Uitspraak: Assurantiepersoon voldoet aan zorgplicht in geschil over hagelschadeverzekering

In deze zaak stond de vraag centraal of Rabobank als assurantiepersoon haar zorgplicht jegens [appellant] had geschonden in verband met een schadeverzekering voor zijn agrarische onderneming. [Appellant] stelde dat de assurantiepersoon hem onvoldoende had geïnformeerd en geadviseerd over schadedekking voor hagelschade.

De verzekering

[Appellant] exploiteert een agrarische onderneming. Hij heeft via Rabobank, als assurantiepersoon, een verzekering afgesloten bij een schadeverzekeringsbedrijf. Het gaat hierbij om een Bedrijven Compact Polis (BCP) Agrarisch.

Op het polisblad voor het jaar 2016 stonden verschillende gebouwen vermeld, met dekking voor brand en storm. De verzekeringsvoorwaarden specificeerden dat schade door storm gedekt was, tenzij het betrof gebouwen die aan drie of meer zijden open waren, of hooi- en korenbergen. Daarnaast stond in de verzekeringsvoorwaarden vermeldt dat onder schade door storm niet werd verstaan schade die tijdens de storm door inslag van hagel is ontstaan. Rabobank bezocht [appellant] regelmatig. Partijen voerden jaarlijks een gesprek over de verzekering van [appellant]. Hiervan werd een gespreksverslag gemaakt of een verzekeringskaart ingevuld.

Op 23 juni 2016 is er noodweer over Nederland getrokken. Er was sprake van een zogenaamde supercell, gepaard met extreme hagel(stenen). Hierdoor is schade aan de bedrijfsgebouwen van [appellant] ontstaan. Na het melden van de schade bij het schadeverzekeringsbedrijf via Rabobank, concludeerde een schade-expert dat de schade niet gedekt was omdat [appellant] niet verzekerd was voor hagelschade aan de bedrijfsgebouwen.

In reactie hierop diende [appellant] op 23 juli 2016 een klacht in bij Rabobank, waarin hij beweerde dat hij niet adequaat was geïnformeerd over zijn verzekeringen. Hij was in de veronderstelling dat hij tegen hagelschade verzekerd was en meende dat Rabobank hem had moeten waarschuwen voor de risico’s en het feit dat hij daarvoor niet was verzekerd.

Rabobank reageerde op de klacht in een brief van 9 november 2016 en betwistte dat zij haar zorgplicht jegens [appellant] had verwaarloosd. Volgens Rabobank was de advisering met betrekking tot de hageldekking op de verzekeringspolis toereikend geweest.

Juridisch kader

Het hof diende te beoordelen of de Rabobank als assurantiepersoon haar zorgplicht jegens [appellant] had geschonden.

Op grond van artikel 7:401 van het Burgerlijk Wetboek is een assurantiepersoon tegenover zijn opdrachtgever verplicht om bij zijn werkzaamheden de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mag worden. De assurantietussenpersoon heeft een zorgplicht in het stadium van aanvraag en acceptatie, maar ook een (na)zorgverplichting op het moment dat de verzekeringsovereenkomst gesloten is en tot zijn portefeuille behoort.

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat het in beginsel tot de taak van de assurantietussenpersoon behoort een verzekeringnemer als [appellant ] , ook tijdens de duur van de verzekering, tijdig opmerkzaam te maken op de gevolgen die de assurantietussenpersoon bekend geworden feiten voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben. Daarbij gaat het om feiten en omstandigheden die aan de assurantietussenpersoon bekend waren of die hem redelijkerwijs bekend behoorden te zijn. Hoe ver die zorgplicht gaat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, onder meer de aard en de inhoud van de opdracht van een verzekering en de belangen van [appellant ] als verzekeringnemer, voor zover die kenbaar waren aan Rabobank.

Wel geadviseerd door assurantiepersoon

[Appellant] verwijt Rabobank (kort gezegd) dat Rabobank hem niet heeft geadviseerd om een aanvullende hagelschadedekking te nemen met als gevolg dat [appellant] niet verzekerd is voor de hagelschade aan zijn bedrijfsgebouwen die is veroorzaakt door de supercell op 23 juni 2016. [Appellant ] stelt dat de verzekeringsadviseurs van Rabobank tijdens de jaarlijkse onderhoudsgesprekken het risico van sneeuwdrukschade hebben besproken maar niet het risico op schade door (extreme) hagelbuien.

[Appellant] stelt dat hij zich er niet er van bewust was dat het niet verzekerd zijn van zijn bedrijfsgebouwen tegen sneeuwdrukschade betekende dat de bedrijfsgebouwen ook niet tegen hagelschade verzekerd waren, omdat in de BCP het risico van sneeuwdrukschade samen met hagelschaderisico in een aanvullende verzekering is ondergebracht. [Appellant] stelt dat Rabobank hem daar in het kader van haar zorgplicht op had moeten wijzen, maar dat Rabobank dat heeft nagelaten. [Appellant] stelt dat Rabobank gelet op het voorgaande is tekortgeschoten in het nakomen van haar zorgplicht als assurantietussenpersoon.

Rabobank betwist dat zij tegenover [appellant] haar zorgplicht heeft geschonden. Rabobank voert daartoe aan dat [appellant] bewust ervoor heeft gekozen om zijn bedrijfsgebouwen niet tegen hagelschade te verzekeren en dat dit in de jaarlijkse onderhoudsgesprekken tussen partijen is besproken.

Het hof oordeelt dat [appellant] zijn beweringen onvoldoende heeft onderbouwd, met name in het licht van getuigenverklaringen van Rabobankmedewerkers. Uit de getuigenverklaringen is namelijk op te maken dat het risico van hagelschade meermaals met [appellant] is besproken en dat er bewust voor is gekozen om deze aanvullende verzekering niet af te sluiten.

Het hof concludeert dat [appellant] niet aan zijn stelplicht heeft voldaan en dat Rabobank hem wel degelijk heeft geadviseerd om zijn bedrijfsgebouwen aanvullend voor hagelschade te verzekeren, maar dat hij hier zelf van heeft afgezien.

Overige standpunten

Daarnaast stelt het hof dat voor zover [appellant] niet uit de gespreksverslagen en verzekeringskaarten heeft op kunnen maken dat hagelschade niet verzekerd was, dat hij dit uit het polisblad en de polisvoorwaarden wel eenvoudig op had kunnen en moeten maken dat de bedrijfsopstallen niet tegen hagelschade verzekerd waren.

Het verwijt dat Rabobank [appellant] niet heeft gewaarschuwd voor het risico van schade door extreme hagelbuien levert ook geen schending van de zorgplicht op. Dat extreem weer tot grote schade kan leiden, is algemeen bekend en dat was ook al zo in 2016. Ook is algemeen bekend dat hagel schade kan aanrichten aan gebouwen wanneer het om buien met grote hagelstenen gaat. Rabobank hoefde [appellant ] dan ook niet uit eigen beweging expliciet op het risico van schade door extreme hagelbuien te wijzen.

[Appellant ] heeft verder nog gesteld dat er onvoldoende nazorg door Rabobank heeft plaatsgevonden en dat Rabobank daarmee haar zorgplicht heeft geschonden, omdat de zorgplicht van de assurantietussenpersoon niet beperkt is tot de sluitfase van het bemiddelingstraject. [Appellant ] stelt dat nadat hij werd geconfronteerd met het feit dat het schadeverzekeringsbedrijf de geleden hagelschade niet vergoedde, Rabobank hem volledig in de kou heeft laten staan. Volgens [appellant] kon Rabobank ook bij de afwikkeling van de schade nadat deze zich had voorgedaan, niet blijven stilzitten, maar heeft zij dat wel gedaan. Het hof overweegt dat, nu [appellant] hagelschade niet verzekerd had, er geen rol voor Rabobank was weggelegd bij de afwikkeling van de schade. Rabobank valt hierover dus geen verwijt te maken.

Geen sprake van zorgplichtschending

Gelet op het bovenstaande komt het hof tot de conclusie dat niet is komen vast te staan dat Rabobank [appellant] onzorgvuldig heeft geadviseerd en haar contractuele zorgplicht als assurantietussenpersoon tegenover [appellant] heeft geschonden. Rabobank is dus niet tekortgeschoten in de nakoming van de (opdracht)overeenkomst met [appellant].

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een fout van uw assurantiepersoon of heeft u een geschil met uw assurantiepersoon over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant