Uitspraak: Accountantskamer oordeelt: klacht gegrond met tijdelijke doorhaling

Klacht AFM tegen accountant die de jaarrekening van een groep heeft gecontroleerd. Klacht deels gegrond; strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Oplegging maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers voor de duur van één maand.

Procesverloop

De NV is een onderneming die actief is op de internationale vastgoedmarkt en staat aan het hoofd van een groep met een aantal werkmaatschappijen. De NV is een Israëlisch bedrijf, maar vanwege haar statutaire zetel in Nederland is een Nederlandse accountant betrokken. Betrokkene was met betrekking tot de controle van de jaarrekeningen 2010 tot en met 2013 van de NV de groepsaccountant. De controles van de jaarrekeningen 2014 tot en met 2017 van de NV zijn verricht door een accountantskantoor in Nederland. Eind november 2018 heeft de NV betrokkene opnieuw benaderd met de vraag of hij de jaarrekening van de NV wilde controleren. Betrokkene heeft in januari 2019 een conceptofferte verstrekt voor de jaarrekeningcontrole 2018, waarbij hij heeft aangegeven de opdracht pas te kunnen aanvaarden na formele beëindiging van de beursnotering. Nadat de beursnotering was beëindigd, heeft betrokkene de opdrachtbevestiging nog diezelfde dag ondertekend.

In het kader van zijn controle als groepsaccountant heeft betrokkene gebruik gemaakt van werkzaamheden die zijn verricht door het accountantskantoor. Op 1 april 2019 heeft betrokkene de definitieve auditinstructies aan het accountantskantoor doen toekomen. Op 24 april 2019 heeft betrokkene een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de (enkelvoudige en geconsolideerde) jaarrekening 2018 van de NV.

Het verwijt

De AFM verwijt betrokkene het volgende:

1) betrokkene heeft onvoldoende vastgesteld of het accountantskantoor voor en na aanvaarding van de opdracht tot het uitvoeren van de wettelijke controle van de jaarrekening 2018 de benodigde tijd en middelen en het benodigde gekwalificeerde personeel aan hem ter beschikking heeft gesteld, opdat hij zijn taak naar behoren kan uitvoeren, en of de conclusies die hieromtrent zijn getrokken, passend zijn;

2) betrokkene heeft onvoldoende werkzaamheden uitgevoerd om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de waardering van en de toelichting op de vastgoedbelegging;

3) betrokkene heeft onvoldoende werkzaamheden uitgevoerd om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de waardering en de rechten van de voorraad appartementen in aanbouw;

4) betrokkene heeft onvoldoende werkzaamheden uitgevoerd om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de verwerking van Ltd. in de geconsolideerde jaarrekening;

5) betrokkene heeft onvoldoende werkzaamheden uitgevoerd om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de financiële informatie van groepsonderdelen zoals opgenomen in de jaarrekening van de NV.

De beoordeling

De AFM heeft niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene niet of onvoldoende heeft beoordeeld of het opdrachtteam voldoende deskundig was en over voldoende tijd en middelen beschikte. Betrokkene heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Betrokkene heeft zijn ongedeelde verantwoordelijkheid en taak als groepsaccountant lichtvaardig opgepakt door zich onvoldoende professioneel-kritisch op te stellen. Hij heeft daardoor niet steeds over voldoende en geschikte controle-informatie de beschikking gekregen. Waar betrokkene stelt dat hij wel voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen, blijkt dat niet uit zijn controledossier.

De beslissing

De Accountantskamer verklaart klachtonderdeel 1 ongegrond en verklaart de klachtonderdelen 2, 3, 4 en 5 (gedeeltelijk) gegrond. De Accountantskamer legt aan betrokkene de maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers voor de duur van een maand op.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant