Uitspraak: Adviseur wordt beschuldigd van onvoldoende inspanning bij hypotheekaanvragen

De Geschillencommissie Kifid heeft geoordeeld over een klacht van consumenten tegen een adviseur inzake hypotheekaanvragen. De adviseur werd beschuldigd van onvoldoende inspanning voor een bindende offerte en het te laat verstrekken van het adviesrapport.

Hypotheekaanvragen

De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling bij het verkrijgen van een hypothecaire geldlening voor de aankoop van een woning. In een oriënterend gesprek zijn de financiële situatie en de wensen van de consumenten doorgenomen en zijn op basis daarvan de mogelijkheden met betrekking tot de financiering besproken. Vervolgens hebben de consumenten een koopovereenkomst gesloten voor een nieuwe woning.

De adviseur heeft bij een geldverstrekker een aanvraag ingediend en hierop een renteaanbod ontvangen. Echter, er heerste bij de consumenten misverstanden over het type hypotheek. De adviseur en consumenten hebben vervolgens met elkaar gesproken en het rentaanbod van de geldverstrekker is door de consumenten voor akkoord ondertekend. Ondanks het akkoord van de consumenten met het renteaanbod en het verstrekken van de gevraagde documenten, is er geen bindende hypotheekofferte verkregen.

Uiteindelijk heeft de adviseur bij een andere geldverstrekker een tweede rentevoorstel verkregen, waarbij een bindende hypotheekofferte is ontvangen en geaccepteerd door de consumenten.

Klacht

De consumenten hebben een klacht ingediend over de dienstverlening van de adviseur. Zij stellen dat de adviseur hen in eerste instantie ten onrechte het vertrouwen heeft gegeven dat het eerste renteaanbod zou resulteren in een bindende offerte. Vervolgens heeft de adviseur hen ten onrechte voorgehouden dat hij het ‘niet rond kreeg’. Het is voor hen onverklaarbaar waarom de adviseur toch niet heeft geprobeerd om een bindende offerte te krijgen, nadat ze dit renteaanbod hebben geaccepteerd en alle opgevraagde stukken voor 11 maart 2022 aan de adviseur hebben toegestuurd. Zij houden de adviseur daarom aansprakelijk voor het verschil tussen de rente die zij op basis van het eerste renteaanbod hadden moeten betalen, en de rente die zij nu betalen, zijnde een bedrag van € 196,03 per maand. Over een periode van 15 jaar is dit een bedrag van € 35.285,. Ook klagen ze over de kosten die ze hebben moeten maken voor een second opinion. Tenslotte stellen de consumenten dat ze het adviesrapport pas hebben gekregen na het passeren van de hypotheekakte, wat veel te laat is.

Zorgplicht adviseur

Voor de beoordeling van de klacht is van belang dat een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen tussen de consumenten en de adviseur. De adviseur is bij de uitvoering van zijn opdracht gehouden om de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Dat betekent dat hij bij de uitvoering van zijn opdracht de zorgvuldigheid moet betrachten, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.

Als uitgangspunt geldt dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten. De adviseur is daarbij gehouden informatie in te winnen bij de consumenten omtrent hun kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid en mogelijkheden, teneinde zich ervan te verzekeren dat de door hem te verstrekken adviezen passend zijn, gelet op de wensen en mogelijkheden van de consumenten.

Beoordeling

Allereerst heeft de commissie vastgesteld dat de consumenten betoogden dat het eerste renteaanbod beter aansloot bij hun wensen dan het tweede aanbod, en dat de adviseur daarom ten onrechte geen bindende offerte had aangevraagd op basis van het eerste aanbod. Echter, de adviseur heeft betwist dat het eerste aanbod voldeed aan alle voorkeuren van de consumenten, met name vanwege de hoge maandlasten en het gebrek aan aflossingsvrije leningdelen. Hij heeft aangegeven dat het tweede renteaanbod beter paste bij de specifieke situatie van de consumenten, gezien hun inkomsten als zelfstandig ondernemer en Wajong-ontvanger. Daarbij heeft hij ook gewezen op het belang van een lange rentevastperiode, wat het tweede aanbod bood. De commissie oordeelde dat de adviseur zich voldoende had ingespannen om een passende financiering te verkrijgen, rekening houdend met de wensen en situatie van de consumenten. Hierdoor heeft hij zijn zorgplicht niet geschonden.

Ten tweede hadden de consumenten een klacht ingediend over het te laat verstrekken van het adviesrapport, dat pas na het passeren van de hypotheekakte werd ontvangen. De commissie oordeelde dat dit inderdaad te laat was en dat dit terecht werd betwist door de adviseur. Hoewel de klacht gegrond werd bevonden, leidde dit niet tot toewijzing van de vordering van de consumenten.

Wat betreft de kosten van een second opinion die de consumenten hadden moeten maken, oordeelde de commissie dat deze kosten niet aan de adviseur konden worden toegerekend en daarom voor rekening van de consumenten bleven.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van de schending van de zorgplicht van uw financieel adviseur? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant