Uitspraak: Acht jaar doorhaling voor accountant wegens fraude

Betrokkene had in het kader van een overeenkomst van opdracht bevoegdheden om betalingen voor een onderneming te verrichten. Vervolgens maakt hij meermaals, met gebruik van valse facturen, geld van de onderneming over naar zijn eigen bankrekening. Door zijn handelwijze heeft betrokkene gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit en heeft hij het vertrouwen in het accountantsberoep op ernstige wijze geschaad.

Lees het volgende artikel.

Het procesverloop

De betrokkene is werkzaam bij zijn eigen accountantskantoor. Betrokkene was vanaf 11 september 2019 bij klaagsters werkzaam. In eerste instantie werkte betrokkene voor klaagsters op basis van een interim-opdracht via een tussenpersoon. Met ingang van 18 februari 2020 werkte betrokkene op basis van een overeenkomst van opdracht vanuit zijn eigen onderneming. Betrokkene was binnen de groep de enige financial manager, en in die hoedanigheid had hij verschillende bevoegdheden.

Over het verlengde boekjaar 2020 is door een externe accountant een statutaire jaarrekening-controle uitgevoerd. De accountant ontdekte dat enkele betalingen, voorgesteld als betalingen aan leveranciers, in wekelijkheid betalingen waren naar bankrekeningnummers van betrokkene. De accountant heeft hiervan melding gemaakt aan de directie van klaagsters. Deze melding was voor klaagsters aanleiding om in de administratie te onderzoeken welke uitgaande betalingen naar bankrekeningen van betrokkene zijn gedaan. Uit deze analyse bleek dat betrokkene voor een bedrag van circa € 40.000,- betalingen had verricht naar zijn eigen rekeningen zonder dat daarvoor een zakelijke grondslag bestond. Op 16 augustus 2021 hebben A en B betrokkene met hun bevindingen geconfronteerd. Betrokkene heeft tijdens dat gesprek erkend dat hij betalingen van de rekeningen van klaagsters naar zijn eigen rekeningen heeft verricht zonder dat daarvoor een zakelijke grondslag was. Betrokkene heeft toegezegd mee te werken aan een verder onderzoek naar de betalingen en heeft nog diezelfde dag een bedrag van € 50.000 overgemaakt.

Om zicht te krijgen op de precieze omvang van de ten onrechte betaalde bedragen hebben klaagsters opdracht gegeven om een nader onderzoek naar betrokkene te verrichten. Op 18 augustus 2021 hebben twee medewerkers van een gesprek met betrokkene gehad. Uit het onderzoek is gebleken dat betrokkene in de periode van 31 januari 2020 tot 24 juni 2021 door middel van 17 betalingen in totaal een bedrag van € 50.997,50 naar zijn eigen bankrekeningen heeft overgemaakt. Daarnaast heeft betrokkene gedurende een bepaalde periode voor de door hem verrichte werkzaamheden facturen aan klaagsters gestuurd waarbij een hoger tarief is gehanteerd dan was overeengekomen. Het gaat om een bedrag van in totaal € 5.118,30.

De klacht

Klaagsters verwijten betrokkene dat hij het accountantsberoep in diskrediet heeft gebracht door zichzelf door het verrichten van frauduleuze betalingen ten koste van klaagsters te verrijken en te trachten om deze betalingen in de financiële administratie te verhullen, hetgeen strijdig is met het bepaalde in de artikelen 2, 4, 6 en 13 van de VGBA.

De beoordeling

Betrokkene heeft de standpunten van klaagsters niet betwist zodat de Accountantskamer van de juistheid daarvan uit zal gaan. Op grond van de niet betwiste standpunten van klaagsters en de inhoud van het rapport komt de Accountantskamer tot de conclusie dat betrokkene in ieder geval 17 maal door middel van valse facturen in totaal een bedrag van € 50.997,50 heeft overgemaakt van de bankrekeningen van klaagsters naar zijn eigen bankrekeningen. Uit een verslag van het gesprek dat op 18 augustus 2021 tussen twee medewerkers en betrokkene heeft plaatsgevonden, blijkt dat betrokkene dit ook heeft erkend. Uit dat verslag blijkt verder dat betrokkene met betrekking tot het motief voor zijn handelen heeft verklaard dat hij werd gedreven door ‘’hebzucht naar meer geld’’.

Naar het oordeel van de Accountantskamer heeft betrokkene gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit en heeft hij met zijn handelwijze het accountantsberoep ernstig in diskrediet gebracht. De klacht is daarom gegrond.

De beslissing

Nu de klacht gegrond wordt verklaard, kan de Accountantskamer een tuchtrechtelijke maatregel opleggen. Bij de beslissing daarover houdt zij rekening met de aard en de ernst van de overtreding van betrokkene en de omstandigheden waaronder de overtreding zich heeft voorgedaan. De Accountantskamer acht in deze klachtzaak de maatregel van doorhaling passend en geboden.

Daarbij heeft de Accountantskamer erop gelet dat betrokkene in ernstige mate gehandeld in strijd met het fundamentele beginselen van integriteit en heeft hij het vertrouwen in het accountantsberoep op ernstige wijze geschaad. De Accountantskamer is van oordeel dat in de beroepsgroep geen plaats is voor frauderende accountants. Bij het opleggen van de duur van de maatregel heeft de Accountantskamer als verzachtende omstandigheden mee laten wegen dat betrokkene zijn handelen, direct nadat hij daarmee werd geconfronteerd, heeft toegegeven en dat hij volledig aan het door zijn opdrachtgever ingestelde onderzoek heeft meegewerkt.

De Accountantskamer zal de termijn waarop betrokkene niet opnieuw in de registers kan worden ingeschreven daarom bepalen op acht jaren. Betrokkene biedt zijn diensten nog altijd aan via een website. Het is dus mogelijk dat hij nog steeds werkzaamheden voor cliënten verricht; daarom verklaart de Accountantskamer de uitspraak vanwege zwaarwegende openbare belangen uitvoerbaar bij voorraad.

Lees hier de gehele uitspraak van de Accountantskamer

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant