Uitspraak: Controller die niets deed aan fraude terecht ontslagen

Sinds 2004 is een controller in dienst bij de stichting als hoofd administratie. Later was de controller werkzaam als financiële administratie F&A/Controller en daarna als controller. In 2019 heeft een bestuurder laten weten dat de voormalige bestuurder zich schuldig had gemaakt aan financiële malversaties. Er waren jarenlang met enige regelmaat grote bedragen contant geld opgenomen en valse facturen ingediend. Er werd een extern onderzoek gestart naar de exacte omvang van de malversaties. Tijdens het onderzoek werd de controller geschorst, gevolgd door een ontslag.

Volgens de school was de controller ernstig tekortgeschoten/ ernstig nalatig geweest en is sprake van ernstig plichtsverzuim waarmee de reputatie van de school op het spel kwam te staan.

De controller is het niet eens met het ontslag. Volgens hem is geen sprake van plichtsverzuim en/of grove nalatigheid. Wel geeft de controller aan dat hij tekort is geschoten in zijn controletaak. Het zou gaan om een zuiver functioneringsaspect en geen plichtsverzuim.

Oordeel rechtbank

De school heeft aannemelijk gemaakt dat de controller wist van de pinacties van de bestuurder, dat betalingen en overboekingen per privérekening werden betaald en akkoord is gegaan met het inboeken van een factuur waarvan de werkzaamheden niet waren uitgevoerd.

De verweten gedragingen kunnen kwalificeren gedragingen als ernstig plichtsverzuim. De rechtbank stelt zich op het standpunt dat controller niet met opzet heeft gehandeld, maar zijn handelen en keuzen ongeschikt waren. Het is de vraag of het plichtsverzuim is aan te merken als toerekenbaar plichtsverzuim is volgens vaste rechtspraak van belang of de ambtenaar de ontoelaatbaarheid van het verweten gedrag heeft kunnen inzien en overeenkomstig dat inzicht heeft kunnen handelen. Het ligt op de weg van de controller om aannemelijk te maken dat het plichtsverzuim hem niet kan worden toegerekend. Dit heeft hij volgens de rechtbank niet aannemelijk gemaakt. De controller had moeten inzien dat zijn handelen/nalaten in de gegeven omstandigheden ontoelaatbaar was.

De rechtbank komt tot het oordeel dat het ontslag evenredig is aan het gepleegde plichtsverzuim. De stelling dat de controller geen voordeel heeft genoten, is onvoldoende onderbouwd. De rechtbank het beroep daarom ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant