Uitspraak: Hebben accountants onzorgvuldig gehandeld in strijd met gedrags- en beroepsregels?

Klaagsters houden zich bezig met verhuur van auto’s, bestelwagens en vrachtwagens. Statutair bestuurders zijn B en C en zijn beide alleen/zelfstandig bevoegd.

Opstellen conceptjaarrekeningen

Eind 2014 is het accountantskantoor benaderd door klaagsters om de jaarrekeningen van 2014 te controleren. De opdrachtbevestiging is door de registeraccountant ondertekend toegezonden op 17 december 2014. Statutair bestuurder B heeft de opdracht op 26 januari 2015 voor akkoord ondertekend. De vergoeding zou 14.600 euro bedragen voor tijdige volledige balansdossiers en conceptjaarrekeningen.

Voordat over werd gegaan op de controle hebben klaagsters het accountantskantoor verzocht om het onroerend goed met ingang van het controlejaar (2014) op de actuele waarde te waarderen. Hier is vanaf gezien nu dit tot aanzienlijke compilaties leidde.

Geen vermelding accountantskantoor

De registeraccount heeft op 2 maart 2015 laten weten dat de getekende opdrachtbevestiging nog niet is terugontvangen. Op 13 maart 2017 is een controle verklaring afgegeven. Kort daarna heeft de directie van klaagsters bij de Kamer van Koophandel een niet ondertekende, goedkeurend controleverklaring gedeponeerd. Dit is zonder vermelding van de controleverklaring met kenmerken van het accountantskantoor.

Het accountantskantoor heeft naast de vastgestelde vergoeding voor de jaren 2015, 2016 en 2017 in totaal 88.639 euro en 65 eurocent aan meerkosten in rekening gebracht van klaagsters. De registeraccountants hebben volgens klaagsters in strijd gehandeld met de geldende gedrags- en beroepsregels.

Accountants reageren disproportioneel en onzorgvuldig

Klaagsters maken de accountants de volgende verwijten. De accountants hebben de statutair bestuurder B en C nooit op de hoogte gebracht van de overschrijding van de geoffreerde som, disproportioneel gereageerd op het voorval met de KvK en onzorgvuldig gehandeld.

De registeraccount is onderworpen aan tuchtrechtspraak indien sprake is van enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de wet of in strijd met het belang van een goede uitoefening van zijn beroep. Hierbij speelt de zorgplicht van accountants een rol. Toetsing vindt plaats aan de hand van de geldende Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Klagen over declaraties geen zaak voor de Accountantskamer?

Het is de taak van de burgerlijke rechter en/of de Raad voor Geschillen om te oordelen over civielrechtelijke geschillen inzake declaraties. Tuchtrechtspraak is alleen op zijn plaats wanneer over declaraties wordt geklaagd, waarbij een accountant bij het opstellen en indienen van declaraties in strijd is met de van hem te verlangen zorgvuldigheid, integriteit of professionaliteit en daardoor een schending van de Wet accountantsberoep. Bijvoorbeeld wanneer bewust of te kwader trouw onjuiste of misleidende declaraties worden ingediend.

De Accountantskamer vindt dat de som van 14.600 euro enkel betrekking had op de controlewerkzaamheden en niet op het meerwerk. Dit is nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van klaagsters. Dat de statutair bestuurders geen hoge opleiding hebben en de pensioenleeftijd hebben bereikt doet daar niets aan af. De interne accountant had de statutair bestuurders bij moeten staan om de correspondentie te begrijpen.

Tevens konden klaagsters op de hoogte zijn, nu negen van de toegezonden nota’s zonder commentaar zijn betaald. Dit betrof een bedrag van ruim 51.000 euro. Ook zijn vanaf april 2016 meerder aanmaningen gestuurd met betrekking tot nog niet betaalde bedragen.

Daarnaast is niet gebleken dat de kosten voor deze werkzaamheden buitensporig of anderszins onredelijk zijn. Dat de accountants in strijd zouden hebben gehandeld met fundamentele beginselen is ongegrond.

Maatschappelijke verkeer

In het maatschappelijke verkeer wordt grote waarde toegekend aan de juistheid van controleverklaringen bij jaarrekeningen van ondernemingen. Het betreft namelijk de verantwoording van het resultaat van de onderneming en de financiële positie. Dat de onjuiste controleverklaringen bij de jaarrekeningen zijn gedeponeerd bij de KvK is dan ook zeer ernstig. Accountants waren gehouden om passende maatregelen te nemen. Het accountantskantoor had overlegd met de afdeling Vaktechniek van de NBA en met de AFM wat betreft de te nemen maatregelen. Er is dan ook geen sprake van disproportionaliteit en excessief gedrag.

Klik hier voor de gehele uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant