Uitspraak: Notaris heeft aan informatieplicht voldaan bij ABC-transactie

Klager heeft op 9 juli 2018 een perceel grond gekocht van O B.V. Het betreft hier een zogenaamde ABC-transactie. Een week later is door het kantoor van de notarissen aan klager onder meer bericht als volgt:

“De notaris hecht er waarde aan om met u op ons kantoor de transactie door te nemen. Hij kan u daarbij onder meer wijzen op de eventuele (beleggings)risico’s van deze overdracht en alle ins en outs nog eens onder uw aandacht brengen.” “Zoals u weet heeft het perceel thans nog niet de bestemming welke door u verwacht wordt en waar u op speculeert. Veranderingen van gebruiksmogelijkheden zijn uiteraard alleen mogelijk na een bestemmingswijziging.”

Op de daaropvolgende vragen van klager reageert de notaris als volgt: “Voor wat betreft uw vraag inzake de bestemmingswijziging verzoek ik u contact op te nemen met de verkoper.”

Op 29 augustus 2018 is het door klager gekochte perceel geleverd. De notaris heeft de akte van levering gepasseerd. In die akte is opgenomen dat het verkochte een perceel landbouwgrond betreft. Verder in de akte is opgenomen dat het verkochte kwalificeert als bouwterrein.

Op 5 maart 2021 heeft klager de notarissen (tuchtrechtelijk) aansprakelijk gesteld.

De klacht

Klager verwijt de notaris dat hij heeft gehandeld in strijd met de onderzoeksplicht, de Belehrungsplicht en de weigeringsplicht.

De beoordeling

Klager heeft zijn klachten onderbouwd door te wijzen op het feit dat hij de notaris bij het passeren maar heel kort gesproken heeft. Ook wijst hij op de inconsistente terminologie van de akte waarin eerst het verkochte wordt omschreven als landbouwgrond en daarna het verkochte wordt aangemerkt als een bouwterrein.

De kamer overweegt allereerst dat klager terecht een onjuistheid in de tekst heeft gesignaleerd. Vraag is evenwel of deze onjuistheid en de kennelijk relatief korte duur van het gesprek (volgens klager vijf minuten en volgens de notaris twintig minuten) de conclusie rechtvaardigt dat de notaris klager in deze zaak onvoldoende zou hebben geïnformeerd of doen informeren, dan wel onvoldoende zou hebben belehrt of doen belehren.

De kamer is van oordeel dat dit niet geval is. Klager is in de mail duidelijk gewezen op het speculatieve karakter van de aankoop. De kamer komt daarom tot de conclusie dat het speculatieve karakter voor klager duidelijk was. Verder blijkt uit de e-mail van klager van 19 juli 2018 dat klager voorafgaand aan het passeergesprek wel degelijk op de hoogte was van de bouwbestemming van de grond, aldus de kamer. Voor eventuele nadere informatie over de bestemming heeft het kantoor van de notaris klager terecht terugverwezen naar de verkoper. Redenen waarom de notaris hier zelf alsnog een nader onderzoek had moeten instellen, zijn er naar het oordeel van de kamer niet. Daar komt bij dat, mocht klager nog vragen hebben gehad, hij genoeg tijd had deze te stellen aan de notaris.

De beslissing

De kamer verklaart omtrent de ABC-transactie de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak over de ABC-transactie.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant