Uitspraak: Klacht ingediend bij NBA tegen Accountant omtrent schending fundamentele beginselen

Y is ingeschreven als registeraccountant en werkzaam bij een accountantskantoor. Klaagster X is advocaat en heeft een eigen kantoor. Op 12 december 2012 heeft Y een opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van X geaccepteerd. De jaren daarna heeft Y jaarlijks de jaarrekeningen voor X samengesteld.

De partner van X is directeur-grootaandeelhouder van een besloten vennootschap (B.V.). De partner is ook cliënt van Y. Op 22 januari 2018 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen Y, X en de partner van X.

Op 23 februari 2018 heeft Y een brief geschreven aan X en haar partner. Daarin wordt beschreven dat de relatie moeizaam is geworden. De woorden en felheid tijdens het gesprek zijn als onprettig ervaren. X wordt gezien als juridisch adviseur van partner. De vraag wordt voorgelegd of er nog voldoende vertrouwen en respect is om de zakelijke relatie voort te zetten. Klaagster heeft hierop dezelfde dag nog gereageerd dat zij bij het gesprek aanwezig was als partner van en niet als juridisch adviseur. Deze rol wenst zij niet te hebben.

Op 22 maart 2019 heeft klaagsters levenspartner een mail gestuurd aan Y. Klaagster en levenspartner zouden in de loop der jaren hebben bijgehouden welke fouten zijn gemaakt. Hiervan is een uitgebreid dossier opgebouwd. Er wordt een klacht ingediend bij het NBA.

Klaagster schrijft op 23 mei 2019 aan Y een e-mail. Partner is voornemens een andere accountant te zoeken en X zal met hem mee gaan naar de nieuwe accountant. Voor nu een aantal verzoeken omtrent loonadministratie. Betrokkene laat op 29 mei 2019 weten dat er geen vertrouwen meer is en de relatie beter kan worden opgezegd. Er vind nog wat correspondentie plaatst, maar wordt niet tegemoetgekomen aan het verzoek van klaagster.

Klacht ingediend bij NBA

In het voorjaar van 2019 wordt de klacht bij het NBA ingediend tegen betrokkene. Betrokkene heeft volgens X in strijd gehandeld met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene zou hebben gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, omdat de werkzaamheden van de ene op de andere dag zijn beëindigd. Betrokkene heeft stukken van klaagster in een procedure overlegd, waarbij zij niet betrokken was.

Gronden van beslissing

Een accountant is tijdens uitoefening van zijn beroep onderworpen aan tuchtrechtspraak. Het betreft enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de wet op de accountantsberoep (Wab) en handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. Omdat het een klacht betreft na 4 januari 2014, moet worden getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

De accountantskamer geeft aan dat de aanvaarde opdracht het samenstellen van de jaarrekeningen betrof en geen andere werkzaamheden. Het is niet gebleken dat het voor klaagster onmogelijk was om een andere accountant te vinden die wel bereid was om deze opdracht omtrent de loonadministratie te aanvaarden. Het niet aanvaarden van de opdracht door Y heeft voor klaagster geen grote gevolgen gehad.

De relatie omtrent de opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening is sinds 2018 al onderhevig aan spanningen. Door de aanwezigheid van klaagster tijdens het gesprek met de levenspartner, heeft klaagster terecht de indruk gewekt dat zij betrokken was bij het geschil. Het is begrijpelijk dat betrokkene dit zo heeft opgevat. Deze indruk is bevestigd doordat klaagster niet op de mail met het uitgebreide dossier heeft gereageerd.

Geen schending fundamentele beginselen

De accountantskamer is van oordeel dat betrokkene inderdaad tot een redelijk besluit heeft kunnen komen om de werkzaamheden te beëindigen en de opdracht omtrent de loonadministratie niet aan te nemen. Er was geen vertrouwensbasis meer om de opdracht voort te zetten.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of betrokkene heeft gehandeld in strijd met vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, moet worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. De accountantskamer oordeelt dat hier geen sprake van is. Er was nog voldoende tijd om een andere accountant te zoeken om de jaarcijfers van 2018 vast te leggen. Dit geldt ook voor het tijdig indienen van kengetallen bij de Orde van Advocaten.

Plicht accountant

Een accountant is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht van gegevens en inlichtingen waarvan het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen (artikel 16 VBGA). Er zijn uitzonderingen mogelijk. Van een dergelijke uitzondering is in dit geval sprake, namelijk onder c. Er was immers een klachtprocedure bij de klachtencommissie van het NBA ingediend.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant