Uitspraak: Lid controleteam valt geen verwijt te maken

Bij de jaarrekeningen van 2015 en 2016 is door een registeraccount een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Het gaat om de jaarrekeningen van een sportstichting. De stichting huurt bij de gemeente enkele sportlocaties (buiten). Sinds 2015 voert de gemeente de beheerstaken niet langer uit, maar voert de stichting dit uit. Daardoor is de stichting verantwoordelijk voor vervanging en onderhoud van de locaties. De stichting krijgt hiervoor jaarlijks een subsidie en een lage huurprijs van de accommodaties.

Balans

In verband met onderhoud is in de balans van 2015 een voorziening opgenomen. In de toelichting bij de balans staat opgenomen dat de stichting sinds 2015 een voorziening heeft aangehouden voor periodiek terugkerende kosten voor vervanging, de vervangingen worden gespreid over de jaren, de voorziening dient voor de dekking van tekorten en zonder negatieve gevolgen de egalisatie kan uitvoeren.

Eenzelfde voorziening staat in de balans van 2016 opgenomen, maar daar staat als grondslag waardering en resultaatbepaling. In de toelichting staat dat het gaat om een voorziening voor kostenegalisatiereserve voor het periodiek vervangen van velden. Voor een periode van 14 jaar wordt jaarlijks rekening gehouden een dotatie van 0,7 miljoen euro. De uitgaven worden gespreid in tijd. Daarom zal de voorziening voor vervanging fluctueren.

Accountantsverslag

In het accountantsverslag bij de jaarrekening over 2015 staat onder de post ‘Subsidieopbrengsten’ dat de huurlasten lager zijn dan in 2014 en het verschil als bijdrage zal worden gebruikt voor onderhoud en vervanging. In het verslag staat ook dat de stichting 704.000 euro per jaar ontvangt voor toekomstige vervanging van velden. De accountant heeft vier opties geschetst om de transactie van locaties te verwerken. Daarbij wordt gekozen voor een voorziening groot onderhoud. De stichting zou gebaat zijn bij een stabiel resultaat. De jaarlijkse dotaties dienen te worden bepaald op grond van het bestaande en aanvaarde Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) van de gemeente.

De financieel manager van de stichting heeft in april 2016 bij de accountant aangegeven dat de inkomsten voor meer dan 50% bestaan uit subsidies en voldoende redenen bestaan om zich te conformeren aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). De financieel manager besluit tegen de eindverantwoordelijke accountant een klacht in te dienen. De Kamer heeft de klacht deels gegrond verklaard. daarom is aan de betreffende accountant een waarschuwing opgelegd. Hij zou een voorziening voor groot onderhoud hebben goedgekeurd, zonder dat er een onderliggend gemeentebesluit voor bestond.

Klacht

De financieel manager heeft besloten eveneens een klacht in te dienen tegen de accountant die deel uitmaakte van het controleteam van de jaarrekening 2015 tot en met 2017. Daarbij zijn de volgende verwijten aangevoerd. Dat:

 • Zij als lid van het controleteam een onduidelijke rol heeft gespeeld en dus te weinig heeft getwijfeld en te weinig vragen heeft gesteld;
 • Ten onrechte de onjuiste post ‘Overige voorzieningen’ is opgenomen ten behoeve van personeelskosten voor medewerkers die ziek zijn en waarvan wordt verwacht dat zij niet meer actief zullen worden voor de stichting;
 • Diverse fouten in de jaarrekeningen zitten;
 • De post ‘Egalisatierekening investeringsbijdragen’ ontbreekt;
 • Enkele financiële overzichten zijn vervallen en het daarom niet gebruikelijk is om de analyse van baten en lasten in de jaarrekening op te nemen.

Oordeel Kamer

De Accountantskamer heeft de klacht ongegrond verklaard. De financieel manager is het niet eens met het oordeel van de Kamer en besluit in hoger beroep te gaan. De klachten zouden ten onrechte ongegrond zijn verklaard.

Oordeel in hoger beroep

Ook in hoger beroep wordt de klacht ongegrond bevonden. De financieel manager heeft niet onderbouwd waarom de accountant als teamlid tuchtrechtelijk verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de voorziening. Er zijn daarnaast ook geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit zou blijken dat de accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Het is niet aannemelijk gemaakt dat er geen vragen zijn gesteld over de voorziening. Het feit dat de baas is gewaarschuwd, zegt niets over de manier waarop de betreffende accountant het werk heeft uitgevoerd. De accountant was dan ook niet gehouden om stukken van het controledossier te overhandigen om het verwijt van de manager te weerleggen.

Het college stelt dat het niet ongebruikelijk is een voorziening op te nemen voor de personeelskosten van medewerkers die ziek zijn en waarschijnlijk geen werkzaamheden meer zullen verrichten in het kader van de bedrijfsvoering. Ook de hoogte van de voorziening zou niet onjuist zijn.

Ook heeft de financieel manager niet aannemelijk gemaakt dat de jaarrekening van 2016 geen weerspiegeling van de werkelijkheid zou zijn of niet zou voldoen aan wet- en regelgeving. In hoger beroep zijn deze punten ook niet nader toegelicht door de manager. De accountant heeft uitvoerig uiteengezet waarom de jaarrekening voldoende inzicht gaf van het vermogen en het resultaat. Dit hing samen met de aanvullende subsidie. De manager heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit onjuist zou zijn.

Tot slot mag de directie zelf een keuze maken hoe zij de winst- en verliesrekening voorziet van een toelichting. Hoewel de keuze die gemaakt is niet gebruikelijk is, betekent dit nog niet dat de werkzaamheden door de accountant niet juist zijn uitgevoerd. Er wordt geen maatregel aan de accountant opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant