Uitspraak: Adviseur moet 50% van de schade vergoeden na zorgplichtschending

Mevrouw C heeft in 2004 via haar adviseur een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij N.V. Univé Schade (hierna:  “Univé”). Op 15 december 2016 heeft mevrouw C contact gehad met de rechtsbijstandsuitvoerder over een geschil over de erfenis. De rechtsbijstandsuitvoerder heeft hierbij aangegeven dat zij mevrouw C helaas niet konden helpen omdat de erflater is overleden voor het afsluiten van de rechtsbijstandsverzekering. Mevrouw C heeft naar aanleiding hiervan een klacht ingediend bij haar adviseur.

Mevrouw C dient klacht in tegen haar adviseur bij het Kifid

De adviseur heeft per e-mail gereageerd op de klacht van mevrouw C. Hij heeft aan mevrouw C laten weten verder niets te kunnen doen nu niet meer te achterhalen is wat het doel van mevrouw C ten tijde van het afsluiten van de verzekering is geweest. Mevrouw C was het hier niet mee eens en heeft een klacht ingediend bij het Kifid. Mevrouw C is van mening dat de adviseur haar belangen niet op een deugdelijke wijze heeft behartigd. Zij wenste juist een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten voor eventuele problemen rond de erfenis van haar vader, die in 1977 is overleden. De verzekering blijkt nu juist daar geen dekking voor te bieden. Mevrouw C vordert de door haar betaalde premie vanaf het moment van afsluiten retour te ontvangen.

Adviseur moet bewijzen dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht

De Commissie dient nu te beoordelen of de Adviseur heeft voldaan aan de op hem rustende verplichtingen. Op de adviseur rust een zorgplicht, deze is opgenomen in artikel 7:401 BW. De adviseur moet tegenover zijn opdrachtgever, in dit geval mevrouw C, de zorg betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Er zijn geen stukken uit 2004 beschikbaar waaruit blijkt wat het doel van mevrouw C was. Ook is niet duidelijk of het polisblad, de voorwaarden etc. ontvangen zijn door mevrouw C. Dat in 2004 niet is vastgelegd wat de adviseur met mevrouw C heeft besproken dient voor rekening en risico van de adviseur te komen. Hij dient aan te kunnen tonen dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht.

Commissie: adviseur heeft zijn zorgplicht geschonden

Vast staat dat de adviseur mevrouw C niet in staat heeft gesteld een weloverwogen keuze te maken wat betreft de rechtsbijstandsverzekering nu de adviseur hier geen bewijsstukken van kan overleggen. De adviseur heeft zijn zorgplicht geschonden en dus niet gehandeld zoals dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht. De Commissie oordeelt dat de Adviseur voor 50 % van de door mevrouw C geleden schade aansprakelijk is. De overige 50% komt voor rekening van mevrouw C nu mevrouw C wel dekking heeft genoten tussen 2004 en 2016.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het oversluiten of afsluiten van uw verzekering? Of heeft uw adviseur zijn zorgplicht op een andere manier geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de volledige uitspraak d.d. 3 oktober 2017 van de Geschillencommissie van het Kifid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant