Uitspraak: Bureau Financieel Toezicht onthult meerdere schendingen door notaris na onderzoek

In het licht van een recent onderzoek door het Bureau Financieel Toezicht naar een notaris, blijkt dat de notaris wordt geconfronteerd met ernstige klachten betreffende schendingen van de Wet op het notarisambt en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Kamer voor het notariaat dient de gegrondheid van de klachten te beoordelen.

Onderzoek door het Bureau Financieel Toezicht

Door het Bureau Financieel Toezicht is bij de notaris een onderzoek ingesteld op basis van de toezichthoudende taak naar de naleving van de Wet op het notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het Bureau Financieel Toezicht heeft onderzoek gedaan naar een zestal dossiers van de notaris. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het Bureau Financieel Toezicht een aantal klachten tegen de notaris.

Schending van meerdere plichten

Ten eerste wordt de notaris verweten dat hij zijn onderzoeksplicht heeft geschonden. Volgens het Bureau Financieel Toezicht heeft de notaris in alle zes de dossiers geen onderzoek gedaan naar de beweegredenen voor het aankopen van aandelen en registergoederen, althans daar niets over in de dossiers vastgesteld. Het bureau Financieel Toezicht stelt dat een dergelijk onderzoek in deze dossiers wel op zijn plek was.

Ten tweede zou de notaris zijn plicht om een (verscherpt) cliëntenonderzoek uit te voeren hebben geschonden. Het Bureau Financieel Toezicht verwijt de notaris dat hij bij het aannemen van nieuwe cliënten geen cliëntenonderzoek heeft verricht. Ook heeft de notaris geen voortdurende controle op de zakelijke relatie en tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uitgeoefend om te verzekeren dat die overeenkomt met de kennis die hij heeft van de cliënt en diens risicoprofiel.

Ten derde zou de notaris zijn weigeringsplicht/opschortingsplicht hebben geschonden. Doordat de notaris onvoldoende invulling heeft gegeven aan zijn onderzoeksplicht, heeft hij zich in een positie gebracht waarin hij geen goede afweging kon maken of hij de diensten zou moeten verlenen of zou moeten weigeren. De notaris moet zijn dienst weigeren bij gerede twijfel aan de goede bedoelingen en zich door nader onderzoek overtuigen van het geoorloofde karakter van de bedoelingen. Dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden.

Ten vierde heeft de notaris zijn meldingsplicht geschonden. De notaris is verplicht om een uitgevoerde of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld te melden bij de Financiële inlichtingeneenheid (FIU-Nederland). De notaris heeft in beginsel van één van de vier dossiers een melding gedaan van een ongebruikelijke transactie. In de andere dossiers heeft hij dit nagelaten en pas vele tijd later alsnog melding gemaakt.

Tenslotte wordt aan de notaris nog verweten dat hij in bepaalde dossiers nog op andere punten onzorgvuldig heeft gehandeld. Zo heeft hij in een aantal dossiers niet voorafgaand aan het passeren een conceptakte gestuurd aan de verkoper en de vennootschap en zou de notaris hiermee zijn informatieplicht hebben geschonden. Ook heeft de notaris in een aantal akten een onjuist adres van de koper opgenomen, wat duidt op onzorgvuldigheid.

De beoordeling

De Kamer dient te beoordelen of de klachten van het Bureau Financieel Toezicht jegens de notaris gegrond zijn.

Aan de beoordeling van de kamer ligt ten grondslag dat de notaris op grond van artikel 93 Wet op het notarisambt aan het tuchtrecht is onderworpen. De tuchtrechter toetst of het handelen of nalaten van de notaris in strijd is met bepaalde in de Wna en de andere toepasselijke bepalingen. Ook kan de tuchtrechter toetsen of de notaris voldoende zorg in acht heeft genomen ten opzichte van de (rechts)personen voor wie hij optreedt en of hij daarbij heeft gehandeld zoals een behoorlijke beroepsbeoefenaar behoort te doen.

Maatregel van berisping

Ten eerste wordt er door de kamer vastgesteld dat de notaris de klachten van het Bureau Financieel Toezicht niet heeft weersproken. De notaris heeft de bevindingen van het Bureau Financieel Toezicht en ook de daarmee samenhangende schending van de regels, richtlijnen en plichten uit de Wwft en de Wna niet weersproken. Naar het oordeel van de kamer heeft de notaris, gelet op de bevindingen van het Bureau Financieel Toezicht, gehandeld in strijd met bepaalde artikelen van de Wna en de Wwft. De kamer verklaart de klachten dan ook gegrond.

Voor het bepalen van de maatregel licht de kamer toe dat zij zich zorgen maakt over de inrichting van het kantoor van de notaris. Er is één medewerker van het kantoor aangesteld als Wwft-functionaris. De notaris kon ter zitting niet aangeven welke opleiding de betreffende medewerker heeft gevolgd. Door deze werkzaamheden bij deze ene medewerker te leggen is het kantoor kwetsbaar. Daarnaast heeft de notaris onvoldoende inzicht kunnen geven over de meest recente cursus of opleiding die hij zelf op het gebied van de Wwft heeft gevolgd. Daardoor laat de notaris onvoldoende blijken dat hij doordrongen is van de ernst van de situatie.

Wel stelt het Bureau Financieel Toezicht sinds een aantal jaar verbeteringen te zien op het kantoor. De kamer ziet, gelet op het feit dat er sinds 2021 verbeteringen op het kantoor zichtbaar zijn en dat de klachten redelijk licht zijn geformuleerd, reden om als maatregel een berisping op te leggen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Kamer voor het notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant