Uitspraak: Betrokkene kan niet tuchtrechtelijk worden aangesproken voor schending zorgplicht accountant

Betrokkene is ingeschreven als accountant-administratieconsulent. Betrokkene is tevens mede-eigenaar van A Accountants. Klager heeft een eenmanszaak, namelijk administratiekantoor B. Hij is nog gehuwd met C, maar er loopt een echtscheidingsprocedure. C heeft zich tot A accountants gewend en gesproken met een medewerker die werkzaam is als fiscalist (hierna: D). C heeft D verzocht een indicatie te geven van de waarde van de onderneming van klager. D heeft deze opdracht bevestigd en tegelijk toegezonden op 6 september 2018.

Op 14 september 2018 heeft klager aan mevrouw E werkzaam bij A Accountants laten weten dat de berekening niet correct is. Daarbij heeft klager verzocht afstand te nemen van de berekening ofwel de bijlage te printen op kantoorpapier en te laten ondertekenen door een tekenbevoegde persoon. E heeft laten weten dat A accountants het verzoek niet in behandeling neemt, nu C de opdrachtgever is.

Vervolgens heeft klager F Accountants opdracht gegeven de goodwill van zijn onderneming te berekenen. Dat kantoor komt op een geheel andere waardering.

Klager vindt dat betrokkene in strijd gehandeld heeft met de geldende gedrags- en beroepsregels. Het verwijt dat wordt gemaakt ziet erop dat A Accountants moedwillig een verkeerd beeld heeft gegeven van de waarde van het bedrijf van klager, waardoor onnodig hoge advocaatkosten zijn gemaakt.

Het accountantsberoep is onderworpen aan tuchtrechtspraak indien sprake is van handelen of nalaten dat in strijd is met de Wab of enig ander handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van beroep. Het handelen dan wel nalaten moet worden getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Een accountant is in beginsel niet tuchtrechtelijk aansprakelijk voor handelen van een kantoorgenoot die zelf onder het bereik van accountants-tuchtrecht of ander (fiscaal) tuchtrecht valt.

De klacht betreft de werkzaamheden omtrent de goodwillberekening die door D zijn uitgevoerd. Daarvoor is D zelfstandig tuchtrechtelijk aan te spreken. Betrokkene is niet betrokken geweest bij de advisering van C of de waardering van de onderneming. Het feit dat A accountants slechts één accountant in dienst heeft, namelijk D, maakt dat niet anders. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaren met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant