Uitspraak: Geen sprake van beroepsfout tijdens schadestaatprocedure

Een advocaat werd verweten toerekenbaar tekortgeschoten te zijn in de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden in een schadestaatprocedure. De advocaat zou bepaalde onderdelen onvoldoende hebben onderbouwd als gevolg waarvan de rechtbank en het gerechtshof de gevorderde indirecte schade hebben afgewezen. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat daarvan geen sprake is

Het procesverloop

Betrokkene heeft de vennootschap Driehoek Agro B.V. opgericht. Betrokkene exploiteerde met zijn moeder en zijn broer een agrarisch bedrijf. In 1993 heeft hij samen met zijn moeder en zijn broer een perceel cultuurgrond verworven. Vanaf 1994 heeft betrokkene met de gemeente ’s-Hertogenbosch overleg gevoerd over de mogelijkheid van aanpassing van het bestemmingsplan zodat betrokkene een mega varkensbedrijf zou kunnen realiseren op het perceel. Het college van B&W van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft om betrokkene tegemoet te komen, besloten bij besluit van 30 september 1997 een wijziging in het bestemmingsplan door te voeren. Het college van Gedeputeerde Staten heeft bij besluit van 29 januari 1998 haar goedkeuring aan deze wijziging onthouden. De Raad van State heeft een daartegen ingesteld beroep bij beslissing van 12 juli 1999 ongegrond verklaard.

Betrokkene is vervolgens een civielrechtelijke procedure gestart tegen de gemeente ’s-Hertogenbosch ter verkrijging van schadevergoeding. In die procedure werd betrokkene bijgestaan door zijn advocaat van Den Hollander Advocaten B.V. De betrokkene vond dat hem ten onrechte was voorgehouden dat hij een varkensbedrijf kon gaan vestigen op zijn perceel. Betrokkene heeft vier procedures gevoerd tegen de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zowel de rechtbank ’s-Hertogenbosch als het gerechtshof ’s-Hertogenbosch wijzen de vergoeding van indirecte schade/inkomensschade af.

De vordering

Driehoek Agro vordert primair dat Den Hollander Advocaten een of meerdere beroepsfouten heeft gemaakt in de uitoefening van hun werkzaamheden in opdracht van betrokkene, althans onzorgvuldig heeft gehandeld jegens betrokkene, althans is tekortgeschoten in de nakoming van de door betrokkene verstrekte opdracht aan Den Hollander Advocaten, althans onrechtmatig (onzorgvuldig) heeft gehandeld jegens betrokkene, met veroordeling tot betaling van de kosten van deze procedure.

Driehoek Agro vordert voorwaardelijk dat, als de primaire vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, Den Hollander Advocaten te veroordelen tot betaling van de veroorzaakte schade, begroot op € 2.543.335 en Den Hollander Advocaten te veroordelen tot betaling van € 23.320,93 wegens buitengerechtelijke kosten, met veroordeling tot betaling van de kosten van deze procedure.

Toelichting vordering

Betrokkene heeft Den Hollander Advocaten opdracht gegeven om hem bij te staan in de procedures tot verkrijging van schadevergoeding van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het desbetreffende advocatenwerk is (grotendeels) feitelijk uitgevoerd door de advocaat. Volgens betrokkene is de advocaat toerekenbaar tekort geschoten in de uitvoering van de aan hem als advocaat opgedragen werkzaamheden in de schadestaat procedure voor de rechtbank en het hof. Daarnaast is Den Hollander Advocaten als contractuele wederpartij van betrokkene schadeplichtig tegenover hem uit hoofde van de gestelde toerekenbare tekortkoming. Het verwijt aan de advocaat is dat hij in de schadestaat procedure onvoldoende zou hebben onderbouwd dat betrokkene daadwerkelijk van plan was om een megavarkensbedrijf op te richten als gevolg waarvan zowel de rechtbank als het hof de door betrokkene gevorderde indirecte schade, bestaande uit gederfde varkensfokkerij-inkomsten, heeft afgewezen.

Beroepsfout

Het gaat hier om een overeenkomst van opdracht tussen Den Hollander Advocaten enerzijds en betrokkene anderzijds, die is uitgevoerd door een van de advocaten die behoort tot Den Hollander Advocaten. Den Hollander Advocaten is op grond van een toerekenbare tekortkoming aansprakelijk jegens betrokkene als komt vast te staan dat de advocaat bij de behartiging van de belangen van betrokkene niet heeft gehandeld zo als van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot in vergelijkbare omstandigheden mocht worden verwacht, en betrokkene hierdoor schade heeft geleden.

Bepalend is of het handelen van de advocaat ‘ex tunc’ (bezien naar de omstandigheden destijds) gerechtvaardigd was. Indien een procedure een voor de cliënt ongewenste uitkomst heeft, mag dat (achteraf) niet zonder meer als het onvermijdelijke gevolg van het handelen van de advocaat worden beschouwd (‘hindsight bias’). Als een advocaat vergeet om tijdig beroep hoger in te stellen dan is dat een duidelijke beroepsfout. Als het echter gaat om de inhoud van de prestatie van de advocaat, dan is suboptimaal handelen onvoldoende om aansprakelijkheid aan te nemen. Er is een duidelijk ondermaats optreden vereist. De aan te leggen norm is dus niet die van de meest scherpzinnige advocaat die, rekening houdend met alle scenario’s, de best denkbare prestatie levert. Ten aanzien van de stelplicht geldt dat een (voormalig) cliënt concrete feiten en/of omstandigheden zal dienen aan te voeren, die aantonen dat de advocaat niet goed gehandeld heeft. De enkele stelling van de cliënt dat de procesaanpak niet goed was, is onvoldoende om een beroepsfout aan te nemen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat er geen sprake is van toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden in de procedure door de advocaat. Daarom zal de gevorderde schade worden afgewezen. Het oordeel van de rechtbank berust op het volgende;

In het geval een advocaat een beroepsfout wordt verweten, moet het handelen worden beoordeeld naar de omstandigheden van destijds en niet met de wetenschap van achteraf. Kent een procedure een voor de cliënt ongewenste uitkomst, dan leidt dat niet automatisch tot de aansprakelijkheid van een advocaat. Suboptimaal handelen is onvoldoende voor het aannemen van aansprakelijkheid, daarvoor is een duidelijk ondermaats presteren vereist. Het zijn van de meest scherpzinnige advocaat en het leveren van de best denkbare prestatie is niet wat de norm van een advocaat verwacht.

Beslissing

De rechtbank wijst het gevorderde af en veroordeeld Driehoek Agro in de proceskosten van Den Hollander Advocaten.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de rechtbank Rotterdam lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant