Uitspraak: Geen sprake van handelen in strijd met zorgplicht door accountants- en advieskantoor

Een accountants- en advieskantoor wordt verweten tekort geschoten te zijn in de uitvoering van haar werkzaamheden dan wel haar zorgplicht heeft geschonden. De eisers vorderen een schadevergoeding van het accountants- en advieskantoor.

Procesverloop

Een exploitant van tankstations (hierna: eisers) heeft drie tankstations verkocht aan OK Oliecentrale BV, twee in Nederland en één in Duitsland. Een accountantskantoor kreeg de opdracht de handgeschreven verkoopovereenkomst verder uit te werken. In de koopovereenkomst van het tankstation in Duitsland is een garantiebepaling opgenomen ten aanzien van het eigen vermogen van de verkopende onderneming. Dat bleek achteraf lager te zijn dan is gegarandeerd.

De eisers zijn daarom in een eerdere procedure veroordeeld om een schadevergoeding aan OK Oliecentrale BV te betalen. Eisers werden tijdens het verkooptraject geadviseerd door het accountantskantoor en stellen dat het accountantskantoor tekort is geschoten in de uitvoering van haar werkzaamheden dan wel haar zorgplicht heeft geschonden. De eisers vorderen onder meer een schadevergoeding van het accountantskantoor.

Het verwijt

De eisers verwijten het accountants- en advieskantoor dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld, althans heeft gehandeld in strijd met haar zorgplicht, door de wijze waarop zij uitvoering heeft gegeven aan de versterkte opdracht. Dit zou ontstaan doordat zij:

1) het eigen vermogen verkeerd te hebben vastgesteld,

2) zonder overleg met en/of toestemming van de verkopende partij de garantiebepaling met betrekking tot het eigen vermogen van het Duitse tankstation in de aandelenovereenkomst te hebben opgenomen en niet gewaarschuwd hebben voor de risico’s die kleven aan het opnemen van een dergelijke garantiebepaling,

3) in de overeenkomst te hebben uitgesloten dat de verkopende partij zich tegenover OK Oliecentrale BV op dwaling kan beroepen.

De beoordeling

Allereerst stelt de rechter vast dat uit de opdrachtbevestiging en andere documenten is gebleken dat de samenstellingsopdracht een beperkte opdracht was en dat deze geen controle- of beoordelingsopdracht omvatte. Het accountantskantoor kreeg een balans van de exploitant en had niet de plicht deze te controleren omdat het kantoor niet de controlerend accountant was.

Ten aanzien van het tweede punt constateerde de rechter dat er al in de eerste versie van de verkoopovereenkomst garantiebepalingen hadden gestaan. De accountant had dit ook meteen onder de aandacht van de verkoper gebracht. Ook later in het proces is de verkoper hierop gewezen. Tot slot geldt hetzelfde voor het verwijt dat de mogelijkheid was uitgesloten om de overeenkomst met een beroep op dwaling te vernietigen. Ook dit was al in een vroeg stadium besproken.

De beslissing

De vorderingen van de eisers worden afgewezen, omdat de rechtbank tot het oordeel komt dat van een tekortkoming of zorgplichtschending geen sprake is. De tegenvordering van het accountantskantoor tot betaling van facturen wordt toegewezen.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Rechtbank Overijssel lezen.

Lees hier ook het artikel van Accountancy Vanmorgen over deze uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant