Uitspraak: ASR dient in een woekerpolisdossier

ASR veroordeeld tot betalen schadevergoeding in woekerpolisdossier

Een consument heeft in 1998 een gemengde levensverzekering met kapitaalopbouw op basis van beleggen afgesloten, genaamd “Waerdye Spaarplan” (hierna: “de Verzekering”) van ASR. De Verzekering had als ingangsdatum 1 februari 1998 en een looptijd van 30 jaar met een beoogde uitkering op einddatum van fl. 257.324,-. De premie bedroeg bij aanvang fl. 500 per maand en werd beleg in verschillende fondsen. De consument heeft de premie per 1 februari 2001 verlaagd naar fl. 190,25 en per 1 februari 2007 naar fl. 48,55 per maand.

Toelichting over kostenstructuur bij beleggingsverzekering in algemene bewoordingen
Voorafgaand aan het afsluiten van de beleggingsverzekering was aan de consument een brochure verstrekt, waarin in algemene bewoordingen uiteengezet was dat een deel van de te betalen premies op zou gaan en kosten. In een uiteindelijke offerte aan consument waren een aantal voorbeelden opgenomen waaruit bleek dat consument zijn inleg verdubbelde of zelfs verzesvoudigde. Jaarlijks ontving Consument waarde-overzichten van zijn Verzekering, waarin steeds per een specifieke datum en per fonds waarin werd belegd het reeds opgebouwde kapitaal in Waerdye-eenheden, het nog op te bouwen kapitaal in Waerdye-eenheden alsmede de tegenwaarde daarvan in guldens/euro’s werd vermeld.

Consument stelt schadeclaim in tegen ASR vanwege lage uitkering
De Verzekering is per 1 juni 2007 (fiscaal geruisloos) omgezet naar een ander product waarbij ASR een (overdrachts)waarde van € 9.752,99 heeft uitgekeerd. Consument start naar aanleiding daarvan een procedure bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: “Kidif”). Consument vordert in deze procedure een schadevergoeding van € 16.300,= van ASR, vermeerderd met een bedrag van € 2.260,= voor de door hem gemaakte kosten van rechtsbijstand. Aan zijn vordering legt de consument ten grondslag dat ASR toerekenbaar tekortgeschoten is in de op haar rustende informatie- en zorgplicht door hem in de (pre-)contractuele fase niet, dan wel onvolledig, te informeren over de werking en structuur van de beleggingsverzekering en bijbehorende kosten. De gehanteerde risico- en premiestructuur blijkt (achteraf) grote gevolgen te hebben voor het te (kunnen) behalen eindkapitaal. Volgens consument is de kostenstructuur ondoorgrondelijk en worden er disproportioneel hoge kosten in rekening gebracht. Bovendien heeft ASR hem onrealistische rendementen voorgehouden en onvoldoende op de risico’s gewezen die aan het financieel product kleven.

Verzekeraar dient begrijpelijke informatie te verschaffen over kenmerkende eigenschappen verzekering
Het Kifid overweegt dat op ASR in de precontractuele fase de verplichting rust om aan de consument voldoende en begrijpelijke informatie te verschaffen omtrent de kenmerkende eigenschappen van de aan de consument aangeboden verzekering, teneinde de consument in staat te stellen de economische gevolgen die voor hem uit de verzekering voortvloeien in te schatten. Bij de beoordeling van de vraag of dat in het onderhavige geval is gebeurd, dient de Commissie uit te gaan van de wet- en regelgeving alsmede de binnen de branche algemeen gehuldigde inzichten, ten tijde van de totstandkoming van de Verzekering. De Commissie van het Kifid wijst er verder op dat de te betalen premie en andere kosten en het redelijkerwijs te verwachten bedrag van de uitkering bij een overeenkomst van levensverzekering tot de essentiële prestaties behoren, zodat de daarop betrekking hebbende voorwaarden naar de ook in (begin) 1998 geldende algemene maatstaven van het burgerlijk recht behoren tot de bedingen die uitdrukkelijk en begrijpelijk geformuleerd dienen te zijn en aan de potentiële wederpartij kenbaar gemaakt moeten worden op een zodanig tijdstip dat hij zich nog aan de overeenkomst kan onttrekken.

Kifid: (concrete) informatie over de hoogte van de kosten verbonden aan de verzekering ontbrak
In de aan consument verstrekte informatie wordt slechts in algemene zin gesproken over het feit dat kosten in rekening worden gebracht. Informatie over de hoogte van deze kosten en mate waarin en de wijze waarop die kosten van invloed kunnen zijn op het met de verzekering te behalen resultaat wordt niet verstrekt. Het Kifid is van oordeel dat uit de Riav 1994 en de CRR 1997, noch uit de destijds binnen de branche algemeen gehuldigde inzichten, noch uit destijds geldende algemene maatstaven van het contractenrecht een verplichting voortvloeide op grond waarvan ASR gehouden was om consument te informeren omtrent de (nominale) hoogte van de in rekening te brengen kosten. De Commissie is dan ook van oordeel dat Verzekeraar voor wat betreft de informatieverstrekking over de kosten van de Verzekering jegens Consument toerekenbaar is tekortgeschoten, hetgeen onrechtmatig is.

Verzekeraar moet overdrachtswaarde herberekenen en dient verschil als schadevergoeding te betalen
Nu vaststaat dat ASR onrechtmatig jegens consument heeft gehandeld, is zij gehouden de dientengevolge door consument geleden schade te vergoeden. Voor een concrete vaststelling van de omvang van de door ASR te vergoeden schade moet een vergelijking worden gemaakt tussen de huidige vermogenspositie van consument en de hypothetische vermogenspositie waarin hij zich zou hebben bevonden indien de aan ASR te verwijten tekortkomingen achterwege waren gebleven. De stelling van consument dat hij de verzekering niet zou hebben afgesloten indien hij op de hoogte was geweest van de bijbehorende kosten, volgt het Kifid niet zonder meer. Het Kifid veroordeeld ASR dan ook om de overdrachtswaarde van de beleggingsverzekering opnieuw vast te stellen, waarbij een kostenmaximum van 1,5% zonder verdere opslagen gehanteerd moet worden. Het verschil tussen deze herberekende overdrachtswaarde en de reeds uitbetaalde overdrachtswaarde ad € 9.752,99, dient ASR aanvullend te betalen aan consument. Ook ontvangt de consument de door hem gevorderde kostenvergoeding ad € 2.260,= voor rechtsbijstand.

Financieel Recht Advocaten
Heeft u ook een beleggingsverzekering met een ondoorzichtige kostenstructuur, waarvan de kosten naar uw mening disproportioneel hoog zijn? Ofwel, heeft u een woekerpolis of vermoedt u er een te hebben? Financieel Recht Advocaten is een advocatenkantoor dat al jarenlang gespecialiseerd is op dit terrein. Indien u hulp of bijstand zoekt om op een gelijk niveau met uw verzekeraar in gesprek te raken of om te weten te komen of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding, neem dan hier vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Nationale-Nederlanden moet betalen in woekerpoliszaak;
Arrest Hof van Justitie inz. Flexibel Verzekerd Beleggen van Nationale Nederlanden;
Waarschuwen voor restschuldrisico ook voor professionele partijen (eigen zaak);

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant