Uitspraak: Financieel adviseur schendt zorgplicht: termijn financieringsvoorbehoud niet verlengd

Op 8 februari 2023 heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een zaak tussen [eiser1] c.s. (hierna: [eisers]) en [gedaagde] met betrekking tot de schending van de zorgplicht van [gedaagde], die fungeerde als financieel adviseur. Het centrale geschil draaide om de schending van de zorgplicht van de financieel adviseur met betrekking tot het niet tijdig verlengen van de termijn van het financieringsvoorbehoud.

Het financieringsvoorbehoud

In mei 2018 sloten [eisers] een koopovereenkomst voor een woning, waarin een financieringsvoorbehoud was opgenomen. Het financieringsvoorbehoud stelde dat de koopovereenkomst kon worden ontbonden als de koper voor een bepaalde datum geen bindend aanbod voor een hypothecaire geldlening had verkregen. Tevens bepaalde de overeenkomst dat bij ontbinding de nalatige partij een boete van tien procent van de koopsom verschuldigd was aan de wederpartij.

Nadat de koopovereenkomst was gesloten, hebben [eisers] zich tot [gedaagde] gewend om hen bij te staan bij het verkrijgen van de financiering voor de aankoop van de woning. De termijn van het financieringsvoorbehoud verstreek zonder dat er financiering kon worden verkregen. [Gedaagde] had namens [eisers] tweemaal een financieringsaanvraag ingediend, beide werden afgewezen. Dit resulteerde in ontbinding van de koopovereenkomst en een boete van €29.000 voor [eisers].

[Eisers] beweerden dat [gedaagde] zijn zorgplicht had geschonden, door de termijn waarbinnen het financieringsvoorbehoud kon worden ingeroepen niet te verlengen. [Gedaagde] betwistte dat hij zijn zorgplicht had geschonden.

Zorgplicht van de financieel adviseur

Op grond van artikel 7:400 BW is er tussen [eisers] en [gedaagde] sprake van een overeenkomst van opdracht. Artikel 7:401 BW bepaalt dat de opdrachtnemer de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. Of er sprake is van een schending van de zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval.

In het geval van hypotheekbemiddeling bestaat er doorgaans geen verplichting voor de financieel adviseur om namens de opdrachtgever tijdig een financieringsvoorbehoud in te roepen of de termijn ervan te bewaken, dit is de verantwoordelijkheid van de koper zelf. Toch kan onder bepaalde omstandigheden de zorgplicht vereisen dat de financieel adviseur zich de belangen van zijn cliënten met betrekking tot het tijdig inroepen van het financieringsvoorbehoud aantrekt. Hij moet dan tijdig waarschuwen voor het verstrijken van de termijn, zich zo nodig zelf inspannen om de termijn te verlengen en zijn cliënten zodanig informeren en adviseren dat zij de schade kunnen voorkomen of beperken die doorgaans ontstaat als financiering niet wordt verkregen.

Beoordeling door de rechter

De rechtbank oordeelde dat [gedaagde] zijn zorgplicht had geschonden. De financieel adviseur had zich de belangen van [eisers] met betrekking tot het tijdig inroepen van het financieringsvoorbehoud moeten aantrekken en zich indien nodig zelf moeten inspannen om verlenging van de termijn te verkrijgen.

Dit oordeel is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder het feit dat [gedaagde] bekend was met de voorwaarden en de termijn van het financieringsvoorbehoud, het gebrek aan andere deskundigen of eigen deskundigheid van [eisers], het voorzienbare feit dat financiering in dit geval problematisch zou zijn en het feit dat [eisers] redelijkerwijs de verwachting hadden dat [gedaagde] om verlenging zou verzoeken, omdat hij dit in het verleden ook had gedaan bij een koopovereenkomst waarbij [eiser] partij waren. Tenslotte benadrukte de rechtbank het grote belang van [eiser] bij het tijdig inroepen van het financieringsvoorbehoud, vanwege de boete die zij zouden moeten betalen bij ontbinding.

De rechtbank concludeerde dat [gedaagde] zijn zorgplicht had geschonden, ongeacht of hij zelf contact had opgenomen met de verkopend makelaar om verlenging van de termijn te vragen of dat hij [eisers] had geadviseerd dit zelf te doen. Als gevolg hiervan wees de rechtbank de vordering van [eisers] tot vergoeding van hun schade toe.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur of tussenpersoon ook zijn zorgplicht geschonden en lijdt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan lijden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant