Uitspraak: Kandidaat-notaris heeft voldoende onderzoek gedaan naar wilsbekwaamheid

Deze zaak gaat over het onderzoek van de notaris naar de wilsbekwaamheid van de moeder. De buurman huurt een stukje grond van de moeder. Op 17 april 2003 heeft er bij de moeder thuis een gesprek plaatsgevonden tussen de kandidaat-notaris en de moeder. In het gesprek is aanpassing van het testament, het levenstestament en de verkoop van grond aan de buurman besproken.

Op 9 mei 2018 heeft de kandidaat-notaris de concept akten aan de moeder toegestuurd. Het levenstestament is vervolgens nog aangepast, waarna deze met het testament is gepasseerd. De akte van levering van de grond is een dag later, op 16 mei 2018, gepasseerd. In september van datzelfde jaar is de moeder onder bewind gesteld, waarbij klaagster als bewindvoerder is benoemd. De moeder is later overleden.

De klacht en het verweer

Volgens klagers heeft de kandidaat-notaris onzorgvuldig gehandeld. Klagers leggen aan deze klacht drie onderdelen ten grondslag. Ten eerste stellen zij zich op het standpunt dat de akte tot levering van de grond is gepasseerd op basis van onjuiste feiten en gemankeerde onderzoeken. Ten tweede was klaagster volgens klagers op het moment van levering van de grond mede-gemachtigde, zodat zij door de kandidaat-notaris geïnformeerd en betrokken had moeten worden en stukken had moeten ontvangen, hetgeen de kandidaat-notaris heeft nagelaten. Ten slotte stellen klagers dat de kandidaat-notaris zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden door als getuige onder ede op te treden namens de buurman in een civiele procedure omtrent de verkoop van de grond.

De beoordeling

De kamer stelt vast dat de kandidaat-notaris in het kader van de testamenten reeds heeft geverifieerd of de moeder haar wil kon bepalen. Aangenomen kan dan ook worden dat de kandidaat-notaris ervan uit mocht gaan dat de moeder ten tijde van de levering wilsbekwaam was.

Met betrekking tot het stuk grond dat is verkocht aan de buurman oordeelt de kamer dat voor de moeder voldoende duidelijk was welk stuk grond de moeder aan de buurman ging overdragen. Op 16 mei 2018 is de akte van levering van de grond gepasseerd bij volmacht. Nergens blijkt uit dat deze akte niet bij volmacht had mogen worden gepasseerd, zoals door klagers is aangevoerd. Gelet op het vorenstaande is de kamer van oordeel dat van de kandidaat-notaris voldoende wilscontrole heeft toegepast en dat van hem niet meer of andere acties hadden te hoeven worden verwacht.

Verder was de moeder op het moment van overdracht nog wilsbekwaam. De kamer ziet dus niet in waarom de kandidaat-notaris klaagster had moeten betrekken in de overdracht van het stuk grond. Tot slot verwijten klagers de kandidaat-notaris dat hij zijn geheimhoudingsplicht jegens de moeder heeft geschonden door te getuigen in de civiele procedure. De kamer overweegt dat als iemand wordt opgeroepen om te getuigen, diegene gehouden is getuigenis af te leggen. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat de kandidaat-notaris bezijden de waarheid heeft verklaard.

De beslissing

De kamer verklaart de klacht op alle onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak over het onderzoek naar wilsbekwaamheid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Twijfelt u of de notaris voldoende onderzoek heeft gedaan naar wilsbewkaamheid? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant