Uitspraak: Notaris berispt na overboeking op frauduleuze bankrekening 

De Kamer voor het Notariaat heeft in een zaak tussen het Bureau Financieel Toezicht en een notaris een beslissing genomen, betreffende de schending van de zorgplicht en onderzoeksplicht van de notaris na een overboeking van een verkoopopbrengst op een frauduleuze bankrekening.

Frauduleuze e-mails

Het Bureau Financieel Toezicht heeft op grond van artikel 110, eerste lid Wet op het notarisambt in september 2021 een onderzoek ingesteld naar het handelen van de notaris. Aanleiding voor het onderzoek was dat de notaris op 23 augustus 2021 op grond van art. 25a Wet op het notarisambt een melding had gedaan bij klager betreft een aansprakelijkheidsstelling van haar notariskantoor. De verkopers hadden de notaris aansprakelijk gesteld, omdat zij de netto verkoopopbrengst van hun woning niet hadden ontvangen. Naar aanleiding van, achteraf gebleken, frauduleuze e-mails heeft de notaris het bedrag van de verkoopopbrengst overgemaakt naar een in een van de e-mails genoemde buitenlandse rekening. Deze rekening stond niet op naam van een van de verkopers, maar op naam van een onbekende derde.

De klacht van het Bureau Financieel toezicht ziet op het verwijt dat de notaris bij het overboeken van de verkoopopbrengst haar zorgplicht en onderzoeksplicht heeft geschonden. Ten tweede wordt de notaris verweten dat zij heeft nagelaten noodzakelijke acties uit te voeren ter bescherming van derdengelden.

Aanwijzingen voor fraude

Voor zover de klacht ziet op de zorgplicht en onderzoeksplicht van de notaris oordeelt de Kamer het volgende. De Kamer stelt vast dat de notaris haar zorg- en onderzoeksplicht heeft geschonden bij de overboeking van de verkoopopbrengst. Ondanks het feit dat de notaris zelf slachtoffer was van oplichting, zijn er volgens de Kamer enkele signalen die zij had moeten opmerken.

Ten eerste hadden de veelvuldige wijzingen van buitenlandse doelrekeningen de notaris tot waakzaamheid en nader onderzoek moeten bewegen. In de e-mails werd steeds verzocht om de verkoopopbrengst over te boeken naar een andere buitenlandse rekening. De laatstgenoemde Poolse rekening stond daarnaast ook niet op naam van een van de verkopers, maar op naam van een onbekende vennootschap. De notaris is onvoldoende waakzaam geweest en heeft daarmee haar zorg- en onderzoeksplicht geschonden. De notaris heeft op onvoldoende wijze de juistheid van de aan haar gegeven informatie geverifieerd en heeft daarmee niet aan haar onderzoeksverplichting voldaan.

Ten tweede hadden de inhoud en de toon van de frauduleuze e-mails de notaris tot alertheid moeten brengen. In de e-mails werden termen en vormen van aanhef gebruikt die opvallend en ongebruikelijk zijn in het Nederlandse zakelijke e-mailverkeer. Het woordgebruik en de zinsopbouw waren daarnaast ook niet correct. De notaris had zich hierbij moeten afvragen of de e-mailberichten niet door een derde middels een vertaalprogramma waren opgesteld.

Onvoldoende waakzaamheid

De notaris heeft, ondanks meerdere wijzigingen van buitenlandse bankrekeningen in de e-mails van de verkoper, slechts één keer geprobeerd om telefonisch contact op te nemen met verkoper [C] en heeft geen pogingen ondernomen om in contact te komen met verkoper [D], de echtgenote van [C].

Alles in ogenschouw nemend komt de Kamer tot het oordeel dat de notaris niet gehandeld heeft zoals een zorgvuldig notaris betaamt, door zich onvoldoende van haar zorg- en onderzoeksplicht te kwijten alvorens de verkoopopbrengst over te boeken.

Ondanks oplichting tekortgeschoten in de kernwaarden van het notariaat

De gegronde klachtonderdelen samen rechtvaardigen naar het oordeel van de Kamer een maatregel. De notaris is toerekenbaar tekortgeschoten bij de naleving van de kernwaarden van het notariaat. Hoewel zij zelf slachtoffer was van oplichting, had zij extra waakzaamheid moeten betrachten gezien de veranderingen in de buitenlandse rekeningen en de aard van de e-mailberichten. De Kamer houdt rekening met de impact van de zaak op de notaris, haar inzet om het probleem op te lossen, en het ontbreken van enig voordeel aan haar zijde bij het bepalen van de maatregel. De Kamer volstaat met het opleggen van de maatregel van berisping. Die is niet alleen passend, maar gezien de ernst van de feiten ook geboden

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Kamer voor het notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een vergelijkbare casus of vragen over deze casus? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant