Uitspraak: Advocaat geschrapt nadat hij onverzekerd de advocatenpraktijk heeft uitgeoefend

Verweerder staat sinds 2017 wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen en daarmee verband houdende beslagleggingen onder financieel toezicht van de deken en de Unit FTA. Verweerder was voorheen verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Nationale Nederlanden. Deze verzekering is per 1 januari 2019 beëindigd. Verweerder heeft per e-mail van 4 november 2019 aan de deken bericht dat zijn aanvraag beroepsaansprakelijkheid nog steeds in behandeling is. Op 25 november 2019 heeft de deken bij de Raad van Discipline een verzoek tegen verweerder ingediend. De Raad heeft het verzoek van de deken toegewezen en verweerder met onmiddellijke ingang in de uitoefening van de praktijk als advocaat geschorst.

Verweerder heeft door hem aan de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigde financiële bijdragen en door de tuchtrechter aan hem opgelegde kostenveroordelingen (in totaal ca € 4.200,-) onbetaald gelaten, wat heeft geleid tot executiemaatregelen door de Nederlandse Orde van Advocaten. Verweerder is daarnaast betrokken bij meerdere bij de deken over hem ingediende klachten en bemiddelingsverzoeken onder meer in verband met door verweerder onbetaald gelaten facturen.

De klacht

Het bezwaar van de deken houdt in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De deken verwijt verweerder het volgende:

  • verweerder is vanaf 2018 niet in het bezit van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • de praktijk van verweerder bevindt zich in een zorgelijke financiële situatie;
  • verweerder is betrokken bij een groot aantal klachtzaken (onder meer betreffende het niet nakomen van afspraken, niet (tijdig) betalen van openstaande vorderingen, niet reageren, ook niet op verzoeken deken), welke klachten veelal voortvloeien uit de financiële zorgelijke situatie van de praktijk van verweerder.

De beoordeling

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel oordeelt de raad dat vaststaat dat verweerder vanaf 2018 niet verzekerd is voor de beroepsaansprakelijkheid. De verzekeraar van verweerder heeft vanwege het niet betalen van de premie over het jaar 2018 geen dekking verleend. De door verweerder ingediende aanvragen tot het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn vanwege het schadeverleden van verweerder afgewezen. De advocaat is verplicht zich adequaat te verzekeren. De raad rekent het verweerder ernstig aan dat hij zijn advocatenpraktijk onder deze omstandigheden heeft voortgezet. Het eerste onderdeel van het dekenbezwaar is gegrond.

Ten aanzien van tweede klachtonderdeel is de raad van mening dat verweerder diverse vordering onbetaald heeft gelaten, wat onder meer heeft geleid tot derdenbeslag onder de Raad voor Rechtsbijstand. De zorgelijke financiële situatie van de praktijk van verweerder heeft ertoe geleid dat verweerder niet in staat was zijn praktijk adequaat uit te oefenen. Verweerder heeft door deze financiële zorgelijke situatie te laten ontstaan de uitoefening van zijn advocatenpraktijk en daarmee de belangen van zijn cliënten in gevaar gebracht, wat hem tuchtrechtelijk valt aan te rekenen. Het tweede onderdeel van het bezwaar van de deken is gegrond.

Het derde klachtonderdeel. Vast staat dat naast de aan de Raad van Discipline doorgezonden klachten in meerdere zaken klachten tegen verweerder zijn ingediend. Verweerder heeft de klachten erkend en het “boetekleed” aangetrokken. De klachten hebben betrekking op niet tijdig dan wel nalatig handelen, niet reageren op aansprakelijkstelling, niet betalen van openstaande nota’s en het niet-nakomen van afspraken met derden, wederpartijen en de deken. De raad stelt vast dat verweerder, mede door zijn zorgelijke financiële situatie, zijn advocatenpraktijk niet adequaat heeft uitgeoefend. Het derde klachtonderdeel is eveneens gegrond.

Uit de door de deken aan de raad overgelegde stukken is volgens de raad gebleken dat er sprake is van ernstig verwijtbaar nalatig handelen door verweerder, zowel in de uitoefening van zijn advocatenpraktijk als in zijn relatie naar derden en de deken. De raad komt dan ook tot het oordeel dat aan verweerder de maatregel van schrapping dient te worden opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant