Uitspraak: Makelaar aansprakelijk voor onjuiste oppervlakte woning

In mei 2012 heeft Vastgoedbedrijf X een appartement bezichtigd naar aanleiding van een advertentie op Funda. Een NVM-makelaar heeft het appartement daarop aangeboden voor € 149.000,- k.k. Op Funda stond vermeld dat het woonoppervlak 60 m² bedroeg. In de verkoopinformatie stond vermeld dat het woonoppervlak “ca. 60 m²” bedroeg.

Op 11 juli 2012 heeft Vastgoedbedrijf X de koopovereenkomst getekend, waarbij de woning voor een bedrag van € 110.000,- werd gekocht. Tijdens het verrichten van renovatiewerkzaamheden, constateerde Vastgoedbedrijf X dat de oppervlakte van de woning 51,9 m² groot was in plaats van 60 m². Bij brief van 2 november 2012 heeft Vastgoedbedrijf X de makelaar aansprakelijk gesteld. Tevens heeft Vastgoedbedrijf X een tuchtklacht ingediend. Die klacht heeft geleid tot een uitspraak van de Raad van Toezicht ’s-Gravenhage, waarin de klacht gegrond is verklaard. Vastgoedbedrijf X vordert vervolgens voor de rechtbank een schadevergoeding van de makelaar.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval dient de makelaar gegevens zelfstandig te controleren

De rechtbank stelt de vraag of een makelaar die bij een transactie betrokken is, er aan gehouden is om zelfstandig te controleren of ontvangen gegevens, die onder zijn verantwoordelijkheid aan potentiële kopers worden meegedeeld, juist zijn. Deze vraag kan niet in haar algemeenheid worden beantwoord. Dat antwoord is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. (zie: HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6161)

Makelaar had meetinstructies van de NVM moeten volgen

De rechtbank is van oordeel dat de makelaar in het onderhavige geval onrechtmatig heeft gehandeld. Namelijk door het woonoppervlak van de woning niet volgens de door de NVM voorgeschreven meetinstructie te berekenen. Het volgen van deze meetinstructie is immers voor alle NVM-Makelaars, met ingang van 1 september 2010, verplicht voor alle verkoopopdrachten van woningen. Nu de meetinstructie onvoorwaardelijk geldt, mocht ook Vastgoedbedrijf X er in beginsel op vertrouwen dat het opgegeven oppervlak volgens de meetinstructie was berekend.

Makelaar aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de onjuiste oppervlakte woning

De door de makelaar aangedragen omstandigheid, dat zij geen aanleiding had om te twijfelen aan de in het NVM-register opgenomen woonoppervlak van (ca.) 60 m², kan zij niet met succes aan Vastgoedbedrijf X tegenwerpen. Dat zij heeft vertrouwd op de juistheid van de gegevens uit het NVM-register, komt in haar verhouding tot Vastgoedbedrijf X voor haar rekening en risico. Ze is aansprakelijk.

De omstandigheden van het geval brengen in het onderhavige geval mee dat de makelaar aansprakelijk is voor de schade die Vastgoedbedrijf X heeft geleden ten gevolge van de onjuiste opgave van het woonoppervlak. De rechter oordeelt dat zij de omvang van de schade niet nauwkeurig kan vaststellen. Zij zal daarom de schade met inachtneming van artikel 6:97 BW schatten. De rechtbank veroordeelt de makelaar een bedrag ad € 12.000,- aan Vastgoedbedrijf X te betalen.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de rechtbank Den Haag lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant