Uitspraak: Klaagster verwijt de notaris dat hij niet meewerkt tijdens opstellen conceptakte

Klaagster verwijt de notaris dat hij de conceptakte niet conform haar verzoek heeft aangepast. Immers zo staat het in de echtscheidingsbeschikking. Klaagster verwijt het notariskantoor verder dat zij een enorme fout hebben gemaakt bij het opheffen van het conservatoire beslag op de echtelijke woning.

Het procesverloop

Klaagster was gehuwd met de man. De Rechtbank Rotterdam heeft bij beschikking van 30 maart 2021 de echtscheiding uitgesproken. Klaagster is eigenaar van drie panden. Een is de echtelijke woning die ook op naam stond van de man en twee beleggingspanden die op naam van klaagster stonden. Eind september 2021 heeft klaagster het notariskantoor de opdracht gegeven een akte van verdeling en levering van de echtelijke woning in behandeling te nemen. Op 25 oktober 2021 is het concept van de akte van verdeling en levering naar klaagster en naar de man verzonden.

Vanwege een herfinanciering (hypotheek op de beleggingspanden verhogen, aflossen hypotheek echtelijke woning en uitkopen van de man) heeft klaagster in eerste instantie een notariskantoor verzocht de hypotheekakten op te stellen. Omdat dit notariskantoor onvoldoende personeel had om een akte van verdeling en levering op te stellen heeft klaagster zich gewend tot de notaris.

Klaagster vernam vervolgens van het notariskantoor dat beide beleggingspanden ook in de akte van verdeling en levering opgenomen dienden te worden, omdat de panden in de gemeenschap van goederen vielen. Zonder aanpassing, was het niet mogelijk om de hypotheekakten te passeren. Klaagster heeft toen aan het notariskantoor verzocht het concept te wijzigen, zodat ook beide panden werden opgenomen. Omdat de notaris de conceptakte niet wilde aanpassen en klaagster haast had, heeft zij een ander notariskantoor benaderd. Zij hebben wel een akte van verdeling en levering opgesteld en gepasseerd.

Het verwijt

Klaagster verwijt de notaris dat hij de conceptakte niet conform haar verzoek heeft aangepast. Daarnaast verwijt klaagster het notariskantoor dat zij een enorme fout hebben gemaakt bij het opheffen van het conservatoire beslag op de echtelijke woning. Het notariskantoor gaf aan dat zij niets konden doen en klaagster zelf actie moest ondernemen. Klaagster heeft contact opgenomen met de deurwaarder en na betaling van een voorschot kon het beslag opgeheven worden.

Tot slot kreeg de klaagster nog wel een nota van de notaris. Hier is zij het niet mee eens, want de akte is uiteindelijk niet door hem gepasseerd. Hij heeft niet de werkzaamheden verricht waar klaagster om had verzocht.

De beoordeling

De Kamer voor het notariaat overweegt dat is vast komen te staan dat klaagster het notariskantoor allereerst verzocht om een akte van verdeling en levering op te stellen voor alleen de echtelijke woning. Op 18 november 2021 veranderde klaagster de opdracht: ook de twee beleggingspanden moesten in de akte van verdeling en levering werden meegenomen. Het standpunt van klaagster dat in de echtscheidingsbeschikking alles bepaald was en de notaris de akte kon aanpassen kan, gezien de inhoud van die beschikking niet voor juist worden gehouden. Die geeft immers, hoewel precies omschreven, slechts de verder te volgen route. Er moesten (onder meer) taxatierapporten worden opgesteld, omdat er tussen klaagster en de man onenigheid was over de aan de woningen toe te kennen waarden. Gesteld noch gebleken is dat de notaris de beschikking had over deze taxatierapporten.

Hoewel de notaris voldoende regie moet voeren en de juiste vragen aan een cliënt moet stellen, ook over ontbrekende stukken, is in deze procedure niet gebleken dat de notaris moest meewerken omdat aan alle voorwaarden voor de verdeling van de onroerende zaken was voldaan. De klacht dat de notaris de akte niet heeft willen aanpassen stuit daarop af. Omdat de werkzaamheden door klaagster bij een ander kantoor werden ondergebracht was er geen mogelijkheid meer om de onduidelijkheid die er was alsnog weg te nemen.

De beslissing

De kamer voor het notariaat oordeelt dat de klacht ongegrond is.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant