Uitspraak: Adviseur verzuimt om renteaanbod tijdig te versturen

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een nieuwe woning heeft een hypotheekadviseur verzuimd om een getekend renteaanbod tijdig naar de bank te sturen, wat resulteerde in het vervallen van het aanbod. De consumenten stellen dat de adviseur tekort is geschoten en zijn zorgplicht heeft geschonden.

Renteaanbod niet tijdig verstuurt

Eind 2021 benaderden de consumenten de adviseur voor advies en bemiddeling bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor een nieuw te bouwen woning. Op 8 april 2022 deed de bank een renteaanbod van €544.500,- met een deadline van 22 april voor ontvangst van het getekende aanbod en 8 juni voor de benodigde documenten. Het aanbod is door de consumenten getekend en door de adviseur gescand en verwerkt in zijn systeem. De adviseur verzuimde echter het getekende aanbod tijdig naar de bank te sturen, wat resulteerde in het vervallen van het aanbod. Na diverse verzoeken weigerde de bank het aanbod gestand te doen.

De adviseur heeft de consumenten geïnformeerd over het vervallen van het renteaanbod. Hij heeft vervolgens een nieuwe maandlastberekening gemaakt. Het resultaat hiervan voor de consumenten was dat, indien de consumenten op dat moment een nieuw renteaanbod bij de bank zouden aanvragen, de maandlasten € 460,- hoger zouden liggen dan de maandlasten waar zij in april 2022 van uit waren gegaan.

Tekortkoming en schending zorgplicht

De consumenten hebben een klacht ingediend bij Kifid tegen hun hypotheekadviseur wegens een vermeende tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en schending van de zorgplicht. De kern van de klacht betrof het niet tijdig doorsturen van een getekend renteaanbod naar de bank, waardoor het aanbod is komen te vervallen. Dit heeft geleid tot financiële gevolgen voor de consumenten. Ze vorderen een schadevergoeding ter hoogte van het renteverschil tussen het renteaanbod van de bank van 8 april 2022 en de uiteindelijk te betalen rente.

De Commissie oordeelt dat de adviseur tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, door er niet voor zorg te dragen dat het getekende renteaanbod tijdig door de bank werd ontvangen. Ook heeft hij zijn zorgplicht geschonden door de consumenten op geen enkel moment er aan te herinneren dat er door hen nog documenten aangeleverd dienden te worden. Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hypotheekadviseur had verwacht mogen worden dat hij de lopende termijnen in de gaten hield en de consumenten tenminste éénmaal zou herinneren aan het feit dat het dossier nog niet compleet was. De adviseur wist immers als geen ander dat de bank de hypotheekaanvraag zonder de gevraagde documenten niet zou kunnen beoordelen en geen definitieve offerte zou verstrekken. Daarnaast heeft hij de consumenten ook in onwetendheid gehouden wat betreft het niet tijdig doorsturen van het getekende renteaanbod

De commissie komt tot de conclusie dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden. De consumenten hebben echter niet aangetoond, dan wel aannemelijk gemaakt, dat zij hierdoor schade lijden. Er is namelijk niet vast komen te staan dat de consumenten anders wel een bindend aanbod van de bank zouden hebben gekregen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden of dreigt u schade te lijden doordat uw financieel adviseur is tekortgeschoten of zijn zorgplicht heeft geschonden? Neem dan contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant