed te krijgen.

Betrokkenen vinden de verwijten ongegrond, althans onvoldoende onderbouwd. Zij waren zich ervan bewust dat ze over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moesten beschikken. Daarom hebben zij een professionele assurantietussenpersoon ingeschakeld, maar die is haar verplichting niet nagekomen. Toen bleek dat de verzekering geen dekking bood, zijn betrokkenen in het belang van klagers een procedure tegen [bank1] gestart en die procedure heeft tot een positief resultaat geleid, namelijk dat [bank1] aansprakelijk is voor vergoeding van de schade.

Beoordeling

De Accountantskamer oordeelt als volgt. Het staat vast dat betrokkenen eerst werkzaam waren in een administratiekantoor. Bij de start van de onderneming, als accountantskantoor, hebben zij met [bank 1] gesproken over de financiering van de onderneming, waarbij ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan de orde is geweest. Echter, na de wijziging van de hoedanigheid (van administratiekantoor naar accountskantoor) is geen gewijzigde polis uitgebracht.

De Accountantskamer toetst de klacht over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten (NVAK-aas). Deze waren van kracht op het moment dat de betrokkenen het rapport voor de curator hebben opgesteld.

Fout van assurantiepersoon ontslaat betrokkenen niet van eigen verantwoordelijkheid

Betrokkenen waren destijds de dagelijks beleidsbepaler van het accountantskantoor. Op grond van artikel 2 lid 2 van de NVAK-aas waren betrokkenen beiden als dagelijks beleidsbepaler verplicht zorg te dragen voor de naleving van de voorschriften uit de NVAK-aas. Op grond van artikel 3 lid 1 van de NVAK-aas zorgt het accountantskantoor ervoor dat het risico van beroepsaansprakelijkheid van het accountantskantoor en van de bij hem werkzame of aan hem verbonden medewerkers en andere personen in redelijke mate is verzekerd. Betrokkenen rekenden dat ook tot hun taak, dit is af te leiden uit het feit dat ze een assurantiepersoon hebben ingeschakeld voor het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Daarnaast staat ook vast dat het accountantskantoor op het moment van de feiten niet beschikte over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, omdat de polis geen dekking bood voor de gewijzigde hoedanigheid van een accountantskantoor.

Betrokkenen hebben gewezen op het feit dat zij een assurantietussenpersoon hadden ingeschakeld, maar daarmee ontkomen zij naar het oordeel van de Accountantskamer niet aan de verplichtingen uit de NVAK-aas. De verplichting als dagelijks beleidsbepaler ervoor te zorgen dat het accountantskantoor over een verzekering beschikte brengt ook mee dat zij erop hadden moeten toezien dat de verzekeringspolis, ook na de wijziging van hun hoedanigheid, voldoende dekking bood voor aansprakelijkheid, vooral gelet op het belang dat wordt gehecht aan een geschikte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het feit dat de assurantietussenpersoon wanprestatie heeft geleverd, door haar zorgplicht uit de overeenkomst met [accountantskantoor1] niet correct na te komen, ontslaat betrokkenen dan ook niet van hun eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor het feit dat betrokkenen een civielrechtelijke procedure tegen [bank1] en [assurantiekantoor1] zijn begonnen, mede in het belang van klagers. Dat kwalificeert hooguit als schadebeperkend optreden nadat de verwijtbare gedraging al tot nadeel had geleid.

Berisping

Volgens de Accountantskamer is het is van groot belang dat deelnemers aan het maatschappelijk verkeer erop kunnen vertrouwen dat het accountantskantoor is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De gevolgen kunnen immers aanzienlijk zijn, zoals deze zaak laat zien. Betrokkenen waren zich er ook van bewust dat het kantoor een dergelijke verzekering moest hebben, maar zij hebben daar onvoldoende op toegezien. De norm is helder en het niet houden aan de norm ervoor te zorgen dat het accountantskantoor beschikt over een geschikte beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar acht de Accountantskamer in strijd met het fundamentele beginsel van professionaliteit, omdat het accountantsberoep daardoor in diskrediet is gebracht. De Accountantskamer legt aan betrokkenen dan ook de maatregel van berisping op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Of heeft u schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant